Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Bespreking voorgenomen sluiting PAAZ-afdelingen n.a.v. GS brief
 5. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 6. Rapport Rekenkamer Zeeland - Europese subsidies in Zeeland - 15013836
 7. Statenvoorstel Bestedingsplan economie 2016 - BLD-23
 8. Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Zeeland Seaports - SERV-022
 9. Statenvoorstel Subsidiëring buurtbussen - BLD-25
 10. Brief GS van 19 oktober 2015 met financieel verslag 2014 Zeeuws Participatiefonds - 15014798
 11. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 20 oktober 2015 met afdoening 48 inz motie Social Return en art 44-vragen CU nr 20 inz Arbeidsparticipatie - 15015297
 12. Conceptverslag commissie Economie van 9 oktober 2015
 13. Volgende vergadering: 15 januari 2016
 14. Sluiting