Vergadering Gedeputeerde Staten 19 juli 2022

Datum: 19 juli 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 19 juli: bijgewerkt 21 juli 2022

GS sturen brief aan minister over instandhouding acute zorg

Gedeputeerde Staten brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang van het behoud van twee spoedeisende hulpafdelingen in de Zeeuwse ziekenhuizen in Goes en Terneuzen onder de aandacht. Aanleiding om daarover een brief te sturen is het standpunt van de minister over de acute zorg van 22 februari 2022 en het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit op 15 maart 2022.

Resultaten Brzo- inspecties Zeeland 2021

GS hebben de resultaten van de Brzo-inspecties 2021 aan PS aangeboden. Brzo staat voor het Besluit risico’s zware ongevallen en bevat regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of daarmee werken. De brief van GS geeft de resultaten weer van de Brzo-inspecties die vorig jaar zijn uitgevoerd. Een Brzo-inspectie is een integrale veiligheidsinspectie bij een Brzo-bedrijf. Tijdens zo’n inspectie wordt gecontroleerd of het bedrijf zich houdt aan de veiligheidsregels van het besluit risico’s zware ongevallen. Uit de resultaten blijkt dat het aantal overtredingen is afgenomen ten opzichte van 2020.
 

Rijk stelt middelen beschikbaar voor versnelling woningbouw

Om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, heeft het kabinet voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard gereserveerd. Hiervan kunnen onder meer rotondes, wegen, busstations en fietsroutes worden aangelegd. In het bestuurlijk overleg Leefomgeving van 23 juni 2022, waar Zeeland door gedeputeerde Dick van der Velde vertegenwoordigd werd, heeft het Rijk onder voorbehoud besloten om ook een aantal woningbouwprojecten in Zeeland met een deel van dit geld te steunen. Voor de nieuwbouwwijk Goese Schans is het Rijk gevraagd € 2,76 miljoen bij te dragen voor de aanpassing van twee kruispunten, de aanleg van fiets- en voetgangersverbindingen en een plek met deelmobiliteit. Ook een aantal andere woonwijken (Groote Kreek II Hulst, Noorderpolder en binnenstad Zierikzee en Othene-Oost in Terneuzen) kunnen financiële steun verwachten, zodra de cofinanciering geregeld is en aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Er wordt nog met het kabinet gesproken over hoeveel de regio aan deze projecten moet bijdragen.

Nieuwe Omgevingsverordening

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet de Provincie een nieuwe omgevingsverordening hebben vastgesteld die aan alle eisen voldoet. Deze nieuwe verordening, inclusief bijbehorende verordening ‘nautisch beheer’ en ‘delegatiebesluit’ hebben de voorgeschreven inspraakprocedure doorlopen. De concept-omgevingsverordening is naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd. Provinciale Staten nemen in oktober een besluit over vaststelling.

Nulmeting voor Cultuurmonitor is gepubliceerd

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van de publicatie van de nulmeting voor de opbouw van een Zeeuwse Cultuurmonitor. Aanleiding voor deze nulmeting is de constatering tijdens het opstellen van de Ontwikkelagenda Cultuur, dat de Provincie niet of onvoldoende zicht heeft op informatie op het gebied van de Zeeuwse cultuursector. Het laatste onderzoek van enige omvang hierover dateert van 2009 en is de door Scoop uitgevoerde Culturele Atlas. Deze nulmeting door de Boekmanstichting is dan ook een voorstudie richting een Zeeuwse Cultuurmonitor.

Zeeland past begroting aan voor cofinanciering OP Zuid-subsidies

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een begrotingswijziging vast te stellen met het oog op een komende openstelling subsidieregeling OPZuid en de daarbij behorende cofinancieringsverplichting in 2023. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Negende wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland

Deze negende wijziging van de begroting 2022 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen, budgettaire wijzigingen en een aantal besluiten die Gedeputeerde Staten eerder hebben genomen.

Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Op 11 juli 2022 heeft het kabinet een brief verzonden aan de Tweede Kamer over de nieuwe wijze van financieren van medeoverheden. Deze brief geeft nog geen concrete voorstellen, maar is vooral procesmatig van aard. GS hebben de brief doorgestuurd aan Provinciale Staten.

Stand van zaken positionering en imago Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een brief gestuurd over de stand van zaken rond het positioneren, de merkwaarden en het imago van Zeeland.

Dinsdag 19 juli 2022

Europese POP3-subsidie

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Vof Gaia Impact krijgt € 34.500 Europese POP3-subsidie en € 34.500 cofinanciering van de Provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap voor het realiseren van een inspiratiebos. Het inspiratiebos is een publiekstoegankelijk onderdeel van een voedselbos. Op dit moment loopt de openstelling in de LEADER-gebieden Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van LEADER-projecten. Deze openstelling loopt tot en met 31 december 2022. Het subsidieplafond van Zeeuws-Vlaanderen wordt opgehoogd met € 100.000.
 

Subsidie Havendagen Zierikzee

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 2.500 te verlenen aan de stichting Promotie Havendagen Zierikzee voor de organisatie van een gastenbijeenkomst tijdens de Havendagen Zierikzee op 27 augustus 2022.

Subsidie voor platform Groene Chemie Nieuwe Economie

De Zeeuwse chemie staat voor een grote uitdaging: in 2050 maakt de chemie geen gebruik meer van aardolie, aardgas en steenkool, de zogenaamde fossiele grondstoffen, maar van hernieuwbare grondstoffen van biologische oorsprong. Nu blijkt dat initiatieven op het gebied van deze hernieuwbare grondstoffen, maar ook op het gebied van recycling en proceselektrificatie, lastig op te schalen zijn naar industrieel volume. Dit komt omdat de samenwerking met bedrijven uit andere sectoren moeilijk van de grond komt, er geen financiering wordt gevonden voor deze hoogrisico-initiatieven en doordat beleid en regelgeving nog niet goed zijn afgestemd op de grondstoffentransitie. Landelijk is het platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) opgericht. Dit is een coalitie van partijen die zich richt op het versnellen van de grondstoffentransitie van de procesindustrie. GCNE gaat in 2022-2023 een aantal impactvolle initiatieven ondersteunen en stimuleren om op te schalen zodat eind 2023 een aantal nieuwe, circulaire fabrieken zijn gerealiseerd, onder meer in Zeeland. De Provincie Zeeland heeft € 135.000 subsidie toegekend aan het platform Groene Chemie Nieuwe Economie.

Subsidie Mossel- en Oesterboulevard 2022

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten een subsidie te verlenen van € 7.500 aan de PO Mosselcultuur voor de organisatie van de tweede editie van de Mossel- en Oesterboulevard. Van 13 juli tot en met 31 augustus 2022 staat Yerseke in het teken van de mossel. De Mossel en Oesterboulevard moet een nieuwe toeristische attractie worden voor toeristen uit binnen- en buitenland. Het doel van de subsidie is om de in 2020 gelanceerde succesvolle proef Mosselboulevard verder uit te bouwen tot de Mossel & Oesterboulevard. Gedurende de gehele periode vinden er diverse activiteiten plaats in Yerseke en omstreken. 
 

Subsidie voor SportZeeland in 2022

De Provincie wil meer mensen in beweging krijgen, een toekomstbestendige sportinfrastructuur realiseren met vitale sportaanbieders en levendige evenementen in Zeeland organiseren. Dat heeft het eerder vastgelegd in het Zeeuwse Sportakkoord. Voor 2022 stelt de Provincie Zeeland € 230.000 beschikbaar aan SportZeeland voor de (verdere) uitvoering van het Zeeuws Sportakkoord.

Provincie zet subsidie aan Grensverleggers voort in 2022 en 2023

‘Grensverleggers’ is een subsidieprogramma om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland bij culturele activiteiten te bevorderen. De Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat deBuren vullen gezamenlijk de subsidiepot. deBuren voert de regeling uit. Er is in totaal per jaar ongeveer € 200.000 beschikbaar. De Provincie Zeeland draagt € 30.000 per jaar bij. De regeling Grensverleggers is gestart in 2018. De partners hebben nu besloten om de regeling nog twee jaar voort te zetten.

Provinciale reactie op ontwerp PAS-MER van Vlaanderen

Sinds het zogenaamde stikstofarrest van de Belgische Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021, staat ook het Vlaamse stikstofbeleid ter discussie. Reden dat de Vlaamse overheid de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ heeft herzien. Begin april 2022 is door de Vlaamse overheid een ontwerp PAS-MER opgesteld. Onze Provincie maakt gebruik van de mogelijkheid om hierop te reageren.
 

Archief commissaris van de Koning 1970-1991 naar Zeeuws Archief

De Provincie heeft de plicht om archieven die permanent bewaard moeten worden en ouder zijn dan twintig jaar, over te brengen naar de provinciale archiefbewaarplaats: het Zeeuws Archief. Daarom heeft het college besloten om het archief van de commissaris van de Koning over de periode 1970-1991 over te brengen naar het Zeeuws Archief. Voor een deel van dit archief geldt een openbaarheidsbeperking. Het archief kan na de overbrenging in het vervolg bij het Zeeuws Archief worden geraadpleegd en ingezien.

Bezwaar tegen afwijzen subsidie herzien

In 2021 heeft de Provincie Zeeland de subsidieregeling ‘Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ in het leven geroepen. Hiermee heeft de Provincie in november 2021 zes
projecten gesubsidieerd. Twee aanvragers hebben bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van hun aanvragen. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft op basis van deze bezwaren geadviseerd het besluit te herzien. GS hebben besloten beide subsidies alsnog toe te wijzen. Met deze beide aanvragen worden elf extra woningen gerealiseerd, waarmee nu in totaal 79 woningen worden gerealiseerd.
 

Subsidie voor aanvullende mobiliteitsoplossingen door Stichting Thover

Stichting Thover ontvangt subsidie van maximaal € 31.186 voor het ontwikkelen en uitvoeren van aanvullende mobiliteitsoplossingen in de gemeente Tholen. Deze mobiliteitsoplossingen zijn ter uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie. Ook wordt kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het toekomstige mobiliteitssysteem.

Zomermandaat Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten hebben van 1 augustus tot en met 26 augustus 2022 zomerreces. In deze periode staan er geen GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd POJZ dan wel zijn/haar plaatsvervanger wordt voor de duur van het zomerreces door Gedeputeerde Staten mandaat verleend voor het geven van een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 zesde lid juncto artikel 4.2 eerste lid Wro, en voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, eerste lid onder de Wro.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 juli 2022.

Een greep uit de agenda van:

20 juli

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Yisual in Vlissingen.

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde brengen een werkbezoek aan glastuinbouwbedrijf Seasun in Kapelle.

Han Polman ontvangt de Zeeuwse kinderburgemeesters en -wethouders op de Abdij in Middelburg.

21 juli

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij de TOP ENZuid in Eindhoven.
 
Harry van der Maas is aanwezig bij de zelfstandig varende pont die te water wordt gelaten in Vlissingen. Ook brengt hij een bezoek aan de meldkamer van de Nederlandse Veiligheidsdienst in Goes.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg.

Han Polman ontvangt in Tilburg het jaarverslag Europese Programma’s van Stimulus uit handen van de Brabantse gedeputeerde Suzanne Otters.

Dick van der Velde is aanwezig bij het werkbezoek van Tweede Kamerlid Ulysse Ellian aan Zeeland.

22 juli

Jo-Annes de Bat verricht de openingshandeling bij de heropening van het bedrijfspand van ISOenergy in ‘s-Heer Arendskerke.

25 juli

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan De Manteling van Walcheren in het kader van stikstof.