Vergadering Gedeputeerde Staten 17 januari 2023

Datum: 17 januari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 17 januari: bijgewerkt 19 januari 2023

Zeeuws Jongerenparlement 2022

Begin november 2022 organiseerde de Provincie Zeeland voor de tweede keer een tweedaags jongerenparlement. Het Zeeuws Jongerenparlement is een combinatie van een
jongerendenktank en een debat. Met dit event wil de Provincie jongeren kennis laten maken met politiek en democratie en hen betrekken bij Zeeuwse onderwerpen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de tweedaagse naar volle tevredenheid is verlopen. De jongeren zelf hebben de dag beoordeeld met een 8,1. Het voornemen is dat Provincie Zeeland in 2023 weer een jongerenparlement organiseert.

Jaarboek Jouw Zeeland 2022-2023

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en -beslissen over Zeeland. Dit doet de Provincie door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Het heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Via Jouw Zeeland betrekt de Provincie jongeren bij het beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In het Jaarboek Jouw Zeeland 2022-2023 leest u meer over het Zeeuws Jongerenparlement, de (digitale) denktankbijeenkomsten en debatten die zijn georganiseerd in 2022 en over de plannen voor 2023.

Rapport Staat van de Veiligheid Brzo- bedrijven 2021

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het rapport ‘Staat van de Veiligheid 2021’ aan Provinciale Staten aangeboden. Dit rapport geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). GS geven de Landelijke en Zeeuwse resultaten weer van de Brzo-inspecties die in 2021 zijn uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het aantal overtredingen is afgenomen ten opzichte van 2020.

Decembercirculaire provinciefonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de decembercirculaire 2022 van het provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een lagere algemene uitkering voor 2022 van € 0,5 miljoen. Dit is inclusief een uitname van € 0,5 miljoen voor verkeers- en vervoerprojecten omdat deze sinds 2021 niet langer gefinancierd worden via het provinciefonds, maar via een specifieke uitkering. Daarnaast zijn er twee decentralisatie-uitkeringen ontvangen voor 2022 van € 0,5 miljoen voor inkomstenderving van tol uit de Westerscheldetunnel als gevolg van corona en € 0,3 miljoen voor natuurinclusief na-isoleren. De circulaire heeft geen financiële gevolgen voor 2023 en verdere jaren.

Natuurdoelanalyse Vogelkreek vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de natuurdoelanalyse van het Natura 2000-gebied de Vogelkreek vastgesteld. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en zo ja, welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. De Provincie gebruikt deze analyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het halen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. De Natuurdoelanalyse Vogelkreek zal getoetst worden door de Ecologische Autoriteit.

In kaart brengen van Rijksopgaven in Zeeland

Het Rijk en de Provincie gaan dit jaar in kaart brengen wat de optelsom van alle nationale opgaven kan gaan betekenen voor de inrichting van Zeeland. Het Rijk heeft daarvoor een startpakket gemaakt waarin alle nationale programma's zijn samengevat. De komende maanden gaan Rijk, Provincie en partners dit startpakket verkennen en de grootste kansen en knelpunten bepalen.

Dinsdag 17 januari 2023

Subsidie voor Terra Maris in 2023

In 2023 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 340.384 voor het uitvoeren van haar natuurbelevings- en museale activiteiten. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio voor inwoners en toeristen door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden;
  • Het verzorgen van verrassende tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond natuur- en  klimaatbeleving.

Met de activiteiten wordt ook het recreatieve aanbod in Zeeland verbreed.
 

EU-POP3-subsidie Landbouwroute Dreischor

Binnen de openstelling van de POP3-maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven) is één subsidieverzoek ingediend. Waterschap Scheldestromen heeft een verzoek ingediend voor de aanleg van de landbouwroute Dreischor. Binnen het ingediende project wordt de bereikbaarheid sterk verbeterd en daarmee ook de veiligheid van het landbouwverkeer in de regio Dreischor. Ook worden drie belangrijke knelpunten uit het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland opgelost. Het toegekende EU-subsidiebedrag is in totaal € 1.500.000. Waterschap Scheldestromen draagt de resterende kosten.

217a-Onderzoek sponsorbeleid

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een 217a-Onderzoek laten doen naar het provinciale sponsorbeleid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, hebben Gedeputeerde Staten besloten om het sponsorbeleid voort te zetten en verder te professionaliseren door invulling te geven aan de meeste aanbevelingen. In de eerste helft van 2023 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Wijziging subsidiegrondslag mobiliteitshubs Burgh-Haamstede

Gedeputeerde Staten besluiten de grondslag van twee verleende subsidies aan de gemeente Schouwen-Duiveland te wijzigingen. Het gaat om subsidiegrondslagen voor de realisatie van een halte en voor een hub in Burgh-Haamstede. 

Opdracht Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied North Sea Port District

Gedeputeerde Staten stemmen in met het afwijken van het inkoopbeleid. Dit doen zij om het opstellen van het ontwikkelperspectief NOVEX-gebied North Sea Port District te kunnen gunnen.

Gedeputeerde Staten nemen rapport Verkenning samenwerking milieutaken in ontvangst

De Provincie is in 2021 een verkenning gestart naar een gezamenlijke uitvoering van milieutaken in Zeeland. Gedeputeerde Staten nemen nu een eerste deelrapport in ontvangst. Het rapport is tot stand gekomen na een intensieve verkenning met alle betrokken partijen. Het advies spitst zich toe op samenwerking binnen een krachtige Omgevingsdienst in Zeeland, de RUD Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 januari 2023.

Een greep uit de agenda van:

17 januari 

Han Polman is aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Huis in Amsterdam.

18 januari 

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan pluimveehouderij van familie Noordhoek en Zeeuws Zilt, beiden in Wolphaartsdijk.

Harry van der Maas ontvangt een klas van de Radarschool uit Zierikzee in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman brengt een bezoek aan de gemeente Tholen.

19 januari

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Trinseo in Hoek.

Harry van der Maas en wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland openen gezamenlijk een nieuwe mobiliteitshub in Burgh-Haamstede. 

20 januari

Harry van der Maas geeft het startsein voor een nieuwe pilot met een carpoolapp in Vlissingen. 

21 januari

Jo-Annes de Bat verzorgt de opening van motorcross wedstrijd Supercross in Goes.

23 januari

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het MKB energieontbijt bij Dockwize. Samen met ondernemers gaat hij in gesprek over hoog energiegebruik en de bijkomende gevolgen.