Vergadering Gedeputeerde Staten 10 mei 2022

Datum: 10 mei 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 10 mei: bijgewerkt 12 mei 2022

Zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS

Er worden door Provincie Zeeland en GGD Zeeland geen gezondheidsrisico’s door blootstelling aan PFAS verwacht van zwemmen in de Westerschelde op de aangewezen zwemwaterlocaties. Die verwachting is gebaseerd op de risicobeoordeling die het RIVM heeft gedaan op basis van de PFAS- meetgegevens van Schaar van Ouden Doel. Op dat punt is de concentratie PFAS in de Westerschelde het hoogste volgens Rijkswaterstaat maar die bij Berkendonk. In Berkendonk werd eerder al geconcludeerd dat de blootstelling aan PFAS via zwemwater geen negatieve effecten heeft voor de gezondheid.

Zeeland zet in op extra grondwatermonitoring en –modellering

Een meer gedetailleerd inzicht in de grondwatersituatie helpt bij de keuze van maatregelen om de zoetwatersituatie en de natuurwaarden toekomstbestendig te houden. Binnen bestaande budgetten wordt geld gereserveerd om de komende jaren de grondwatermonitoring uit te breiden en te automatiseren. Daarnaast wordt in samenwerking met waterschap Scheldestromen ook ingezet op de doorontwikkeling van het zoet-zoutgrondwatermodel Zeeland. Voor zoet-zoutmodelinstrumentarium voor de provincie Zeeland, zie: tkiwatertechnologie.nl.

GS stellen jaarstukken 2021 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen vast

Gedeputeerde Staten hebben de jaarrekening van 2021 van het fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. Door een gunstige koersontwikkeling van het belegde vermogen van het Nazorgfonds wordt voorgesteld een bedrag van € 627.778 toe te voegen aan de Egalisatiereserve beleggingsresultaten binnen het Fonds.

Sociaal-Economische Raad geeft advies over hybride werken

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over hybride werken. Hybride werken is een combinatie van werken op kantoor, thuis of elders waardoor werknemers de ruimte krijgen om bewuste keuzes te maken in waar en wanneer ze hun werk doen. Eén van de belangrijkste adviezen van de SER is de aanbeveling om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten. Daarnaast dienen werkgevers over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt. Met het gevraagde advies wil het kabinet een ‘Agenda voor de toekomst van thuiswerken’ maken. GS hebben de brief van de minister doorgestuurd aan PS met daarin ook aandacht voor de mogelijke kansen en gevolgen voor Zeeland.

GS informeren PS over vervolgtraject Bestemming Zeeland 2030

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en de subsidieverstrekking aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie (TUA). De TUA bestaat uit HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland. Beide organisaties hebben een meerjarige subsidie ontvangen voor onder andere kennisontwikkeling en -deling over recreatie en toerisme en een ondersteuningsprogramma voor ondernemers in de recreatiesector. De Provincie trekt hierin op met Zeeuwse gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Dinsdag 10 mei 2022

Wijziging mandaatbesluiten DCMR en RUD Zeeland

In verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (de Woo) dienen de Wob-mandaten te worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Gedeputeerde Staten geven toestemming aan de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) voor de afhandeling van Wob-verzoeken om informatie waarover zij beschikken.

GS sturen brief aan gemeenten over vervolgtraject samenwerking milieutaken

In opdracht van de Provincie Zeeland doet een extern bureau onderzoek naar de samenwerking op het gebied van milieutaken. Colleges van B&W zijn door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over het (vervolg) traject.

GS sturen brief aan minister Van der Wal over project Yara Sluiskil

Minister Van der Wal (voor Natuur en Stikstof) heeft in haar Hoofdlijnenbrief van 1 april 2022 aangegeven dat alle sectoren hun bijdrage dienen te leveren aan de opgaven waar Nederland voor staat. In dat verband heeft de Provincie Zeeland de minister geïnformeerd over een project van Yara Sluiskil dat structureel forse stikstofreductie oplevert. Met daarbij het verzoek te bezien of dit project in aanmerking komt voor subsidie.

GS nemen nieuw besluit op Wob-verzoek

GS hebben een nieuw besluit genomen over het Wob-verzoek van Hörchner Advocaten over de Planontwikkeling Perkpolder, naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten. Het nieuwe besluit is te vinden op https://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek

Provincie Zeeland stelt Toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen vast

Nadat in 2020 het Gemeenschappelijk Toezichtkader voor de gemeenten is vastgesteld, is nu een toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Dit kader geldt vanaf de begrotingen 2024 van gemeenschappelijke regelingen, waarop de Provincie financieel toezicht houdt. Het interprovinciaal opgesteld Toezichtkader is of wordt ook bij de andere provincies vastgesteld.
 

Onderzoeksrapport Wet Bibob

Om meer inzicht te krijgen in hoe de Brabantse en Zeeuwse gemeenten ervoor staan wat betreft de toepassing van de Wet Bibob, hebben de commissarissen van de Koning van Noord-Brabant en Zeeland afgelopen jaar een Bibob-APK laten uitvoeren door het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Dit onderzoek levert aanbevelingen op met als doel de integriteit van de overheden te beschermen en te bevorderen. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het onderzoek. Het rapport 'APK' van de Wet Bibob in Noord-Brabant en Zeeland is te lezen op de website van Avans Hogeschool. 
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 mei 2022.

Een greep uit de agenda van:

11 mei

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij een vlasbedrijf in Sint Jansteen.

12 mei

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Provinciespel met Scalda-studenten in het provinciehuis in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij het persmoment ‘101ha Kruidenrijk grasland Zeeland’ in Koudekerke.

Harry van der Maas is aanwezig bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in Den Haag. 

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Cultuurforum Aardenburg en overhandigt de inventarisatie Geschenkwoningen Watersnoodramp in Ouwerkerk.

13 mei

Harry van der Maas brengt met Statenleden een werkbezoek aan de Westerschelde Ferry in Vlissingen.

Anita Pijpelink ontvangt Europarlementariërs voor een cultureel bezoek aan Zeeland.