Vergadering Gedeputeerde Staten 27 september 2022

Datum: 27 september 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Hof Olmenstein in Kloetinge

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 27 september: bijgewerkt 29 september 2022

Jaarrekening 2021 North Sea Port SE

In de Aandeelhoudersvergadering van North Sea Port SE op 24 juni 2022 is de jaarrekening 2021 vastgesteld. Deze jaarrekening is ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

GS beantwoorden reacties op inspraak concept-Nota van uitgangspunten busconcessie

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) en de Stichting Scholierenvervoer hebben gereageerd op de concept-Nota van Uitgangspunten voor de busconcessie. GS geven in brieven aan beide organisaties aan wat zij met de vragen/opmerkingen hebben gedaan.

Klanttevredenheid en klachtenafhandeling Openbaar Vervoer 2021

Jaarlijks analyseert de Provincie de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouder Openbaar Vervoer. Daarbij wordt ook naar klanttevredenheid gekeken. GS hebben de resultaten per brief gedeeld met PS.

Evaluatie Zeeuwse ganzenbeleid en faunaschade-beleid

In juni 2021 hebben GS opdracht gegeven aan twee externe onderzoeksbureaus om het Zeeuwse ganzenbeleid en faunaschade-beleid te evalueren. Het evaluatierapport is door het college ontvangen. GS besluiten om de conclusies in het rapport over te nemen en het ingezette beleid voort te zetten. Verder besluiten GS om de overgangsregeling voor ganzen te verlengen met vier jaar, voor zolang het Faunabeheerplan Gans 2021-2026 van kracht is. Zo blijft het mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen voor landbouwschade die in de zomerperiode veroorzaakt wordt door vrijgestelde ganzensoorten. GS zullen daarnaast gericht investeren in innovatieve preventieve maatregelen om landbouwschade door ganzen te voorkomen.

Voorstel voor tegemoetkoming coronaschade cultuur 2020

De Provincie heeft van het Rijk een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van primair  provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen die inkomsten zijn misgelopen vanwege door de overheid opgelegde coronamaatregelen over de periode 1 juni tot 31 december 2020. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten in te stemmen met een tegemoetkoming  aan een aantal provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen. Het gaat om Film by the Sea, Terra Maris, Zeeuws Museum, Vestrock en het Zeeuws Maritiem MuZEEum.

Begroting 2023 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland

De begroting en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In de begroting 2023 van het fonds is een rentevergoeding van € 0,51 miljoen afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De onderhoudskosten van de gesloten stortplaats Koegorspolder ad € 0,15 miljoen komen direct ten laste van de voorziening Koegorspolder.

Legesverordening en Grondwaterheffingsverordening aangepast

De invoering van de Omgevingswet komt er aan. Het is zaak de Grondwaterheffingsverordening en de Legesverordening met bijbehorende tarieventabel hierop aan te passen, anders vervalt de mogelijkheid om belastingen te innen voor een groot aantal provinciale diensten. Daarom leggen GS een aangepaste Legesverordening met tarieventabel én Grondwaterheffingsverordening ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. De aangepaste verordeningen treden in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. De invoering van de Omgevingswet wordt momenteel voorzien op 1 januari 2023.

Stationering SAR-helikopter op Midden-Zeeland redt mensenlevens

Vanaf november 2022 zal een Search and Rescue (SAR)-helikopter op vliegveld Midden-Zeeland  worden gestationeerd. Dit vliegveld is een tweede SAR-basis en is nodig om in noodgevallen ook in zuidelijk Nederland snel ter plaatse te kunnen zijn en daarmee levens te kunnen redden. GS vinden het belangrijk dat de SAR-vluchten vanaf Midden-Zeeland plaats kunnen vinden. Daarnaast zijn GS van mening dat daarvoor naast de noodvluchten ook (beperkte) oefen- en trainingsvluchten nodig zijn. Zowel de Kustwacht als Bristow geven aan dat lokale oefeningen cruciaal zijn om goed ingespeeld te zijn op lokale partners, zoals de KNRM en andere lokale hulpdiensten. Dat betekent dat naast noodvluchten dus ook oefen- en trainingsvluchten zijn toegestaan van vliegveld Midden-Zeeland.

Subsidies voor Gebiedsgerichte Aanpak Wonen

Met de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen wil de Provincie helpen de woningvoorraad in Zeeland en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidie is bedoeld voor gebiedsgerichte renovatie-, transformatie- en herstructureringsprojecten. Er wordt aan vijf gebiedsgerichte projecten subsidie toegekend: in Middelburg, Goes, Vlissingen, Sas van Gent en Oostburg. Met de toegekende provinciale subsidies van in totaal € 1,7 miljoen wordt een totale investering mogelijk gemaakt van € 24,3 miljoen en de realisatie van in totaal 215 toekomstbestendige woningen en 55 zorgappartementen. Het subsidiegeld komt uit de Regio Deal van Zeeland met het Rijk.

Dinsdag 27 september

GS informeren PS over standpunt positionering en merkwaarden van Zeeland

GS hebben in hun brief van 19 juli 2022 de Staten geïnformeerd over het eerste halfjaar 2022. In die periode is samen met vele stakeholders, onder leiding van prof. dr. Robert Govers, gewerkt aan het geven van inhoud aan de positionering en merkwaarden van Zeeland. GS informeren nu Provinciale Staten over hun standpunt daarover.

Ondersteuning projectvoorstel fossielvrije energieopwekking

GS ondersteunen het projectvoorstel 'MRS-XYZ' van NRG te Petten voor het Nationaal Groeifonds. Dit project richt zich op de mogelijke ontwikkeling en demonstratie van een thorium-gesmoltenzoutcentrale in Zeeland. Een MSR-centrale is een veilig en modulair concept dat gebruikmaakt van bestaand kernafval als brandstof door het opwekken van hoge temperatuurwarmte voor de procesindustrie.

Subsidieplafond LEADER Midden- en Noord Zeeland opgehoogd

Op dit moment loopt de openstelling in de LEADER-gebieden Midden- en Noord Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van LEADER-projecten. Deze openstelling loopt tot en met 31 december 2022. Het subsidieplafond van Midden- en Noord Zeeland wordt opgehoogd met € 32.182,43 tot € 518.662,28.

Uitwerken propositie voor een nieuwe Regio Deal

Vanuit de Economic Board Zeeland, de Cultural Board Zeeland en het Overleg Zeeuwse Overheden heeft een verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een nieuwe Regio Deal voor Zeeland. Zeeland ziet de meeste kans voor een Regio Deal op de opgaven die spelen binnen het North Sea Port District. Samen met genoemde partijen en andere belangrijke stakeholders binnen het doelgebied werkt de Provincie Zeeland verder aan een propositie voor een Regio Deal voor Zeeland. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’, ‘Leefbaarheid’ en ‘Innovatie en talent’. De propositie moet uiterlijk 15 november worden ingediend bij het Rijk.

Zeeland neemt deel aan 12e editie Eo Wijers-prijsvraag

Nederland staat voor tal van veranderingen. Hoe gaan we om met versnelde zeespiegelstijging? En hoe kan de uitstoot van stikstof een halt worden toegeroepen? Kunnen de boeren een gezonde boterham blijven verdienen? Maar ook: hoe zullen natuur en landschap er straks als gevolg van al die veranderingen uitzien? Met deelname aan de 12e editie van de Eo Wijersprijsvraag hopen we als Provincie antwoorden te krijgen op deze vragen. Hiervoor stelt de Provincie maximaal € 45.000 beschikbaar. Deelnemers aan de prijsvraag ontwikkelen in twee ronden concrete inrichtingsvoorstellen voor een nader te bepalen locatie in Zeeland. Deelname aan de prijsvraag biedt de mogelijkheid om te komen tot integrale oplossingen voor de opgaven waar we op dit moment aan werken.

Subsidie voor Meer Bomen Nu in Zeeland

De Provincie verleent € 77.000 subsidie aan Urgenda ter ondersteuning van de campagne Meer Bomen Nu in Zeeland. In samenwerking met Zeeuwse partijen en vrijwilligers oogst Urgenda overdadige of ongewenste zaailingen. Vervolgens worden deze gratis uitgedeeld aan burgers en boeren die bomen willen planten. Op deze manier wil Urgenda tot 2025 60.000 bomen planten in Zeeland.
 

Wijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2022

De tabel leefgebieden en beheerfuncties in het Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd. Voor het agrarisch leefgebied Dooradering komt de beheerfunctie Creëren nat biotoop (F01.15) te vervallen.

Subsidieverordening natuur-en landschapsbeheer en uitvoeringsregeling Stichting Certificering gewijzigd

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland en de uitvoeringsregeling Stichting
Certificering SNL zijn op enkele punten gewijzigd. Dit betreft administratieve wijzigingen, verduidelijkingen en actualisering.
 

(Agrarische) natuursubsidies voor 2023

Natuurbeheer en -ontwikkeling is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuur en het Zeeuwse landschap te behouden. Hiervoor zijn verschillende organisaties en particulieren actief. Gedeputeerde Staten hebben een aantal subsidieplafonds vastgesteld voor 2023. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuurherstel.
 

Subsidie beschikbaar voor natuurontwikkeling en -verbetering

GS stellen subsidie beschikbaar voor ontwikkeling van nieuwe natuur in 2022. Met dit besluit bieden GS natuurbeheerders en particuliere grondeigenaren de mogelijkheid om op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland subsidie aan te vragen. Hiermee kan de realisatie van het Natuurnetwerk worden versneld of kan er een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan bestaande natuur.

GS stellen hoger beroep in

GS hebben besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 26 augustus 2022, waarbij het ingestelde beroep tegen een
verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een woning aan de Bramenlaan 4 te Burgh Haamstede, gebaseerd op het stikstofregistratiesysteem, ontvankelijk en gegrond is verklaard. Ook zal een voorlopige voorziening worden gevraagd, voor schorsing van de opdracht om binnen vier maanden een nieuw besluit te nemen, in afwachting van de uitspraak op het hoger beroep.
 

Verzoek om intrekking vergunning Wet natuurbescherming

Door de coöperatie Mobilisation for the environment U.A. is een verzoek gedaan om de natuurvergunning van Yara in te trekken. Voor de beoordeling van de stikstofberekeningen, waaruit moet blijken of er significante negatieve effecten zijn op een Natura 2000-gebied, wordt opdracht gegeven aan een gespecialiseerd adviesbureau.

Ultrafijnstof metingen in Sluiskil

Op het meetpunt in Sluiskil meten wij sinds eind 2020 fijnstof in verschillende fracties. Luchtverontreiniging in het algemeen en specifiek fijnstof hebben een negatieve invloed op de gezondheid. Wij willen samen met de gemeente Terneuzen en de GGD Zeeland op het meetpunt Sluiskil onderzoek doen naar ultrafijnstof en vragen de gemeente hierin ook financieel bij te dragen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 oktober 2022.

Een greep uit de agenda van:

Dinsdag 27 september

Het voltallige college heeft een ontmoeting met de Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland).

Han Polman is aanwezig bij de bijzondere raadsvergadering van de gemeente Hulst, ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Mulder.

Woensdag 28 september

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Kloeg Collection in Vlissingen.

Harry van der Maas opent de bijeenkomst Infraplatform Zeeland in Nieuwdorp.

Donderdag 29 september

Harry van der Maas opent de nieuwe rotonde bij Ritthem en het 100% Verkeersveiligheidsevent in Vlissingen.

Jo-Annes de Bat verzorgt de opening tijdens de bijeenkomst heldere overheidscommunicatie voor de Provincie en Zeeuwse gemeenten.

Anita Pijpelink opent het KlimaatLAB bij Terra Maris in Oostkapelle.

Vrijdag 30 september

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit voor de Ladiesrun van de Kustmarathon Zeeland in Zoutelande.

Zaterdag 1 oktober

Han Polman onthult de officiële Akte van de Vrede van Parijs uit 1323 in het Zeeuws Museum in Middelburg.

Anita Pijpelink spreekt over de balans tussen natuur en recreatie in Wageningen, bij het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting.

Maandag 3 oktober

Het voltallige college is aanwezig bij de Zeeuwse Oesterontmoeting in Middelburg.