Vergadering Gedeputeerde Staten 5 juli 2022

Datum: 5 juli 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 5 juli: bijgewerkt 7 juli 2022

Woo-verzoek Zanddijk Normering Regionale Waterkering

Onlangs is een Woo-verzoek (Wet open overheid) ingediend naar het onderzoek Normering Regionale Waterkering. Gedeputeerde Staten hebben besloten het Woo-verzoek in behandeling te nemen en het opgevraagde onderzoek openbaar te maken door deze naar de indiener te versturen en te publiceren. De beslissingen op Woo-verzoeken zijn te vinden in het Overzicht besluiten op Woo-verzoeken.

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling presenteert resultaten met tussentijdse evaluatie

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Innovatie is één van de drijfveren van de economie. Het Rijk, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben in 2017 het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De regeling wordt mede gefinancierd uit de Regio Deal Zeeland. De resultaten van de periode 2018-2021 zijn te vinden in de tussentijdse evaluatie (mid-term review). Sinds 2018 zijn meer dan 240 bedrijven en instellingen dankzij deze subsidieregeling in staat geweest om hun ideeën voor innovaties verder te brengen. Tot 31 december 2021 zijn 71 projecten gehonoreerd. Het ging daarbij onder andere om projecten op het gebied van digitalisering, circulair, energietransitie, eiwittransitie en arbeidsmarkt. In totaal is ruim 14,6 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van de Zeeuwse economie, waarvan 5,4 miljoen euro subsidie. De Provincie Zeeland gaat verkennen of de regeling na 2023 gecontinueerd kan worden.

Actualisatie Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland

Het Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland geeft de kaders aan waarbinnen het college van Gedeputeerde Staten de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico’s kan besturen en beheersen. Het huidige besluit wordt aangepast, zodat het voldoet aan de meest recente externe wet- en regelgeving en interne richtlijnen.

Brief Bevolkingsonderzoek Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van het in een motie vastgelegde verzoek van Provinciale Staten een brief gestuurd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland. In de brief wordt de GGD Zeeland opgeroepen snel een bevolkingsonderzoek  te starten naar PFAS bij bewoners rond de Westerschelde. Deze brief gaat ook in afschrift naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer.

Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Op donderdag 30 juni 2022 hebben de PFAS-coördinatoren hun eerste voortgangsrapportage aan minister Harbers, staatssecretaris Heijnen en gedeputeerde Van der Velde aangeboden. Gedeputeerde Staten hebben hun rapportage met brief aan Provinciale Staten toegestuurd.

Planstudie Deltaweg stap 2: oplossingsrichtingen

De Provincie Zeeland vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk. De Deltaweg is na de A58 en N62 de drukste weg in Zeeland. Daarom staat de Deltaweg hoog op de lijst om veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. De afgelopen periode is een studie gedaan voor het aanpassen van de Deltaweg op het stuk tussen A256 en N255. Royal Haskoning DHV maakte een advies met mogelijke oplossingen. Een omgevingsmanager heeft de afgelopen
periode gesproken met allerlei partijen die te maken hebben met de Deltaweg. Het college van Gedeputeerde Staten heeft het werkdocument gelezen en hun advies schriftelijk gedeeld met Provinciale Staten. Het werkdocument en meer informatie over het project is te vinden op www.zeeland.nl/deltaweg.

Dinsdag 5 juli 2022

Ondertekening Green Deal Eiwitrijke Gewassen

Gedeputeerde Staten stemmen in met het voorstel voor ondertekening van de Green Deal Eiwitrijke Gewassen. In deze Green Deal hebben meer dan 57 partijen inspanningen en inzet geformuleerd, waaronder overheden, onderzoeksinstellingen en ketenpartijen. Het doel is het verder stimuleren van de teelt en verwerking van vlinderbloemigen en andere eiwitrijke gewassen in Nederland. De Green Deal is onderdeel van de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2020 vastgestelde Nationale Eiwitstrategie. De strategie is erop gericht dat Nederland zelf kan voorzien in de eiwitproductie.

Vierde openstelling subsidieregeling Human Capital Agenda

De subsidieregeling ‘Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda’ gaat open voor het indienen van aanvragen op 8 juli 2022 en sluit op 25 november 2022 met een subsidieplafond van € 300.000. Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het aanvalsplan arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe projecten. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.
 

Subsidie voor Kickoff Festival Zeeland

Op 8 september 2022 organiseren onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences (HZ), Scalda en University College Roosevelt (UCR) weer het Kickoff Festival Zeeland . Het festival is een jaarlijks terugkerend evenement waarmee alle onderwijsinstellingen samen de aftrap van het nieuwe collegejaar organiseren. Het festival wordt jaarlijks afwisselend in Vlissingen (Bellamypark) en Middelburg (Markt) georganiseerd, zodat zoveel mogelijk studenten uit beide steden worden bereikt. HZ Cult ontvangt een subsidie van € 22.000 voor het organiseren van het Kickoff Festival Zeeland in 2022.

Subsidie voor bushalte Groenewoud in Middelburg

De gemeente Middelburg ontvangt een subsidie van € 50.000 voor de realisatie van een nieuwe bushalte aan het Groenewoud. Deze subsidie is toegekend vanuit de regeling Realisatie mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024.

Extra geld voor Cultuurbus

Cultuurkwadraat ontvangt € 60.000 meer subsidie voor scholierenvervoer naar cultuuraanbod, ook wel bekend als de Cultuurbus. Cultuurkwadraat kreeg al subsidie voor dit vervoer voor drie schooljaren tot en met schooljaar 2022-2023. Met de subsidie was de verwachting dat er circa 150 ritten per schooljaar uitgevoerd zouden kunnen worden. De Cultuurbus is echter zo populair bij scholen dat zelfs in de afgelopen twee jaar, ondanks lange periodes waarin men niet kon reizen door de lockdowns, er meer ritten per schooljaar zijn uitgevoerd. De extra subsidie is bedoeld om aan de stijging van de vraag te kunnen blijven voldoen. Er wordt in het nieuwe schooljaar ook van de scholen verwacht dat ze een kleine eigen bijdrage doen per busrit. Dit was voorheen alleen het geval voor een busrit naar cultuuraanbod buiten de provincie.

Provincie stelt geluidbelastingkaarten vast

Gedeputeerde Staten hebben geluidbelastingkaarten vastgesteld voor provinciale wegen in Zeeland. Het opstellen en vaststellen van deze geluidkaarten is wettelijk verplicht voor wegen waarop minimaal 3 miljoen voertuigen per jaar rijden (ongeveer 16.000 motorvoertuigen per etmaal). Dit moet elke vijf jaar vóór 1 juli gebeuren. De Provincie zal de geluidbelastingkaarten publiceren op www.zeeland.nl.

Jaarrekening Evides 2021 vastgesteld

Op 24 mei 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Evides N.V. plaats. In deze vergadering zijn het jaarverslag en de Jaarrekening Evides 2021 vastgesteld. Dit jaarverslag is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 juli 2022.

Een greep uit de agenda van:

5 juli

Jo-Annes de Bat is panellid tijdens de Biobased Versnellingsdag in Colijnsplaat. Ook is hij aanwezig bij de informatiebijeenkomst over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Heinkenszand.

6 juli

Harry van der Maas vaart mee met binnenvaartschippers en gaat in gesprek met de sector.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Villa Magnolia in Oostkapelle.

7 juli

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de lancering van de nieuwe monitor ArbeidsmarktInZicht.
Ook opent hij de eerste Zeeuwse solar carport in Middelburg.

Harry van der Maas gaat naar een themadiner voor provinciale bestuurders over Slimme Mobiliteit (Smart Mobility) in Haarlem.