Vergadering Gedeputeerde Staten 11 oktober 2022

Datum: 11 oktober 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 11 oktober: bijgewerkt 13 oktober 2022

Monitoringsgegevens PFAS

Gedeputeerde Staten bieden de memo PFAS Zeeland aan Provinciale Staten aan. In deze memo duidt de Universiteit Utrecht op verzoek van Rijkswaterstaat de PFAS-meetgegevens tot en met mei 2022.

Provincie doet Zeeuws woonbod aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

In de periode juni-september 2022 heeft de Provincie een nader uitgewerkt woonbod Zeeland opgesteld in nauwe samenwerking en afstemming met andere betrokken partijen, waaronder alle Zeeuwse gemeenten, de woningbouwcorporaties en de Zeeuwse bouwsector. Het nu voorliggende woningbouwbod van 16.500 woningen (waarvan 2/3 betaalbaar) is realiseerbaar mits tijdig aan een aantal kritische succesfactoren wordt voldaan. De aantallen te realiseren woningen zijn daarom onlosmakelijk verbonden met de harde randvoorwaarden die de Provincie Zeeland in haar woonbod aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgenomen. Het Zeeuwse woonbod vormt de opmaat naar de totstandkoming van een Zeeuwse woondeal die in de periode oktober 2022-januari 2023 zal gaan plaatsvinden. De Woondeal is een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, marktpartijen, zorgorganisaties en andere relevante partijen. De Woondeal moet gaan leiden tot snellere realisatie van meer betaalbare huur- en koopwoningen.

Dinsdag 11 oktober 2022

Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2022

Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 23.600 aan Dockwize voor het organiseren en uitreiken van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2022 en het organiseren van het alumniprogramma ‘Makers of Innovation’; innovatie het jaar rond. De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt op 8 november 2022 tijdens de Contacta in de Zeelandhallen uitgereikt aan de Zeeuwse onderneming met de aansprekendste innovatie. Dockwize, HZ University of Applied Sciences, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en Provincie Zeeland organiseren samen de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. De genomineerden voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2022 zijn: VKP Bouw uit Kapelle, Flikweert Vision uit Ouwerkerk, Omniboost uit Terneuzen, Colijn B.V. uit Goes en Reijnpack uit Sint Philipsland.

Regionaal fonds Vroege Fase Financiering

De Provincie Zeeland dient met Impuls Zeeland een aanvraag in voor een Regionaal fonds Vroege Fase Financiering (VFF). De VFF is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De VFF moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. VFF stelt jonge bedrijven in staat de slaagkans van hun idee te toetsen met een lening tot maximaal € 350.000. In deze vroege fase zijn financiers uit de markt nog niet actief, wat het lastig maakt om vervolgstappen te zetten als bedrijf.

Overzicht aanpak energiearmoede

Een groeiende groep particulieren en mkb-ondernemers krijgt te maken met energiearmoede. Het Rijk werkt samen met provincies en gemeenten aan verschillende steunmaatregelen om deze doelgroepen tegemoet te komen.

Subsidie voor scholierendebat World Schools Academy 2022

World Schools Academy is een evenement waar vijftig talentvolle jongeren uit heel het land een dag lang workshops krijgen van ervaren debaters. Ook gaan ze zelf debatten voeren. Uit de deelnemers kiest Dutch Schools Debating Championships (DSDC) tien tot vijftien leerlingen om het nationale team te versterken. Zij gaan Nederland vertegenwoordigen tijdens competities in binnen- en buitenland. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 december 2022 in het Zeeuwse provinciehuis. World Schools Academy past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom ontvangt DSDC een subsidie van € 3.450 om deze dag mogelijk te maken.

Herbenoeming lid van de commissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het eindigen van de zittingstermijn van een lid van de commissie bezwaar, beroep en klachten, herbenoemen Gedeputeerde Staten het lid voor een periode van vier jaar.

Samenwerking pilot visdiefjes vastgelegd

Provincie Zeeland, gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen voor een broedgelegenheid in Terneuzen en een afname van de ervaren overlast van visdiefjes. De Provincie Zeeland heeft de aankoop, het plaatsen en de inrichting gefinancierd van een dekschuit van € 75.000 om te voorzien in broedgelegenheid voor de visdiefjes. Rijkswaterstaat heeft de activiteiten uitgevoerd en zal de schuit beheren en onderhouden. De gemeente heeft inwoners ondersteund bij het nemen van maatregelen om visdiefjes op ongewenste locaties te weren. In 2022 hebben de visdiefjes gebroed op het ponton en was de overlast voor een belangrijk deel opgelost. De drie overheden nemen ieder hun verantwoordelijkheid in deze vijf jaar durende pilot. Dit is vastgelegd in een samenwerkingscontract. Na afloop van de pilot wordt het beheer van het ponton opgenomen in N2000-maatregelen door Rijkswaterstaat.

Provinciale zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Vierhonderdpolderdijk 9 Cadzand – Nieuwe Havenweg Schoondijke

De Provincie heeft een reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan Vierhonderpolderdijk 9 omdat het plan niet past binnen de provinciale regelgeving.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 oktober 2022.

Een greep uit de agenda van:

11 oktober

Han Polman, Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde zijn aanwezig bij het Zeeuws diner in Brussel. Han Polman houdt een toespraak.

12 oktober

Han Polman beëdigt tijdens een buitengewone raadsvergadering de nieuwe burgemeester van Hulst, Ilona Jense van Haarst.

13 oktober

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij een bijeenkomst van de Dutch Food Week.

Anita Pijpelink ontvangt Nicole Hannah Jansen op de Abdij in Middelburg.         

14 oktober

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het 10-jarig jubileum van Rootzz in Porgy & Bess in Terneuzen en is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst Zeeuwse Woonmarkt bij TMC in Goes waar hij spreekt over de arbeidsmarkt.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan natuurherstel bij de Hooge Platen in de Westerschelde.

Han Polman, Harry van der Maas en Anita Pijpelink zijn aanwezig bij het lustrum event ‘40 jaar Four Freedoms Awards’ in de Koorkerk in Middelburg.

15 oktober

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Repair Day van Stichting Repair Café in Middelburg.

Harry van der Maas is aanwezig bij het oktoberconcert van het Zeeuws Orkest in Middelburg.

16 oktober

Jo-Annes de Bat reikt de prijs uit aan de winnaar van Strandcross Vlissingen.

17 oktober      

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink zijn aanwezig bij innovatiemarkt stikstof in de Abdij in Middelburg.