Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en Mobiliteit

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Statenvoorstel Kadernota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, waarbij kan worden betrokken - BLD-189:
  1. GS brief met adviezen ROVZ en POVV bij Kadernota PVVP - 15000482
  2. GS brief met advies Provinciale commissie voor het omgevingsbeleid (PCO) bij Kadernota PVVP - 15000500
 6. Ingekomen brief van Milieuvereniging Benegora d.d. 18 december 2014 over de Kerncentrale Doel - 14019187
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst met:
  1. Brief GS van 16 december over afdoening generieke toezeggingen - 14018637
  2. Brief GS over toezegging 69, in kaart brengen bodemkwaliteit door ZSP - 14016788
  3. Brief GS inzake toezegging PS nr. 192, nieuwe sluis Terneuzen - 14017222
 8. Brief van Stichting Dorpsraad Ellemeet van 14 januari 2015 over het openbaar vervoer - 15000608
 9. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 24 november 2014
 10. Volgende vergadering: maandag 2 maart 2015, 13.30 uur.
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. GS brief van 9 december 2014 met begroting 2015 en jaarplan 2015 Economische Impuls Zeeland - 14018068
 2. GS brief 2 december 2014 met jaarrekening Zeeuws Participatiefonds -14017705
 3. GS brief van 2 december 2014 over evaluatie pilot project vlasteelt in Zeeland - 14017294
 4. GS brief van 18 november 2014 met halfjaarlijkse rapportage over voortgang Sluiskiltunnel - 14016771
 5. Brief SCOOP van 8 december 2014 met Economische Atlas Zeeland 2014 - 14018321
 6. Brief FNV Bondgenoten van 20 november 2014 met Zwartboek "losse kaartverkoop OV" - 14017181
 7. Verslag OPOV 2 december 2014 - 14018323
 8. GS brief van 8 januari 2015 met stand van zaken Bio Base Europe Training Center - 15000235