Vergadering Gedeputeerde Staten 20 december 2022

Datum: 20 december 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 20 december: bijgewerkt 22 december 2022

Financieel toezicht begrotingen 2023

Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begroting 2023 van de gemeente Vlissingen niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laat zien, is die gemeente onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit betekent  dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Voor de overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is in 2023 de reguliere lichte vorm van repressief toezicht van kracht.

Voortgangsrapportage binnenvaart

Gedeputeerde Staten vinden dat de binnenvaartsector voor Zeeland belangrijk is bij de aan- en afvoer van goederenstromen. Daarom wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een actieprogramma. Provinciale Staten hebben gevraagd om een voortgangsrapportage. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de werkzaamheden.

Loswal Edisonweg weer open als wachtplaats

In 2020 is de loswal aan de Edisonweg afgesloten voor gebruik door de scheepvaart. Vanwege de problematiek rondom beschikbare lig- wachtplaatsen voor de binnenvaart, is een verdiepend onderzoek naar de toestand van de loswal uitgevoerd. Het onderzoek gaf aan dat de loswal nog voldoende sterk is om in gebruik genomen te worden als wachtplaats voor de binnenvaart, waarbij een beperking geldt voor het gewicht bovenop de kade.

GS informeren PS over actuele zaken Interprovinciaal Overleg

Gedeputeerde Staten hebben een brief aan Provinciale Staten gestuurd over een aantal actuele ontwikkelingen bij IPO en BIJ12. Het IPO is het Interprovinciaal Overleg, de vereniging van, voor en door de provincies. BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie van de provincies en onderdeel van het IPO. 

Verzoek om handhaving NOx-emissie van Cargill

Namens Mobilisation for the Environment (MOB) is een handhavingsverzoek op basis van de Wet Natuurbescherming ingediend over de jaaremissie van stikstofoxiden door Cargill Benelux B.V. in Sas van Gent. Gedeputeerde Staten zijn van plan om dit handhavingsverzoek af te wijzen, omdat zij van mening zijn dat er geen sprake is van een overtreding. MOB krijgt de gelegenheid zijn zienswijze te geven op het voornemen tot afwijzing.

Gedeputeerde Staten stellen werkplan 2023 DCMR vast

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan voor 2023 van DCMR vastgesteld. DCMR voert voor de Provincie Zeeland werkzaamheden uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor de bedrijven in Zeeland die vallen onder het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) en de richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE-4). Het werkplan beschrijft op welke wijze DCMR hier in 2023 invulling aan geeft en hoe DCMR voldoet aan de kwaliteitseisen die hierbij van toepassing zijn.

Gewijzigd subsidiebedrag voor molen De Harmonie in Biervliet

De Provincie Zeeland heeft het subsidiebedrag voor de molen De Harmonie in Biervliet gecorrigeerd met een bedrag van € 84.508. In de beoordeling van de begroting van de subsidieaanvraag stond een fout. De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed heeft daarom een nieuwe berekening gemaakt. Op basis van deze herberekening heeft de Provincie Zeeland het subsidiebedrag gecorrigeerd naar € 683.851.

Subsidie voor Grote Kerk in Veere

De Provincie Zeeland is voor het behouden en doorgeven van cultureel erfgoed. Dit is belangrijk voor bewustwording, binding en kennis van onze geschiedenis. De Grote Kerk Veere is een mooi voorbeeld van herbestemming; behoud door ontwikkeling. De kerk is herbestemd naar cultuurpodium en experiencecenter. Om dit initiatief een betere toekomst te geven en ervoor te zorgen dat het verhaal van deze kerk beleefbaar blijft, ontvangt de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere een subsidie van € 35.000.

Minister Natuur en Stikstof beantwoordt vragen over het Hedwigeproject

Op 13 juli 2022 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de minister voor Natuur en Stikstof, gedeputeerde Pijpelink en de burgemeester van Hulst. In dit overleg zijn drie vragen gesteld die de minister schriftelijk zou beantwoorden. Dat is inmiddels per brief gebeurd. Gedeputeerde Staten sturen deze door aan Provinciale Staten.

GS stellen natuurdoelanalyses Yerseke en Kapelse Moer, Groote Gat en Canisvliet vast

Gedeputeerde Staten hebben drie natuurdoelanalyses vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, Groote gat en Canisvliet. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. De Provincie gebruikt deze analyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het halen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. De natuurdoelanalyses zullen getoetst worden door de Ecologische Autoriteit.

Subsidie voor recreatief zandsuppletiefonds

De Zeeuwse kustgemeenten Veere, Schouwen-Duiveland, Sluis, Noord-Beveland en Vlissingen hebben een fonds opgericht met als doel ervoor te zorgen dat ze elk seizoen kunnen beschikken over voldoende droge en brede zandstranden. De Provincie ondersteunt dit doel en heeft hiervoor een eenmalige bijdrage van € 150.000 beschikbaar gesteld.

Dinsdag 20 december 2022

Verlenging openstellingsperiode regeling Uitvoering LEADER-projecten

De termijn waarbinnen aanvragen voor LEADER-subsidies kunnen worden ingediend sluit op 31 december 2022, 17.00 uur. Om de kans te vergroten dat het totale beschikbaar gestelde Europese budget ten goede komt van het Zeeuwse platteland hebben Gedeputeerde Staten besloten de termijn waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend te verlengen tot en met 28 februari 2023, 17.00 uur.

Subsidie voor ondernemerschapscursus bedrijfsvoering jonge boeren

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 12.500 aan het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) voor de organisatie van een ondernemerschapscursus voor jonge boeren op het gebied van bedrijfsvoering. ZAJK werkt voor de opzet van deze cursus samen met Adviesbureau Delphy B.V.. De deelnemers hebben na de cursus handvatten en inzichten die hen helpen bij de grote vragen van het ondernemerschap waarop zij de strategie van het bedrijf kunnen aanpassen. Hiermee kunnen zij nieuwe verdienmodellen en een aangepast toekomstbestendig bedrijfsplan ontwikkelen. De Provincie Zeeland draagt bij aan het ondersteunen van initiatieven om te komen tot de realisatie van een volhoudbare landbouw in Zeeland. 

Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2023

De Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 (Asv 2013) en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (Asb 2013) vormen op dit moment het juridische kader voor subsidieverlening door de Provincie Zeeland. Om te zien of het subsidiebeleid nog voldoende aansluit bij de wensen en eisen van de betrokkenen en of er verbeteringen mogelijk zijn, is een evaluatie van het subsidiebeleid uitgevoerd. De evaluatie is uitgevoerd in samenspraak met externe en interne belanghebbenden en heeft geleid tot een vernieuwd subsidiebeleid. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het hernieuwde subsidiebeleid van kracht.

Subsidie voor Food Boulevard Experience Zeeland 2022

GS verlenen een subsidie van € 5.000 euro aan de Stichting voor Kunst en Cultuur Vlissingen voor de organisatie van de eerste editie van de Food Boulevard Experience in Vlissingen die plaatsvond op 11 en 12 juni 2022 op de boulevard van Vlissingen. De Boulevard Experience was een vernieuwd Zeeuws foodpromotie-evenement. Het accent lag hierbij op de bijzondere positie die de Zeeuwse streekproducten innemen, maar ook op de innovatie op het gebied van voedselproductie, distributie en verduurzaming.

Subsidie voor project ‘Talenten aan de slag’

Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt van Zeeland heeft de krachten gebundeld en zet alles op alles om te voorzien in de vraag van de werkgevers. Dit gebeurt langs drie pijlers:
a.    Iedereen doet mee! Niet-werkend potentieel activeren. Regie: Arbeidsmarktregio
b.    Samen de schouders eronder! Werkenden optimaal inzetten. Regie: team Arbeidsmarkt Provincie Zeeland
c.    Marketing: werkenden van buiten aantrekken. Regie: team Marketing / team Arbeidsmarkt Provincie Zeeland
In het kader van de pijler C hebben GS besloten een subsidie te verlenen van € 150.000 aan de Zeeuwse Connectie. Zij hebben een werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de (gebundelde) vraag van Zeeuwse werkgevers / sectoren en richten zich op het aantrekken van potentiële werknemers voor Zeeland. Potentiële werknemers van buiten Zeeland worden bijvoorbeeld over Zeeland geïnformeerd en ontzorgd bij vestiging in Zeeland.
 

Subsidie voor Grens Informatiepunt Scheldemond

Elke dag reizen duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen. Daarin ervaren zij praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor ‘grensgangers’ het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren lastiger maken. In het Grensinformatiepunt (GIP) Scheldemond werken verschillende overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners grensoverschrijdend samen om alle relevante informatie voor grensgangers te ontsluiten. Mensen die in Zeeland wonen of werken kunnen terecht bij het Grensinfopunt Scheldemond op www.grensinfopunt.eu. De Provincie Zeeland stelt voor de periode 2023-2024 € 40.000 subsidie beschikbaar voor het GIP Scheldemond.

Ondersteuning Economic Board Zeeland

De Provincie Zeeland stelt voor de komende vijf jaar een secretaris beschikbaar voor de ondersteuning van de Economic Board Zeeland. De Economic Board Zeeland is een belangrijke partner van de Provincie Zeeland voor de strategische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden in haar regionaal economisch beleid.

Subsidie voor Zeeuws Volwassenfonds sport en cultuur

Door stijgende prijzen kiezen mensen met lagere inkomens er steeds vaker voor hun sport- of cultuurdeelname te beëindigen. De Provincie Zeeland zet daarom in op het versneld uitrollen van het Zeeuws Volwassenenfonds sport en cultuur, als uitbreiding op het bestaande Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hiermee worden mensen ondersteund in hun sport- of cultuurdeelname. Daarvoor verleent zij SportZeeland/SMWO een subsidie van € 60.770.

Subsidie voor bescherming kustbroedvogels aangevuld

Op 15 maart 2022 hebben GS subsidie toegekend voor de bescherming van plevieren langs de Ooster- en Westerschelde. In dit project werkt het Nationaal Park Oosterschelde samen met de drie terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer), Delta Milieu Projecten (DMP) en vrijwilligers aan de bescherming van plevieren. Het project is in de eindfase en tot nu toe zeer succesvol verlopen. Met grote inzet van vrijwilligers is er een beduidend beter broedsucces van kustbroedvogels behaald met de beschermingsmaatregelen. In de subsidieaanvraag is per abuis verzuimd om de btw voor de externe inhuur aan te vragen. Het btw-bedrag van € 5.436 wordt alsnog toegekend.

Subsidie voor plaatsen lift in Cultuurforum Aardenburg

Cultuurforum Aardenburg is een plek waar bezoekers oog in oog komen met het verleden. Hier wordt een deel van de provinciale archeologische collectie getoond aan inwoners en bezoekers van Zeeland. Om ook mindervalide mensen hier van mee te kunnen laten genieten draagt de Provincie bij aan het laten plaatsen van een lift naar de bovenste verdiepingen. Daarvoor verleent zij € 25.000 subsidie aan de gemeente Sluis.

Provincie Zeeland investeert in een Ontwikkelprogramma voor cultuurtalent

In het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2023 staat beschreven welke activiteiten de Provincie komend jaar gaat uitvoeren. In de basis wordt subsidie verleend aan initiatieven met een bovenlokale uitstraling. Daarnaast is er veel aandacht voor vernieuwing en het creëren van een cultureel klimaat. Dit sluit aan bij afspraken die we eerder maakten met het Rijk om de culturele infrastructuur in onze provincie te versterken. Onze steden zijn niet groot en er is een mooi cultureel aanbod, maar om dit nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, hebben we een Ontwikkelprogramma voor cultuurtalent opgezet. Hierin staat een goed opleidings- en beroepsklimaat voor (nieuwe) makers centraal. Dat doen we het komende vier jaar langs vier lijnen:
1.    Versterken van netwerkvorming in culturele hubs
2.    Talentonwikkeling en begeleiding van startende professionals
3.    Investeren in opleiding- en beroepsklimaat culturele sector
4.    Versterken van makersklimaat
 

Gewijzigd subsidiebedrag voor Molen de Zwaan

De Stichting tot Behoud van de Molen de Zwaan heeft een bezwaar ingediend tegen de hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag. Na heroverweging van de Provincie en de Rijksdienst krijgt de stichting een hoger subsidiebedrag. Het subsidiebedrag wordt gewijzigd van maximaal € 172.404 in maximaal € 198.191.

Grondoverdracht natuurgronden Waterdunen

De Provincie Zeeland en Stichting het Zeeuwse Landschap (HZL) hebben afspraken gemaakt over de overdracht van de natuurgronden in Waterdunen en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen. De Provincie en HZL zullen eind december de notariële akte ondertekenen. Dan is de grondoverdracht definitief.

Vergunningverlening stikstof tijdelijk stilgelegd

De huidige versie van Aerius-Calculator (Aerius 2021) geeft geen volledig beeld meer van de effecten van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Dit komt doordat de minister voor Natuur en Stikstof op 25 november 2022 in de meeste Natura 2000-gebieden extra beschermde habitattypen en flora- en faunasoorten heeft aangewezen. Deze waren ten onrechte niet opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor deze Natura 2000-gebieden. De huidige kaarten in Aerius bevatten deze wijzigingen nog niet, waardoor het juridisch onjuist is om een besluit te nemen of een advies te geven dat gebaseerd is op dit rekenprogramma. Om deze reden leggen Gedeputeerde Staten de vergunningverlening op basis van Aerius-berekeningen tijdelijk stil totdat Aerius geactualiseerd is aan de hand van de nieuwste inzichten.

Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland 1.0

Voor het realiseren van natuur in Zeeland heeft de Provincie Zeeland het doel om in 2027 het Natuurnetwerk in Zeeland op orde te hebben. Hiervoor moet nog grond worden verworven en ingericht. Om dit proces te versnellen en een vinger aan de pols te houden heeft de Provincie een strategie opgesteld waarin prognoses voor de komende periode zijn opgenomen.

Openbaarheid gezinskaarten beperkt tot honderd jaar

Bij het overbrengen van de gezinskaarten, die vroeger gebruikt werden voor bevolkingsregistratie, naar de archiefbewaarplaats heeft de gemeente Kapelle het bevolkingsregister niet beperkt tot honderd jaar. Hierdoor zijn de gezinskaarten volgens de geldende Archiefwet op dit moment na 20 jaar openbaar. Gezien de inhoud van de gezinskaarten kunnen hier de namen van nog levende personen in voorkomen en bij raadpleging hun persoonlijke levenssfeer schaden. Daarom stemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) in met het verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders om de openbaarheid voor de gezinskaarten te beperken tot honderd jaar. Dat betekent dat alle gezinskaarten, waarvan de hoofdbewoner/gezinshoofd jonger is dan 100 jaar (in casu geboren na 1920) niet meer in de studiezaal beschikbaar mogen worden gesteld.

Subsidieaanvragen versterking Kennis- en Innovatienetwerken gedigitaliseerd

Gedeputeerde Staten stellen de elektronische weg voor het digitaal indienen en ondertekenen van webformulieren van de subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatiewerken (K&I) per 4 januari 2023 open. K&I-subsidieaanvragen kunnen tot en met 15 maart 2023 door organisaties digitaal worden ingediend via het webformulier dat op de Provinciale website staat. 

Subsidie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 2022

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten is in 2022 een subsidieregeling opengesteld. De regeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen ondersteunt gemeenten en op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen bij het verduurzamingsproces op bedrijventerreinen. In dit kader verlenen GS een subsidie van € 12.000 aan gemeente Goes voor een informatiebijeenkomst en duurzaamheidsscans op diverse bedrijventerreinen in Goes.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 januari 2023.

Een greep uit de agenda van:

19 december 

Han Polman is aanwezig bij het afscheid van Prof. dr. Van den Brink van het UCR in het oude Stadhuis in Middelburg.

21 december 

Jo-Annes de Bat en Han Polman brengen een werkbezoek aan Colsen in Hulst. Met Dick van der Velde bezoekt Jo-Annes de Bat het Biobased Beleven-huis in Middelburg.

Harry van der Maas houdt een speech tijdens de demonstratie van de nieuwe wegmarkering op de Rijksweg (N289) in Kapelle.

22 december 

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Werk&Vakmanschap in Terneuzen.

Han Polman is ontbijtgast bij het radioprogramma ‘de ochtend van 4’.

2 januari

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Kapelle.

Harry van der Maas is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Veere.

Dick van der Velde is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Hulst.

9 januari 

Jo-Annes de Bat verzorgt een gastles over energietransitie op de Regenboogschool in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Terneuzen.

Harry van der Maas is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Tholen.

Dick van der Velde is aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in Vlissingen.