Vergadering Gedeputeerde Staten 29 november 2022

Datum: 29 november 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Mauritshof in IJzendijke

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 29 november: bijgewerkt 1 december 2022

Weigeren vergunning Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Zeeland maakten op 30 november 2022 bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning te weigeren voor het vastleggen van de bestaande/feitelijke situatie en uitbreiding dieraantallen/capaciteit in de bestaande stallen/installatie van de inrichting aan de Kraaijertsedijk 22 in Lewedorp.

Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2023 ter informatie naar PS

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Westerscheldetunnel op 24 november 2022 is onder andere het Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2022 vastgesteld. In lijn met de ‘Beleidsnota verbonden partijen’ is dit document ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.

Dinsdag 29 november 2022

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Interreg-project Natuur-inbouw

De Provincie Zeeland wil deelnemen aan het Interreg-project Natuur-inbouw. Hierbij wil het de projecten die in de gemeenten Goes, Middelburg en Terneuzen plaatsvinden financieel ondersteunen, zodat er meer voorbeelden bijkomen op weg naar een natuur-inclusieve samenleving. Dit project wordt mede door de Europese Unie gefinancierd.

Subsidie voor Samenwerking (afval)waterketen Zeeland in 2023

In de Samenwerking (afval)waterketen Zeeland (SAZ+) werken de Zeeuwse gemeenten, het waterschap en Evides samen. De Provincie is agendalid en adviseur. SAZ+ zorgt voor een doeltreffende werkwijze op het gebied van (afval)waterbeheer en het halen van de waterdoelen. Ze speelt ook een belangrijke rol binnen klimaatadaptatie in Zeeland. De Provincie hecht grote waarde aan deze samenwerking en onderstreept het belang hiervan door een subsidie van € 15.000 te verlenen voor 2023. Ook neemt het kennis van het SAZ+-meerjarenprogramma 2023-2026.

Straits Comité project ‘Bridging the North Sea’ goedgekeurd

Het Straits Comité heeft het project 'Bridging the North Sea' goedgekeurd. Het project onderzoekt hoe de verschillende regio’s in de Romeinse tijd via de Noordzee met elkaar verbonden waren door infrastructuur, handel, milieu en als kustbewoners. Vanuit Zeeland doen Erfgoed Zeeland en de Provincie Zeeland mee aan het project. Het Straits Comité is een samenwerking met de regio's Kent County Council, de Provincies Oost- en West-Vlaanderen, de departementen Nord en Pas-de-Calais en de Provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Subsidie voor duurzaam hergebruik industrieel afvalwater Coroos

In Zeeland is zoetwater schaars. Om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten, wordt er gezocht naar verschillende bronnen. Eén van deze bronnen is gezuiverd industrieel afvalwater (effluent). Door dit water te hergebruiken en beschikbaar te stellen aan de nabijgelegen landbouw komt er minder druk op het schaarse zoetwater in Zeeland. Met de subsidie van € 14.812 aan gemeente Kapelle kan er onderzoek worden gedaan naar een duurzaam en permanent distributiesysteem. Door het ondersteunen van dit soort initiatieven wordt Zeeland toekomstbestendiger gemaakt op het gebied van zoetwater.

Vijf provinciale culturele instellingen ontvangen tegemoetkoming coronaschade

De Provincie heeft van het Rijk een tegemoetkoming ontvangen om primair provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen te compenseren voor misgelopen inkomsten in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Het gaat om Terra Maris, het Zeeuws Museum, Film by the Sea, Vestrock en het Zeeuws Maritiem MuZEEum. Zij ontvangen een tegemoetkoming met een totaalbedrag van € 191.583.
 

Subsidie voor de KAAP in Vlissingen

De stichting Dockwize heeft van Provincie Zeeland € 41.000 subsidie ontvangen voor het verder ontwikkelen van KAAP. KAAP is een plek op de Kenniswerf in Vlissingen waar bedrijven, kennisinstellingen en kennis- & innovatienetwerken met elkaar werken aan het ontwikkelen, testen en demonstreren van vernieuwingen. Met deze subsidie kan Dockwize onder andere meer gebruikers voor de KAAP werven en werken aan het langetermijnexploitatiemodel.

GS verlenen bijdrage aan Europees project Crosscare 2.0

Gedeputeerde Staten verlenen een eenmalige bijdrage aan het Europees project Crosscare 2.0 van de HZ University of Applied Sciences (HZ). Zeeland neemt hieraan deel met een zorgproeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten,- processen en -producten te maken en te toetsen in de praktijk. Vanuit Europa wordt 50 procent bijgedragen aan dit project, de HZ draagt 25 procent bij en de overige 25 procent betaalt de Provincie.
 

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam komt (een beetje) naar Zeeland

De Internationale Architectuur Biënnale was de afgelopen maanden in Rotterdam. Ontwerpers en architecten presenteerden daar hun kijk op de wereld van morgen. Een van de objecten komt nu naar Zeeland, namelijk een kijkdoos waarin wordt gekeken naar de toekomst van Zeeland. De kijkdoos laat in het klein, de doos is 1x1x1 meter, zien wat er dagelijks in het provinciehuis gebeurt, namelijk werken aan de toekomst van Zeeland.

Provincie Zeeland stimuleert koppeling van bedrijven; ‘afval’ wordt grondstof

De Provincie Zeeland verleent subsidie aan het project Symbiosis4Growth. Dit project heeft als doel om bedrijven bij elkaar te brengen, waarbij reststromen van het ene bedrijf grondstof voor het andere bedrijf kan worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om water, energie of stromen die op dit moment nog als afval worden gezien. Dit draagt bij aan het beleid van de Provincie om hergebruik van grondstoffen te bevorderen en uitstoot van CO2 te verminderen.

Managementletter EY 2022

De accountant heeft verslag uitgebracht aan de Provincie Zeeland over de bevindingen naar aanleiding van de interim-controle. Zij geeft aan dat er sprake is van een toereikende interne beheeromgeving. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor de verdere doorontwikkeling hiervan. Het college herkent het beeld dat de accountant schetst van de organisatie en geeft invulling aan de genoemde verbeterpunten.

Traject totstandkoming Zeeuwse woondeal gestart

Begin oktober 2022 heeft de Provincie Zeeland een brief met een uitgewerkt Zeeuws woonbod en randvoorwaarden gestuurd aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hierin geeft de Provincie aan hoeveel nieuwe woningen er in de komende jaren gebouwd kunnen worden in Zeeland. Vanwege de krapte op de woningmarkt is het belangrijk dat er voldoende woningen bijkomen. De ambitie is ervoor zorgen dat alle Zeeuwen een passende woning kunnen vinden. Het woonbod is de opmaat naar een Zeeuwse woondeal die nu wordt vormgegeven. In de woondeal zal worden aangegeven hoeveel woningen in de periode tot 2030 voor welke doelgroepen gebouwd kunnen worden in de Zeeuwse gemeenten. Over de tijdplanning om te komen tot de Zeeuwse woondeal worden Provinciale Staten (PS) nu per brief geïnformeerd.

Tweede voortgangsrapportage PFAS-coördinatoren

De PFAS-coördinatoren Maarten de Hoog en Liz van Duin hebben hun tweede voortgangsrapportage aangeboden aan gedeputeerde Van der Velde, minister Harbers en staatssecretaris Heijnen. Het college heeft de voortgangsrapportage aan Provinciale Staten aangeboden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 december 2022.

Een greep uit de agenda van:

30 november

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Mosselhandel Bout en JMC Design in Bruinisse.

1 december

Jo-Annes de Bat ontvangt de Suffe Tutten voor een ondernemersborrel in het provinciehuis en is aanwezig bij het Denkdiner North Sea Port in Gent.

Dick van der Velde opent de netwerkbijeenkomst Woondeel en neemt deel aan het Baksteenberaad voor starters op de Zeeuwse woningmarkt van de Vereniging Eigen Huis in Middelburg.

Han Polman brengt een bezoek aan de gemeente Reimerswaal.

2 december 

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Ovet in Nieuwdorp. 

5 december

Jo-Annes de Bat en Han Polman gaan op bezoek bij Lamb Weston in Kruiningen.

Anita Pijpelink neemt een boek over 475 jaar Fort Rammekens in ontvangst in Ritthem. Ook ontvangt zij Staatsbosbeheer voor de ondertekening van de Intentieverklaring Klimaatadaptatie in het provinciehuis in Middelburg.