Vergadering Gedeputeerde Staten 22 november 2022

Datum: 22 november 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 22 november: bijgewerkt 24 november 2022

GS willen gelijke aanpak PFAS-lozingen in Nederland

In het belang van de volksgezondheid willen Gedeputeerde Staten (GS) dat lozingen van PFAS verminderen. Vanuit Brabant wordt voortvarend ingezet op onderzoek naar en vermindering van lozingen van zeer zorgwekkende stoffen, waaronder PFAS. Deze aanpak leidt echter nog niet tot een vermindering van de lozingen van PFAS van ATM (Moerdijk) en Sabic (Bergen op Zoom) op korte termijn. GS doen daarom aan de Provincie Noord-Brabant een aantal suggesties om vermindering van PFAS-lozingen te realiseren. Daarbij is het ook nodig dat de aanpak binnen Nederland overal hetzelfde wordt. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven uitwijken naar regio’s waar misschien minder strenge eisen gesteld worden aan het lozen van PFAS-verbindingen. GS nodigen daarbij de Provincie Noord-Brabant uit om zich aan te sluiten bij het initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland om te komen tot deze zogeheten ‘geharmoniseerde’ landelijke aanpak voor PFAS.

Cluster Energiestrategie 2.0

Het samenwerkingsplatform Smart Delta Resources heeft het afgelopen jaar de plannen voor de verduurzaming van het industriecluster in de Schelde-Deltaregio en wat daarvoor nodig is in kaart gebracht. In samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Stedin, North Sea Port en de regionale overheden heeft dit geleid tot de Cluster Energiestrategie 2.0 (CES 2.0).

Dinsdag 22 november 2022

Agiostorting Westerschelde Ferry BV

Gedeputeerde Staten gaan over tot een agiostorting van € 500.000. Deze agiostorting dient ter versterking van het eigen vermogen. Dit is naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten op 11 november 2022 om de najaarsnota 2022 vast te stellen. Onderdeel hierin is een eenmalige bijdrage aan de Westerschelde Ferry B.V.

GS stemmen in met Gebiedsgerichte aanpak Zierikzee

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een visie opgesteld als antwoord op verkeerskundige vraagstukken in en om Zierikzee. In deze visie staan knelpunten beschreven. Om deze knelpunten ook daadwerkelijk in een project aan te kunnen pakken, is het gewenst om dit samen met alle wegbeheerders in het gebied te gaan voorbereiden. Daarom wordt er een start gemaakt met de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Zierikzee. Als vervolg op de visie is een startdocument opgesteld, waarin de verschillende knelpunten zijn opgenomen. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt en zullen als project opgenomen worden in de eindrapportage van de GGA Zierikzee. Daarnaast is er een intentieverklaring opgesteld waarin verschillende afspraken tussen de wegbeheerders zijn vastgelegd.

GS informeren PS over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Elk jaar vinden er bestuurlijke overleggen tussen het Rijk en de regio’s van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats. Op 9 en 10 november 2022 was dat voor de regio Zuidwest-Nederland waar de provincie Zeeland onderdeel van uitmaakt. Tijdens deze overleggen zijn over verschillende onderwerpen financiële en procesafspraken gemaakt. Zo draagt het Rijk voor vier woningbouwlocaties in Zeeland financieel bij aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur (zoals wegen en fietspaden). Ook biedt het ondersteuning in de doorontwikkeling van het nieuwe mobiliteitssysteem, zoals bedoeld met de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS). Daarbij stelt het Rijk ook geld beschikbaar voor het oprichten van deelmobiliteitshubs. Tenslotte is vanuit de regio aandacht gevraagd voor de toekomstige bereikbaarheid van Zeeland. 
 

Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland

De Provincie Zeeland/Campus Zeeland stelt een subsidie van € 195.000 beschikbaar voor het programma ‘Circulaire Industrie’ binnen het onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland. De Vlaams-Nederlandse delta vormt een unieke regio met groot onderscheidend vermogen om via onderzoek en onderwijs op de thema’s water, energie en voedsel innovatieve oplossingen te genereren. Dit is van belang voor de maatschappelijke (mondiale) uitdaging ten gevolge van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Met een gerichte onderzoeksagenda gaat de Vlaams-Nederlands samenwerking UGent-Campus Zeeland de uitdaging aan om via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek de veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta te behouden en deze klimaatbestendig te maken.

Verlenen subsidie aan Zeeuwse themamusea

Zeeland kent vijf Zeeuwse themamusea. Voor het kalenderjaar 2022 hebben het Bevrijdingsmuseum, het Watersnoodmuseum, het Industrieel Museum Zeeland en het Zeeuws Maritiem MuZEEum in het kader van het Museumbeleid een subsidieaanvraag ingediend. De Provincie kent in totaal € 300.000 aan subsidie toe aan de themamusea. Aan de hand van zowel het Museumbeleid als de Ontwikkelagenda Cultuurveld geven zij in 2022 invulling aan de ontwikkeling en versterking van het Zeeuwse museale veld.

Subsidie voor project Zeeuwse Voedselbossen

De Provincie verleent € 82.688 subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland voor het project Zeeuwse Voedselbossen. Zowel particuliere als commerciële initiatiefnemers kunnen hiermee ondersteund worden tot een maximum van zes voedselbossen. Bij de aanplant zal de nadruk liggen op inheemse en streekeigen boom- en struiksoorten.

Interreg VL-NL Aquatuur fase 2

De Provincie Zeeland heeft samen met acht partners uit Vlaanderen en Zeeland het project Aquatuur vormgegeven. Het hoofddoel van het project is het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid in de Euregio Scheldemond. Om dit te realiseren worden projecten uitgevoerd die gericht zijn op wateropslag en waterzuiveren. De Provincie Zeeland is de trekker van het onderwerp wateropslag. Samen met de gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland wordt gewerkt aan boven- en ondergrondse opslag. Ook wordt in samenwerking met Vlaamse partners gekeken of afstromend Vlaams polderwater kan worden gezuiverd door middel van een ‘constructed wetland’ met bijvoorbeeld rietvelden. Dit Vlaams polderwater kan in potentie dienen als alternatieve zoetwaterbron voor de landbouw en industrie. Verder is dit project van belang om invulling te geven aan de Grensoverschrijdende Waterstrategie Euregio Scheldemond. Ook hier is de Provincie Zeeland de trekker van het onderwerp water.

Verzoek intrekking Wnb-vergunning Yara Sluiskil

De Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (MOB) heeft op 14 juli 2022 verzocht om de natuurvergunning van 2014 van Yara in Sluiskil in te trekken. Op 15 november 2022 hebben GS besloten dat zij voornemens zijn om dit verzoek van de MOB af te wijzen. 

Masterplan Verdronken dorpen van start

De Provincie Zeeland heeft de intentie uitgesproken een cofinancieringsbijdrage te willen leveren aan het Masterplan voor de Verdronken Stad Reymerswael van de gemeente Tholen. De gemeente wil deze verdronken stad weer op de kaart zetten met steun van de Provincie en vanuit Europa. Hiervoor zal als eerste archeologisch onderzoek naar de verdronken stad aan bod komen. Dit vormt de onderlegger voor projecten die daarop volgen. Kunstenaars en makers in de erfgoedsector gaan aan de slag met experts op het gebied van natuur en waterveiligheid om de stad op verantwoorde wijze beleefbaar te maken. Door de verschillende uitdagingen die er spelen aan elkaar te koppelen wordt het hele gebied versterkt.

Pilot financieringsmogelijkheden kwaliteitsimpuls recreatiesector

GS stellen een bedrag van € 300.000 beschikbaar om bedrijven in de recreatiesector te helpen met een financieringsvraag voor het verduurzamen van hun bedrijf. Het betreft vooral bedrijven vanuit waterrecreatie, dagrecreatie, kleinschalig kamperen of innovatieve kleinschalige verblijfsvormen. Deze bedrijfstakken vallen vooralsnog buiten het bereik van bestaande fondsen. De pilot verkent de haalbaarheid en toepasbaarheid van een zogenoemd revolverend fonds met leningen aan een beperkt aantal bedrijven.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 november 2022.

Een greep uit de agenda van:

22 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de denktanksessie van Jouw Zeeland over energietransitie.

Harry van der Maas houdt een speech tijdens een ledenbijeenkomst van de ZLTO in Kapelle.

Dick van der Velde is aanwezig bij de presentaties van het scholenproject Fijnstof in Middelburg.

23 november

Jo-Annes de Bat heeft een gesprek met eigenaren van EKOZ Pluimvee naar aanleiding van de vogelgriep en de gevolgen daarvan voor het bedrijf.
        
Anita Pijpelink opent de bestuursconferentie ‘Zeeuws water in balans’ in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij een bijeenkomst met de vrijwilligers van het Routebureau in Terneuzen. Ook spreekt hij bij de inwonersbijeenkomst over het onderzoek Omgevingskwaliteit Kanaalzone in Terneuzen.

25 november

Anita Pijpelink zet het provinciehuis in een oranje gloed ter gelegenheid van Orange the World.

27 november 

Jo-Annes de Bat, Anita Pijpelink, Han Polman en Dick van der Velde brengen een bezoek aan de Vestingcross in Hulst.

28 november

Jo-Annes de Bat gaat samen Anita Pijpelink in gesprek met leden van het ZAJK over zorgen en vragen die er leven.