Vergadering Gedeputeerde Staten 13 september 2022

Datum: 13 september 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 13 september: bijgewerkt 15 september 2022

Informatieverzoek inzage vergaderstukken vakgroep Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

Onlangs ontving de Provincie Zeeland via de Provincie Noord-Brabant een informatieverzoek van een lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Het verzoek heeft betrekking op alle informatie van de interprovinciale vakgroep Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO). Sinds 2020 wordt binnen deze vakgroep kennis uitgewisseld tussen provincies op het gebied van informatiebeheer en archivering. De Provincie Zeeland stemt in met het verstrekken van de gevraagde informatie.

Dinsdag 13 september 2022

Subsidie voor restauratie portretten Michiel de Ruyter en Anna van Gelder en verplaatsing scheepsbureau naar MuZEEum

In het voorjaar van 2023 wil het Zeeuws Maritiem MuZEEum heropenen en zich positioneren als hét zeevaardersmuseum van Nederland. Hierin krijgt Michiel de Ruyter een centrale rol om het verhaal van de zeevaarders vanuit een Zeeuws perspectief kracht bij te zetten. In dit kader wil het de twee schilderijen van Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder laten restaureren en het scheepsbureau van Michiel de Ruyter, dat momenteel in de Admiraliteitszaal van het provinciehuis staat, toevoegen aan de collectie voor de duur van vijf jaar. Het college heeft hiervoor toestemming verleend en besloten een subsidie van € 8.000 te verstrekken voor de restauratie van de twee portretschilderijen met bijbehorende trofeelijsten.
 

Provincie Zeeland spreekt steun uit voor Zeeuwse waterstofprojecten

De Provincie Zeeland heeft haar steun uitgesproken voor twee Zeeuwse IPCEI-waterstofprojecten. Met deze Letters of Support aan Ørsted/Yara en Air Liquide hoopt de Provincie een positieve bijdrage te leveren aan de subsidieaanvragen van deze projecten. Het realiseren van dit soort grootschalige waterstofproductieprojecten levert een belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse, nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

Kredietaanvraag getijdenduiker Waterdunen

Gedeputeerde Staten (GS) en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Scheldestromen trekken gezamenlijk op om de leden van de Algemene Vergadering en Provinciale Staten gelijktijdig te informeren over de voortgang van de aanpassing aan de Getijdenduiker in Waterdunen. Het waterschap zal in oktober 2022 een kredietaanvraag voor de optimalisatie van de getijdenduiker aan haar Algemene Vergadering voorleggen. Dan zal ook op de financiële verdeling tussen waterschap en Provincie op hoofdlijnen worden voorgelegd. GS informeren daarom Provinciale Staten over de kredietaanvraag die in oktober in de Algemene Vergadering wordt behandeld.

Proeftuin muziekonderwijs vastgelegd in aftermovie

Eind 2019 is de Proeftuin borging muziekonderwijs gestart. Door beperkingen vanwege coronamaatregelen heeft de proeftuin vertraging opgelopen. Eind 2022 wordt de proeftuin afgerond. Om alles wat geleerd is vast te leggen en de opgedane kennis te delen, wordt door Cultuurkwadraat een aftermovie gemaakt. Hiervoor ontvangt het € 30.000 subsidie.

Stand van zaken Klimaatadaptatie in Zeeland

GS informeren PS over de stand van zaken in Zeeland met betrekking tot Klimaatadaptatie en beantwoorden de vragen die in de commissie Ruimte van juli 2022 zijn gesteld over Groencertificering bij subsidies Groene Daken.
 

Recreatief rapen van schelpdieren

Het recreatief rapen van schelpdieren is geregeld in de beheerplannen van de Deltawateren. Het college heeft besloten dat Rijkswaterstaat gevraagd wordt om de resultaten van de passende beoordeling voor het rapen van schelpdieren mee te nemen bij het opstellen van nieuwe beheerplannen. Dit is nodig omdat uit de passende beoordeling is gebleken dat het rapen van schelpdieren duidelijke negatieve effecten heeft op de onderzochte gebieden. Uit de passende beoordeling bleek verder dat het noodzakelijk is om meer informatie te geven over het rapen van schelpdieren. Zo is het bijvoorbeeld niet togestaan hiervoor hulpmiddelen te gebruiken.

Snijden van zeegroenten in 2023

In 2023 wordt verder gegaan met het ontwikkelen van nieuwe zeegroentensnijlocaties op minder kwetsbare plaatsen. Daarnaast zijn door de terreineigenaren nadere voorwaarden gesteld voor het snijden van zeegroenten. Die voorwaarden zijn in het afgelopen snijseizoen als losse extra voorwaarden meegezonden aan degene die een vergunning hebben gekregen. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten deze aanvullende voorwaarden te verwerken in de nieuw uit te geven vergunningen voor het jaar 2023. Hierdoor ontstaat één pakket met voorwaarden. Verder wil de Provincie voor 2023 gebruik gaan maken van een digitaal snijsysteem. We denken dat dit meer ruimte oplevert voor de zeegroentensnijders omdat op alle locaties gesneden kan worden na de inschrijving.
 

Aanpak stikstof wordt geactualiseerd

De ‘Zeeuwse aanpak stikstof’ dateert van 2020. Sindsdien is er de Wet stikstofreductie en Natuurverbetering, het coalitieakkoord van het Rijk en de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verschenen. Daardoor zijn doelen scherper geworden en de opgave vollediger. Hoewel de oorspronkelijke aanpak nog altijd past in de huidige context, vragen deze ontwikkelingen wel om een verbreding van de aanpak, zodat Zeeuwse opgaven ook in samenhang tot oplossingen kunnen leiden. Daarom actualiseert de Provincie de aanpak stikstof.

Reactie GS op verzoek gemeente Vlissingen over uitbreiding strandpaviljoen Kon-Tiki

De gemeente Vlissingen heeft een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS). Het verzoek betreft de vraag of de gewenste uitbreiding van strandpaviljoen Kon-Tiki past binnen de provinciale verordening en de afspraken binnen de Zeeuwse Kustvisie en het landelijke Kustpact. GS constateren dat deze uitbreiding past maar verbinden hieraan wel de voorwaarde dat de mogelijkheid om tien strandslaaphuisjes te realiseren op hetzelfde strand moet worden geschrapt. Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Vlissingen en vervolgens ook de Zeeuwse Kustvisiepartners hierover geïnformeerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 september 2022.

Een greep uit de agenda van:

14 september

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Limagrain in Rilland en aan Kloosterman B.V. in Kapelle en bekijkt daar de waterstoftrekker.

Anita Pijpelink brengt, in het kader van zoet water, een werkbezoek aan Dow in Terneuzen.

15 september

Jo-Annes de Bat opent de ontbijtsessie van Energy Port Zeeland in Nieuwdorp en is aanwezig bij het SDR jaarevent ‘Together for a future proof industry’.

Anita Pijpelink ontvangt leden van het Comité van de Regio’s in Zeeland voor een  bezoek in het kader van de stijging van de zeespiegel.

Dick van der Velde spreekt tijdens het symposium ‘10-jarig bestaan van het Kavelruilbureau Zeeland’ in Gapinge.

16 september

Han Polman woont de onthulling van het monument voor de Poolse generaal Maczek bij in De Griete, bij Terneuzen.

17 september

Jo-Annes de Bat reikt de ereprijzen uit tijdens het Zeeuws Kampioenschap Sjezenrijden in Meliskerke.

Han Polman is aanwezig bij de slotfilm van Film by the Sea in Vlissingen.

Anita Pijpelink reikt de FbtS-oeuvreprijs uit aan Guillermo Arriaga.

18 september

Anita Pijpelink opent het Etty Hillesum Huis in Middelburg.

Han Polman spreekt tijdens de opening van het Etty Hillesum Huis in Middelburg.