Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
12:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 21 mei a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  4. Vast terugkerend agendapunt: IPO (in relatie tot provinciefinanciën) en vergadering AV IPO
   • De commissie krijgt de gelegenheid de IPO AV-delegatie (de heren Veraart (D66), Van de Velde (SGP) en de heer Van 't Westeinde (CDA, plv.) hun bevindingen over de jaarstukken van het IPO mee te geven. De eerstvolgende Algemene Vergadering is gepland op 18 juni 2015.
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland - SERV-201
 6. Brief GS van 10 maart 2015 met uitkomst BZK-onderzoek uitgaven provincies buiten het profiel – 15003862
  • Deze brief is door PS in hun vergadering van 26 maart 2015 naar de commissie Bestuur doorverwezen.
 7. Brief GS van 7 april 2015 over Tafel van 15 - vervolgaanpak - 15005205
  • Deze brief is door PS in hun vergadering van 24 april 2015 naar de commissie Bestuur doorverwezen.
 8. Conceptverslag vergadering 6 maart 2015 met Advies aan Presidium
 9. Toezeggingenlijst
 10. Datum volgende vergadering: vrijdag 19 juni 2015, 9.30 uur
 11. Sluiting

 

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie [1]

 1. Brief voorzitter commissies voor bezwaar-, beroep- en klaagschriften van de provincie Zeeland van april 2015 met jaarverslag 2014 – 15005997

 

[1] De voorzitter of (de meerderheid van) de commissie kunnen deze stukken ter behandeling agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.