Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda Ruimte 17 juni 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 - BLD-069
  1. Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 - BLD-069
 6. Brief GS van 31 mei 2016 over jaarstukken 2015, begrotingswijziging 2016 en Programmabegroting 2017 NR-schap Zuidwestelijke Delta en Grevelingenschap
  1. Brief GS (bijlagen separaat opgenomen) over financiële stukken NR-schap ZWD en Grevelingen - 16007146
  2. Overige: Bijlage NR-schap ZWD, uitvoeringsprogramma ZOG 2 08062016 - 16008738
  3. Overige: Bijlage 1, Jaarstukken ZWD 2015 - 16007146
  4. Overige: Bijlage 2, Jaarstukken Grev 2015 - 16007146
  5. Overige: Bijlage 3, derde begrotwijz 2016 - 16007146
  6. Overige: Bijlage 4, Programmabegroting 2017 - 16007146
  7. Brief Natuur- en recreatieschap ZWD
 7. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
  1. Brief GS van 7 juni 2016 over voortgang werkzaamheden Waterdunen - 16007221
  2. Brief GS van 7 juni 2016 met afdoening toezegging Commissie Ruimte, 18 maart 2016 inzake informatiebijeenkomst Waterdunen - 16008952
  1. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
 8. Statenvoorstel verlengen van de geldingsduur van het milieubeleidsplan - BLD-062
  1. Statenvoorstel verlengen van de geldingsduur van het milieubeleidsplan - BLD-062
 9. Statenvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht Zeeland 2016 - BLD-066
  1. Statenvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht Zeeland 2016 - BLD-066
 10. Brief GS van 7 juni 2016 met stand van zaken RUD Zeeland - 16008666
  1. Brief GS van 7 juni 2016 met stand van zaken RUD Zeeland - 16008666
 11. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 22 april 2016 - 16007575
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 22 april 2016 - 16007575
  2. Overige: Advies commissie Ruimte 22 april 2016 aan Presidium - 16007577
 12. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 16008761
  1. Brief GS van 31 mei 2016 afdoening commissietoezegging nummer 19, overzicht recreatieprojecten kustzone - 16007143
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 16008761
 13. Volgende vergadering: 9 september 2016, aanvang: 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 10 mei 2016 over brief Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie inzake Omgevingswet - 16007510
  2. Brief GS van 31 mei 2016 over financiële onderhandelingsakkoord implementatie Omgevingswet - 16007144
  3. Nieuwsbrief RUD, mei 2016
  4. Brief GS van 31 mei 2016 met uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo 2016 - 16007153
  5. E-mail statengriffier Utrecht van 8 juni 2016 met motie PS (aanvaard) over 'PS zelfde rechten als raad bij Actieplan Geluidhinder' - 16008740

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:10