Vergadering Gedeputeerde Staten 26 juli 2022

Datum: 26 juli 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 26 juli: bijgewerkt 28 juli 2022

Ontwerpbesluit Luchthavenregeling Koninklijke Schelde Groep

In de gewijzigde Wet luchtvaart is geregeld dat het Rijk geen vergunning meer afgeeft voor regionale luchthavens. De Provincie geeft deze vergunningen nu af. Hiervoor moet de huidige vergunning worden omgezet naar een nieuwe vergunning: de Luchthavenregeling. Omdat de huidige vergunning dateert uit 2001 is in overleg met de Koninklijke Schelde Groep besloten in de nieuwe vergunning (het ontwerpbesluit) een wijziging ten opzichte van de huidige vergunning aan te brengen. In de nieuwe vergunning is het aantal vliegbewegingen vastgelegd op maximaal vijftig per jaar. Een beweging is een start of een landing.

Bestedingsplan middelen Wet open overheid

De Provincie Zeeland heeft geld gekregen van het Rijk voor de invoering van de Wet open overheid (Woo). Dit geld zal onder andere gebruikt worden voor de versterking van strategisch informatiebeheer en de versterking van de juridische kwaliteit, het aanpassen en aanschaffen van systemen en het laten uitvoeren van een nulmeting Woo.

Brief voor Provinciale Staten over voortgang 'Visie op Participatie'

In een brief van 29 april 2022 hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de motie “Van inspraak naar participatie” van november 2021. Eén van de punten was een toelichting van de procesaanpak om te komen tot een visie op participatie. Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten (PS) over de voortgang van de totstandkoming van de visie en wordt er gelegenheid geboden om PS input te laten leveren.

Dinsdag 26 juli 2022

Subsidie voor industrieel erfgoed

De Provincie Zeeland verleent Erfgoed Zeeland € 5.000 subsidie voor het project Netwerk Scheldeland Industriecultuur. Het project kan hiermee een begin maken met de netwerkvorming en het toegankelijk maken van Zeeuws grensoverschrijdend industrieel erfgoed.

BoerenNatuur ontvangt € 83.300 subsidie om agrarische collectieven voor te bereiden

Het agrarisch natuurbeheer in Nederland wordt uitgevoerd door agrarische collectieven, zoals Poldernatuur Zeeland. BoerenNatuur is de koepelorganisatie van collectieven. Vanaf 2023 verandert er veel aan het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), waarin wordt geregeld hoe het agrarisch natuurbeheer moet worden uitgevoerd. Er moeten systemen worden aangepast, kennis worden ontwikkeld en boeren moeten goed geïnformeerd worden over de verandering. Om de collectieven hierbij te helpen, is afgesproken dat de Provincies een subsidie verstrekken aan BoerenNatuur. Het gaat om een subsidiebedrag van € 83.300.

GS verlenen ontheffing voor populatiebeheer damherten Kop van Schouwen en de Manteling

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij met behulp van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend voor het doden van damherten met gebruikmaking van het geweer, van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Dit geldt in en in de directe omgeving van de leefgebieden van het damhert in de Kop van Schouwen en in de Manteling van Walcheren. De beperking van de omvang van de populatie damherten is nodig in verband met de door deze dieren ter plaatse en in het omringend gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in het verband met de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden. Deze ontheffing is geldig vanaf het moment van inwerkintreding van de Omgevingswet tot en met 31 december 2025 en dient ter vervanging van de vrijstelling damhert (onder dezelfde voorwaarden) in de Omgevingsverordening Zeeland 2018.
 

GS stellen juridisch kader landsdelige samenwerking OPZuid-subsidies vast

Gedeputeerde Staten hebben het juridisch kader vastgesteld voor de zogenoemde landsdelige samenwerking in Zuid-Nederland voor de uitvoering van het programma OPZuid 2021-2027. Ook heeft het college het kader vastgesteld voor het toekennen van de provinciale cofinanciering bij deze OPZuid-subsidies. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de eerste openstelling van een subsidieregeling vanaf 12 september 2022.

Beslissing op bezwaar

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is verleend aan Dutch Seaweed B.V. voor het uitbreiden van de
bestaande zeewierkweeklocatie en het kweken en oogsten van zeewieren in de Schelphoek in het Natura2000-gebied Oosterschelde, is bezwaar gemaakt. In afwijking van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten is het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard.
 

Beslissing op bezwaar over last onder dwangsom Yara

Tegen een opgelegde last onder dwangsom aan Yara in Sluiskil in verband met het niet voldoen aan één van de voorschriften van de omgevingsvergunning, is bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft GS geadviseerd de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren, onder aanvulling van de motivering van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. GS hebben dit advies van de commissie overgenomen.

Intentieverklaring Transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

De Provincie Zeeland onderschrijft de ambitie om breed, thuisnabij en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te waarborgen voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen. GS hebben daarom aangegeven onder voorwaarden de intentie te hebben de samenwerking met het VO Zeeuws-Vlaanderen te continueren en een bedrag te reserveren van maximaal € 142.775 voor een eventuele cofinanciering van het Transitieplan 2023-2026. Op basis van een definitief verzoek zullen GS hierover een definitief besluit nemen.

Opdrachten voorjaarsronde 2022 Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland

De volgende ronde pilotprojecten vanuit het Living Lab Slimme Mobiliteit gaan van start. Daarmee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van Bereikbaarheid uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen. De Provincie start met het verder ontwikkelen van Mobility as a Service (MaaS) in Zeeland. Zoals de proeven om carpoolen in Zeeland te stimuleren, een onderzoek naar de rol die Zeeland kan spelen bij de ontwikkeling van autonoom vervoer voor personen in Zeeland en onderzoek naar de inzet van vervoermiddelen van overheidsinstellingen als deelauto. Met deze pilots worden weer nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen voor Zeeland uitgeprobeerd om toe te groeien naar een slim en schoon mobiliteitssysteem voor Zeeland.

Wijziging situatie Zandkreekdam

Om iets te doen aan de lange wachttijden voor het landbouwverkeer bij de Zandkreeksluis wordt er een nieuwe landbouwweg achter de huizen aangelegd. Landbouwvoertuigen niet breder dan drie meter mogen gebruikmaken van het fietspad over de Hongersdijckbrug, wanneer het doorgaande verkeer over de bypass rijdt. Om de verkeersdruk op het fietspad te beperken en de verkeersveiligheid voor de kwetsbare verkeerdeelnemers zoveel mogelijk te waarborgen, is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer gebruikmaakt van deze route. Daarom wordt de parallelweg doodlopend gemaakt.

GS informeren PS over Delta Climate Center

Het Delta Climate Center (DCC, voorheen Delta Kenniscentrum) is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. De zes grondleggers: Scalda, HZ University of Applied Sciences, NIOZ, WUR, UU zijn gevraagd uiterlijk 1 december 2022 het projectplan op te leveren dat als fundament dient voor het DCC. Het proces kent verschillende aandachtspunten die een zorgvuldig proces en daarmee tijd  vragen. Op basis van de recente terugkoppeling van de uitvoeringsregisseur Wind in de Zeilen, Siebe Riedstra, gaan Gedeputeerde Staten ervan uit dat er voor 1 december 2022 een plan ligt. Een plan dat past binnen de afgesproken doelstellingen en recht doet aan de ambitie om in Zeeland een hoogwaardig kennisinstituut te realiseren.
 

Toeristische Marketingstrategie Bestemming Zeeland 2030 en vervolgtraject

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met de toeristische marketingstrategie. Deze strategie is de nadere invulling van de eerder in juni 2021 door Provinciale Staten vastgestelde Marketingstrategie voor Zeeland. De strategie sluit ook aan bij het ambitiedocument Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030, waarmee GS eerder in februari 2022 hebben ingestemd. De toeristische marketingstrategie is opgeleverd door de toeristische brancheorganisaties in Zeeland en samen met een brede groep betrokkenen tot stand gekomen, zoals de gemeenten, ondernemers, lokale marketingpartijen en maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en cultuurorganisaties. De marketingstrategie bevat een concreet actieplan voor 2022, waarvan de uitvoering inmiddels is opgestart. De thema’s van het actieplan zijn er nadrukkelijk op gericht om de verscheidenheid van de regio’s in Zeeland te laten zien. Zeeland is immers meer dan zon, zee en strand. Dit bevordert de spreiding van gasten (toeristen en inwoners) over Zeeland en over de verschillende perioden van het jaar. De toeristische brancheorganisaties hebben ook een stappenplan opgesteld om te komen tot uitvoering van de strategie in de komende jaren en om uit te werken hoe de toeristische marketing in Zeeland in de toekomst het beste kan worden georganiseerd. Dit wordt gekoppeld aan Wonen, Werken en Studeren in Zeeland. GS hebben ingestemd met deze vervolgstappen. Hierbij is opdracht verstrekt aan Economische Impuls Zeeland om dit proces te begeleiden. Gedeputeerde Staten hebben de opdracht bovendien verstrekt onder voorwaarde van dekking van deze kosten door de Stichting Fan van Zeeland. 
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 augustus 2022.

Een greep uit de agenda van:

2 augustus

Han Polman is ontbijtgast bij de Ochtend van 4 op Radio 4.

14 augustus

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het EK Handboogschieten in Ovezande.

15 augustus

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij ZLTO Zeeuws-Vlaanderen.

16 augustus

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Boozyshop in Hulst. Ook brengt hij een werkbezoek aan de visserijsector in Yerseke en gaat hij op werkbezoek bij Post Mortem in Heinkenszand.

18 augustus

Jo-Annes brengt een werkbezoek aan Jacare in Goes en hij reikt diverse prijzen uit tijdens de tweede Folkloristische dag in Middelburg.

26 augustus

Anita Pijpelink is aanwezig bij de opening van het Zeeland Nazomerfestival in Veere.

27 augustus

Han Polman en Harry van der Maas zijn bij de Havendagen in Zierikzee.

29 augustus

Jo-Annes de Bat reikt symbolische cheques uit aan een aantal projecten die een Human Capital subsidie ontvangen.