Vergadering Gedeputeerde Staten 8 november 2022

Datum: 8 november 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 8 november: bijgewerkt 10 november 2022

Besluit financieringsstatuut

In de Auditcommissie van 18 oktober 2022 is het Statenvoorstel ‘Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022’ behandeld. Op voordracht van de Auditcommissie is ‘de commissie Bestuur’ in hoofdstuk 4.1 Taakverdeling en functiescheiding gewijzigd in ‘de Auditcommissie’. Daarbij is in de toelichting verwerkt dat als Provinciale Staten in de toekomst geen Auditcommissie instellen in dat geval de Statencommissie Bestuur hierover beslist.

Nieuwe afspraken voor samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland

Door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) zijn de afspraken geactualiseerd voor de samenwerking tussen gemeenschappelijke regelingen in Zeeland en haar deelnemers. Gedeputeerde Staten hebben de rapportage ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd.

Legesverordening PAS melders gewijzigd

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel ‘Legesverordening en Grondwaterheffingsverordening 2023’ ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Op 18 oktober 2022 is het Statenvoorstel behandeld in de Statencommissie Bestuur. In deze vergadering heeft het college de toezegging gedaan om terug te komen met een oplossing voor de hoogte van de verschuldigde leges voor de categorie PAS-melders in relatie tot het gebruik van de hardheidsclausule in de verordening. De commissieleden gaven in meerderheid aan het tarief van € 1.600 voor de PAS-melder onrechtvaardig te vinden. Het voorstel is om het tarief voor PAS-melders te schrappen en hiervoor een vrijstelling op te nemen in de Legesverordening Provincie Zeeland 2018.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

De Provincie Zeeland voert een aantal grote projecten uit. Over de voortgang hiervan rapporteert het college eens per kwartaal aan Provinciale Staten. Deze voortgangsrapportage gaat over de maanden augustus, september en oktober 2022.

Bouwstenen Regionale Energiestrategie 2.0

Ter voorbereiding op de Regionale Energiestrategie 2.0 (RES 2.0) vond eind september 2022 de Energiedialoog RES 2.0 plaats. Tijdens dit evenement is informatie opgehaald bij de diverse stakeholders van het netwerk van het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) over verschillende thema’s van de energietransitie. De informatie is verwerkt in de Bouwstenen die de basis vormen van de RES 2.0. De verwachting is dat de RES 2.0 eind 2023 klaar is.

Dienstregeling busvervoer 2023

Gedeputeerde Staten zijn verheugd over het feit dat er in Interprovinciaal Overleg (IPO)-verband een overeenkomst met het Rijk is gesloten over een transitievergoeding voor het openbaar vervoer voor het jaar 2023. Daardoor kan de dienstregeling in 2023 op het huidige peil blijven.

Kredietaanvraag project Zanddijk

Gedeputeerde Staten hebben met een Statenvoorstel een kredietaanvraag ingediend bij Provinciale Staten voor het project N673 Zanddijk-Molendijk.

De gevolgen van uitstel van de Omgevingswet voor Zeeland

De Omgevingswet is een half jaar uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 juli 2023. Dat heeft gevolgen voor alles wat de Provincie voorbereidt om met de nieuwe wet te gaan werken. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor Zeeland.

Integrale Voortgangsrapportage Waterbeheer 2021

De Integrale Voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer Zeeland 2021 geeft een overzicht van de voortgang van de watermaatregelen die het waterschap heeft opgenomen in haar waterbeheerplan 2016-2021. De Provincie Zeeland constateert dat deze rapportage het beeld bevestigt dat doelstellingen voor water in 2027 niet gehaald dreigen te worden. De Provincie is daarover in gesprek met het waterschap.

Aanvraag nieuwe Regio Deal

Op 8 november 2022 zetten vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, ondernemers en (culturele) organisaties hun handtekening onder een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal. Dat gebeurde in het provinciehuis in Middelburg. De aanvraag verzoekt het Rijk om 35 miljoen euro mee te investeren in de specifieke opgaven van het grensoverstijgende NOVEX-gebied North Sea Port District en haar directe omgeving aan beide zijden van de grens. De aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zeeland hoort begin 2023 of het in aanmerking komt voor een Regio Deal. Daarna gaan de betrokken partijen in deze aanvraag gezamenlijk met het Rijk aan de slag om de Regio Deal verder en concreter vorm te geven.

Dinsdag 8 november 2022

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de achtste brede openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Van 15 april tot en met 22 juli 2022 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten in te dienen. In totaal worden er vijf projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 442.390. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten ontvangen subsidie:

  • Haalbaarheidsonderzoek ‘Van vullen naar voeden’, aanvrager Stichting Boer en Keten ontvangt € 49.943
  • Haalbaarheidsonderzoek ‘Verschralen, kansen voor gras’, aanvrager MTS Hof de Eendragt ontvangt € 28.421
  • Haalbaarheidsonderzoek ‘Minder gewasbeschermingsmiddel door robotisering’, aanvrager Risseeuw Techniek B.V. ontvangt € 45.000
  • Demonstratieproject ‘Plan Groene Compagnie’, aanvrager Vrijbuiter Zeilen ontvangt € 153.838
  • Demonstratieproject ‘Gezonde pasta van reststromen uit Zeeuwse bodem’, aanvrager Sophyn Greens B.V. ontvangt € 165.188.

Nederland bereikt overeenstemming over Nationaal Strategisch Plan

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar (2023) invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat.

POP3+-subsidie voor twee projecten uit openstelling Samenwerking voor Innovatie 2021

Voor de POP3+-openstelling ‘Samenwerking voor Innovatie in het kader van EIP’ zijn de ingediende aanvragen beoordeeld door de Provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Op grond van deze regeling konden partijen een Europese subsidie aanvragen om te investeren in samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis in Zeeland. Van de ingediende aanvragen zijn er op dit moment twee projecten positief beoordeeld. Samen krijgen de projecten € 230.569,91 Europese POP3-subsidie. De Provincie stelt € 230.569,92 aan cofinanciering beschikbaar.
 

Intentieverklaring bijdrage Interculturele buurtaccommodatie Mae Uku

Stichting Mae Uku heeft de Provincie Zeeland gevraagd om een cofinancieringsbijdrage. De stichting wil van de huidige buurtaccommodatie een locatie maken waar samenwerkingen tussen lokale stichtingen en verenigingen mogelijk worden gemaakt en alle inwoners terecht kunnen. De stichting wil de maatschappelijke participatie bevorderen voor een brede doelgroep, vereenzaming onder kwetsbare inwoners voorkomen en contactmomenten tussen mensen met verschillende (culturele) achtergronden ondersteunen. Mae Uku realiseert dit met een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij verschillende ontmoetingen centraal staan.

Wijzigingsbesluiten Algemeen Mandaat geactualiseerd en informatie verkoop onroerende zaken op website

Gedeputeerde Staten hebben het Derde Wijzigingsbesluit Algemeen Mandaatbesluit GS Zeeland 2021 vastgesteld. De commissaris van de Koning heeft het Tweede Wijzigingsbesluit Algemeen Mandaatbesluit cvdK Zeeland 2021 vastgesteld. Het gaat in beide gevallen om een terugkerende aanpassing. De Provincie Zeeland publiceert de informatie over verkoop van onroerende zaken (en erfpacht, verhuur, verpachting, grondruil et cetera) op de website van de Provincie Zeeland.

Subsidie voor sport, spel en biodiversiteit in Nollebos - Westduinpark in Vlissingen

Voor het versterken van de Zeeuwse kust, passend binnen de uitgangspunten van de kustvisie, is er geld beschikbaar uit de Regio Deal voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Het gaat om gebiedsontwikkelingsprojecten die vanuit een volledige visie met belanghebbenden zijn opgesteld. Van daaruit heeft de gemeente Vlissingen een aanvraag voor subsidie ingediend om te starten met een kwaliteitsverbetering van het Nollebos-Westduinpark. De gemeente Vlissingen ontvangt een subsidie van bijna € 200.000 voor de realisatie van sport- en spelfaciliteiten en het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.

Subsidie voor flexibele inzet voor versnelling Zeeuwse woningbouwopgave

De gemeente Hulst heeft een aanvraag ingediend bij de Provincie Zeeland om de inhuur van extern personeel deels te bekostigen voor de versnelling van de woningbouwopgave. De aanvraag voor het Hof te Zandeplein in Kloosterzande wordt gehonoreerd met een subsidiebedrag van € 38.974.

Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Het duurt een half jaar langer voordat de Omgevingswet in werking treedt. Zolang wil de Provincie niet wachten met de aanpassing van een aantal provinciale regels voor de omgeving. Daarom worden zeven aanpassingen alvast verwerkt in de nu geldende Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Subsidie voor project herinrichting Havenfort in Hulst

Met de regionale impuls Hulst worden initiatieven gesteund vanuit het Natuurpakket Westerschelde. De gemeente Hulst heeft met deze gelden de laatste jaren invulling gegeven aan diverse impulsen in de regio. Met het project herinrichting Havenfort geeft de gemeente Hulst een kwaliteitsimpuls aan de directe omgeving van het Havenfort, als onderdeel van het ‘algemene projectplan Toeristische en economische impuls Hulst’. De gemeente Hulst ontvangt hiervoor € 325.000 subsidie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 november 2022.

Een greep uit de agenda van:

8 november

Jo-Annes de Bat reikt de Emergo Innovatieprijs uit op de Contacta in de Zeelandhallen in Goes.

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink ondertekenen de Zeeuwse propositie voor een nieuwe Regio Deal.

Harry van der Maas en Dick van der Velde bezoeken de Contacta in Goes.

9 november

Jo-Annes de Bat geeft een gastles op basisschool de Golfslag in Domburg in het kader van de Week van Respect. Ook spreekt hij tijdens de opening van een nieuw hoogbouw magazijn van Elopak b.v. in Terneuzen.

Harry van der Maas opent het Provinciaal Jeugddebat in Middelburg. Ook neemt hij vandaag en donderdag deel aan het bestuurlijk overleg met onder andere minister Mark Harbers en minister Hugo de Jonge over infrastructurele en ruimtelijke projecten in Zeeland.

Anita Pijpelink geeft een gastles over respect in Serooskerke en brengt een bezoek aan het Oorlogsmuseum Gdynia in Axel.

Han Polman is in Wilhelminadorp aanwezig bij de bijeenkomst Steun voor de steenuil van Het Zeeuwse Landschap.

Dick van der Velde bezoekt de Contacta in Goes.

10 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van HR Netwerk Zeeland: HR van de Toekomst op de Contacta in de Zeelandhallen in Goes.

12 november

Harry van der Maas ontvangt de publicatie ‘Oogst van Malta’ tijdens de Zeeuwse Archeologiedag in Middelburg.

Dick van der Velde opent met de gedeputeerde van Oost-Vlaanderen het uitzichtpunt Niemandsland in Stekene (België).