Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Economie en Mobiliteit

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 09:30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. GS brief over visie Vrijetijdseconomie, met reactie van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) - 15001129
 6. Economische Atlas Zeeland 2014 (Scoop); teruggevraagd door SP - 14018321
 7. GS brief met begroting 2015 en jaarplan 2015 EIZ (teruggevraagd door SP) - 14018538
 8. GS brief met Jaarrekening Zeeuws Participatiefonds (teruggevraagd SP) - 14017623
 9. Brief van FNV Bondgenoten met Zwartboek "losse kaartverkoop OV" (teruggevraagd door SP) - 14017181
 10. Verslag OPOV van 2 december 2014 (ter behandeling teruggevraagd door SP) - 15001721
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst; hierbij betrekken:
  1. Brief GS van 24 februari 2015 met Knelpuntennotitie openbaar vervoer, motie 54
  2. E-mail Dorpsraad Ellemeet van 25 februari 2015 over busdienst voor Ellemeet - 15003113
  3. Brief GS van 27 februari 2015 over knelpunten openbaar vervoer - 15003158
 12. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
 13. Conceptverslag commissie Economie en Mobiliteit van 19 januari 2015
 14. Volgende vergadering: maandag 13 april 2015, 13.30 uur.
 15. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. GS brief met reactie op de ANWB-enquête verkeersveiligheid provinciale wegen - 15002199
 2. Emailbericht en brief van Gewoon Lokaal te Steenbergen over verdwijnen buslijn 102 uit Nieuw-Vossemeer - 15001729
 3. GS brief met informatie over het project Sluiskiltunnel - 15002207
 4. GS brief met ROVZ Werkplan 2015 - 15001766
 5. GS brief 13 januari 2015 over Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Zeeland 2014 - 15001095
 6. Brief van de Jongerenraad Noord-Beveland over OV op Noord-Beveland - 15002561
 7. Brief van de gemeente Borsele over dienstregeling OV - 15002092
 8. Mailwisseling met de heer R. Stevense over bewegwijzering - 15002941

Conceptverslag commissie E&M van 2 maart 2015