Vergadering Gedeputeerde Staten 10 januari 2023

Datum: 10 januari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 10 januari: bijgewerkt 12 januari 2023

Conceptprogramma van eisen busvervoer vrijgegeven voor consultatie

Vanaf 2025 zoekt de Provincie Zeeland een vervoersmaatschappij voor het Zeeuwse busvervoer. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding daarvan. Het conceptprogramma van eisen voor het busvervoer Zeeland is klaar en is onderdeel van de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. De komende periode kunnen gemeenten, andere vervoersregio’s, marktpartijen en reizigersorganisaties reageren op het plan.

Natuurrapportage Zeeland 2022

Elke drie jaar stelt de Provincie Zeeland een natuurrapportage op. In 2019 kwam de eerste rapportage uit. In de rapportage van 2022 is gekeken naar het brede werkveld van het natuurbeleid en worden verschillende onderwerpen en voorbeelden uitgelicht. Er is gekeken naar de stand van zaken van het natuurbeleid en de natuurkwaliteit in Zeeland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgevoerde onderzoeken en evaluaties van de afgelopen drie jaar. Maar ook van de langjarige trend van soorten en waarnemingen van soorten in natuurgebieden die gebruikt worden om de kwaliteit in de natuurgebieden te kunnen bepalen.

Dinsdag 10 januari 2023

Toetreding nieuwe partners in project AquaConnect

De Provincie Zeeland is partner in een samenwerkingsovereenkomst met onder andere de Universiteit Wageningen (WUR) voor het onderzoeksproject AquaConnect. De Provincie verleent hier, naast andere deelnemers, subsidie aan. Vanwege de gewenste toetreding van drie nieuwe partijen (REDstack, WFBR en de Unie van Waterschappen) dienen alle deelnemende partijen een addendum op de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen ter goedkeuring. Gedeputeerde Staten stemmen hiermee in.

Subsidie voor Netwerk Natuur Zeeland

GS verlenen in totaal € 2.099.734,56 subsidie aan Natuurmonumenten en drie particuliere natuurbeheerders, binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland. De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in de gebieden de Aanwas, de Schenge en Groot Eiland respectievelijk gelegen op Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Hiermee wordt ruim 14 hectare nieuwe natuurgebieden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Zeeland en wordt 29 hectare ingericht de komende jaren. Hiernaast wordt ook de kwaliteit van 79 hectare bestaand natuurgebied vergroot. Voor het Landgoed Molenwijk, de Fiernispolder en het Groot Eiland Hogeweg wordt de subsidietermijn verlengd om de werkzaamheden te kunnen afronden.

GS informeren PS over afdoening motie wolf

In de Provinciale Statenvergadering van 11 november 2022 werd een motie aangenomen over zorgen die bestaan over de aanwezigheid van de wolf in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben het antwoord dat minister Van der Wal op 2 december 2022 aan de Tweede Kamer stuurde ter informatie aan Provinciale Staten gezonden.

Subsidie voor uitreiking Four Freedoms Awards in 2023

De Provincie heeft besloten een subsidie van € 50.000 te verstrekken aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards 2023. De uitreiking van de Four Freedoms Awards vindt plaats sinds 1982. In de even jaren vindt de uitreiking plaats in Middelburg en in de oneven jaren in New York. De Awards worden uitgereikt aan personen en organisaties die zich op bijzondere wijze in hebben gezet voor één van de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.

Concessie fietsvoetveer Vlissingen-Breskens 2019 met vier jaar verlengd

Het fietsvoetveer is een belangrijke OV-verbinding in Zeeland. Begin 2022 hebben Provinciale Staten besloten dat de Westerschelde Ferry BV de veerdienst tot en met 2027 blijft exploiteren. Gedeputeerde Staten hebben de concessievoorwaarden geactualiseerd en geven de Westerschelde Ferry BV opdracht om de veerdienst voort te zetten.

Vijfde voortgangsrapportage ‘wind in de zeilen’

Sinds de zomer van 2020 zijn Rijk en regio aan de slag met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. Twee keer per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld en verstuurd aan Provinciale Staten, gemeenteraad van Vlissingen en de Tweede Kamer. Eind december 2022 is de vijfde voortgangsrapportage verstuurd.

Subsidie Veilig Verkeer Nederland 2023

Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod, met focus op de primaire doelgroepen jongeren en senioren. Voor het jaar 2023 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 77.732.

Rail Gent Terneuzen gaat de volgende fase in

Havenbedrijf North Sea Port gaat samen met de nationale spoorwegmaatschappijen van België (Infrabel) en Nederland (ProRail) het spoorproject Rail Gent Terneuzen verder uitwerken. Doel is na afronding van de studies een voorkeursalternatief te kiezen. Aan Europa wordt subsidie gevraagd om de onderzoekskosten te dekken. Daarvoor is zo breed mogelijke steun nodig. De Provincie Zeeland stuurt daarom een brief naar de Europese Commissie, waarin ze aangeeft dit project van harte te ondersteunen.

Subsidie voor Four Freedoms Meet-up en Scholentour in 2023

De Provincie heeft besloten een subsidie van € 20.000 te verstrekken aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de Four Freedoms Meet-Up en de Scholentour in 2023. De Four Freedoms Meet-Up en de Scholentour vinden plaats als onderdeel van de ceremonie waarin de Four Freedoms Awards worden uitgereikt. De Meet-Up zorgt ervoor dat Zeeuwse jongeren en andere geïnteresseerden meer betrokken worden bij deze uitreiking en actief gaan nadenken over het belang van de Vier Vrijheden. Met de Scholentour worden scholen door heel Nederland betrokken bij de Vier Vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.

Inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

Het college van Gedeputeerde Staten neemt kennis van de inkomende brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet wijzigt de Provinciewet over de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening. Met deze wijziging legt het college in de jaarrekening zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid. Dit onderdeel van de wet treedt in werking op 1 januari 2023 en zal het eerst voor het verslagjaar 2023 gelden.

Provinciale reactie op ontwerp-bestemmingsplan ‘Uitbreiding Bedrijventerrein Sint Philipsland’

De Provincie heeft een zienswijze bij de gemeente Tholen ingediend omdat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Uitbreiding Bedrijventerrein Sint Philipsland’ van de gemeente Tholen
niet voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Provinciale Omgevingsverordening.
 

Milieuprogramma 2023-2027

Gedeputeerde Staten hebben het Milieuprogramma 2023-2027 en de Nota van Antwoord aangeboden aan Provinciale Staten ter vaststelling. In het Milieuprogramma 2023-2027 zijn de doelen tot 2027 opgenomen en de inspanningen die de Provincie Zeeland van plan is tot die tijd te doen . De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 bevat het strategisch (langetermijn)milieubeleid. De concrete uitwerking voor de kortere termijn staat in het Milieuprogramma. Samen met het onderdeel milieu van de Omgevingsvisie geldt dit Milieuprogramma als Milieubeleidsplan volgens de Wet milieubeheer. Het Milieuprogramma voldoet al aan alle vereisten voor een vrijwillig programma onder de Omgevingswet en kan als zodanig dienst doen zodra de Omgevingswet van kracht wordt

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 januari 2023.

Een greep uit de agenda van:

10 januari

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst VNO NCW Zeeland.

11 januari 

Jo-Annes de Bat opent de rolstoel- en rollatorvriendelijke wandelroutes in Reimerswaal.

Harry van der Maas en directeur van de Westerscheldeferry Leo Wolterman ondertekenen de verlenging van de concessie van het fietsvoetveer in Vlissingen. 

Han Polman is aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van Stichting behoud Hoogaars in Vlissingen.

12 januari

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan PS Loop en Crombeen Robotics in Terneuzen.
    
Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het project Waterkerende landschappen in Ouwerkerk. Ook plant zij zaailingen in Middelburg tijdens de eerste oogst van Meer Bomen Nu. 

13 januari 

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland in de Nieuwe Kerk en Kloostergangen in Middelburg.    

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Perkpolder.

Han Polman is aanwezig bij het Nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest in Vlissingen.