Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk donderdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Wijzigingsbesluit 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Natuur -en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - SERV-24
  1. Brief GS van 13 oktober 2015 over jaarstukken 2014, begroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 en 2016 GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 15014727
 6. Brief GS van 20 oktober 2015 met Jaarplan omgevingsbeleid 2016 - 15015348
 7. Brief GS van 13 oktober 2015 over faillissement NPE-Sluiskil B.V. - 15014937
 8. Conceptverslag van commissie Ruimte van 9 oktober 2015
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering: 15 januari 2016, aanvang: 09:00 uur
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief RLI van 14 september 2015 met advies "Ruimte voor de regio in de Europese beleid"
 2. Brief GS van 6 oktober 2015 over Jaarstukken 2014 GR NR-schap De Grevelingen - 15014458
 3. Brief gedeputeerde De Reu van 15 oktober 2015 over uitspraak RvS m.b.t. Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 15015020
 4. Brief GS van 22 oktober 2015 met jaarverslagen 2013 en 2014 van cie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 15014830