Vergadering Gedeputeerde Staten 1 november 2022

Datum: 1 november 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 1 november: bijgewerkt 3 november 2022

Voortgang Regio Deal Zeeland

In 2018 is met het Rijk de Regio Deal Zeeland afgesloten. Met de door het Rijk en de regio beschikbaar gekomen middelen - samen meer dan 70 miljoen euro - wordt het programma 'Zeeland in Stroomversnelling 2.0' uitgevoerd. Het programma omvat projecten op het gebied van kennis en innovatie, leefbaarheid en voorzieningen voor bedrijven en moet eind 2023 zijn afgerond. Halverwege 2022 is de stand van zaken van de uitvoering in kaart gebracht. De beschikbare middelen zijn vrijwel geheel bestemd en de voortgang ligt op schema. In de afgelopen periode heeft het voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen met de investeringen uit de Regio Deal een grote kwaliteitsslag gemaakt, zodat het voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen behouden kan blijven. Succesvol zijn de regelingen om leegstaande panden op te knappen voor hergebruik en die voor de verbetering van de woningvoorraad in combinatie met het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. De Provincie wil binnenkort afspraken maken over de afronding van deze deal eind 2023.

GS beantwoorden vragen over begroting 2023 en najaarsnota 2022

GS geven antwoord op vragen van verschillende fracties van PS over de begroting 2023 en de najaarsnota 2022.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordt vraag Statenleden

Tijdens het bezoek van minister Van der Wal op 29 augustus 2022 is door Statenleden een vraag gesteld over de interpretatie van het verdrag van Helsinki in relatie tot PFAS en de Hedwigepolder. Hierop heeft het ministerie een schriftelijk antwoord gegeven dat aan PS is doorgestuurd.

Wijzigingen in grenzen tussen waterschappen

Op verzoek van de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta en in afstemming met de Provincie Noord-Brabant zullen de grenzen tussen de waterschappen in de reglementen voor deze waterschappen (digitaal) worden vastgesteld en op twee locaties op perceelniveau worden geactualiseerd. GS van Zeeland en Noord-Brabant hebben ontwerpbesluiten vastgesteld die zes weken ter inzage lagen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Volgens de wettelijke procedure wordt nu aan PS van beide provincies verzocht deze reglementswijzigingen vast te stellen op 16 december 2022.

Samenwerking voor onderzoek naar vismigratie in Zeeland

Samen met Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee & Delta is er de afgelopen jaren al nauw samen gewerkt voor het onderzoek naar vismigratie. Gezamenlijk is besloten dit onderzoek voort te zetten en te verbreden naar een breder vismigratie-onderzoek. De partijen willen dit onderzoek de komende vijf jaar een structureel karakter geven. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt een openbare Europese aanbesteding gedaan. 

Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en wat dit betekent voor de Provincie als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Dinsdag 1 november 2022

GS-reactie op actualisatie Schelpdierbeleid

GS hebben gereageerd op het beleidsvoornemen over de actualisatie van het schelpdierbeleid. Dit beleidsvoornemen is opgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). GS vragen in hun reactie het ministerie van LNV om binnen de ecologische en juridische mogelijkheden meer ambitie te tonen op een aantal gebieden. Met name de mogelijkheden voor de visserij op en kweek van tapijtschelpen zouden verder onderzocht moeten worden. Ook vraagt GS dringend aandacht voor de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer.

Subsidie voor POP3 project ‘Streekeigen landschapselementen voor een robuuste natuur en een volhoudbare landbouw’

In dit project wil Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) de streekeigen biodiversiteit en identiteit in Zeeland versterken door natuur- en landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap. Het project richt zich op landschappelijke diversiteit, specifieke kwetsbare soorten en kerngebieden waarbinnen stapstenen en verbindingszones zijn vormgegeven. Op ongeveer 80 locaties in Zeeland worden landschapselementen hersteld of nieuw aangelegd. Hiervoor ontvangt SLZ € 336.760 aan POP3 subsidie en de Provincie Zeeland stelt eenzelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar.

Tarieven busvervoer 2023

Gedeputeerde Staten stemmen in met het door Connexxion voorgelegde Tariefplan 2023. Dat betekent dat de tarieven per 1 januari 2023 worden verhoogd met de landelijk afgesproken tariefindex van 7,24%. Ook wordt het bestaande wagenverkoopassortiment per 1 januari 2022 beperkt tot een dagdal- en een dagkaart. Dit houdt verband met de nieuwe mogelijkheid om per 26 oktober 2022 in en uit te checken met een betaalpas of creditkaart. De tarieven voor de haltetaxi worden niet verhoogd.

Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming wijziging ontheffing Windpark ZE-BRA

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming vastgesteld voor het wijzigen van de eerder verleende ontheffing voor het realiseren en in gebruik nemen van Windpark ZE-BRA. Het ontwerpbesluit ligt van 2 november tot en met 7 december 2022 ter inzage, tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen.

Voortgang programma natuur

Het programma natuur (fase I) kent een looptijd tot 2025, waarbij GS vóór eind 2023 een besluit moeten nemen welke projecten uitgevoerd zullen worden. Er zijn zowel in de natuurgebieden als de randzone rond de natuurgebieden projecten opgenomen die de komende jaren tot uitvoering gebracht moeten gaan worden. In deze nota staat de voortgang tot op heden en de keuzes die nu gemaakt moeten worden, zodat het programma natuur verder uitgewerkt kan worden.

GS sturen brief aan Tweede Kamer met Zeeuwse aandachtspunten PFAS-debat

Gedeputeerde Staten stuurden een brief aan de Tweede Kamer met Zeeuwse aandachtspunten voor het commissiedebat in de Tweede Kamer over PFAS en gezondheidseffecten van 3 november 2022.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 november 2022.

Een greep uit de agenda van:

1 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij een bijeenkomst van ZLTO Midden-Zeeland – West-Brabant over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de impact hiervan op agrarische bedrijven.

Han Polman reikt de Zeeuwse Boekenprijs uit in Vlissingen.

2 november

Harry van der Maas opent het Zeeuws Jongerenparlement in Middelburg.

Jo-Annes de Bat neemt deel aan de lunch met jongeren tijdens het Zeeuws Jongerenparlement 2022 in het provinciehuis.

3 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de netwerkborrel van Vestingcross in Walsoorden.

Han Polman is aanwezig bij het werkbezoek op 3 en 4 november van Provinciale Staten van Zeeland aan Provinciale Staten van Friesland.

Dick van der Velde opent het Zeeuws Jongerenparlement met als thema wonen in Zeeland in het provinciehuis.

4 november

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan H2O Group in Zwijndrecht (BE) en gaat samen met Harry van der Maas op werkbezoek bij Vermeulen Groep in Heinkenszand.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Connexxion in Middelburg.

Anita Pijpelink helpt mee met knotten van bomen in Terneuzen tijdens Natuurwerkdag.

Han Polman woont het concert bij van de Marinierskapel der Koninklijke Marine ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Schouwen-Duiveland in Zierikzee.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan een huisvestingslocatie voor tijdelijke werknemers van De Jager Detachering.

5 november

Harry van der Maas reikt, als voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, een prijs uit aan de veiligste trekkerchauffeur van Zeeland in Goes.