Vergadering Gedeputeerde Staten van 14 december 2021

Datum: 14 december 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 14 december: bijgewerkt 16 december 2021

Subsidie voor het Huis van de Techniek

Het Huis van de Techniek ontvangt een subsidie van de Provincie Zeeland van € 15.000 voor het verduurzamen van zijn evenementen. Een aantal van de activiteiten die het Huis van de Techniek organiseert, zijn fysieke evenementen. Dit zijn de Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland in Goes en de Techniek Experience in Terneuzen. Los van de coronamaatregelen wordt er door scholen en bedrijven steeds meer waarde gehecht aan heldere veiligheidsmaatregelen. Daarom wil het Huis van de Techniek zijn evenementen gaan vernieuwen. Onderdeel daarvan is het ontwerpen en in gebruik nemen van een digitaal aanmeldportaal.

Geluidmonitoringsrapportages 2019 en 2020

Jaarlijks monitort de Provincie Zeeland het geluid van het industrieterrein Vlissingen-Oost en de industrieterreinen in de Kanaalzone. Uit de resultaten blijkt dat de gemeten geluidniveaus in 2019 en 2020 vrijwel gelijk zijn aan de in de voorgaande jaren gemeten niveaus. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de rapporten en hebben ze ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten.

Ontvlechting Evides

De ontvlechting van Evides is met de aandelentransactie van PZEM aan GBE Aqua op 8 december 2021 officieel afgerond. Provinciale Staten zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Dinsdag 14 december 2021

Subsidie voor campagne ‘Bijtende bende’

In Zeeland is er, net als in andere regio’s van het land, sprake van drugscriminaliteit. Bijvoorbeeld in de vorm van drugslaboratoria en drugsdumpingen. Met alle negatieve effecten op mens, dier, milieu en ondermijning van de maatschappij tot gevolg. In samenwerking met het Aanjaag Team Ondermijning en het Trimbos Instituut ontwikkelde Taskforce-RIEC de mobiele ‘immersive room’ in de Bijtende bende. In deze virtuele 3D-omgeving ervaren bezoekers de impact van drugscriminaliteit, leren ze signalen herkennen en wat ze vervolgens kunnen doen. De Bijtende bende is een laagdrempelig en interactief middel om het gesprek met inwoners aan te gaan. De Bijtende bende bezoekt alle gemeenten in Zeeland. Het college subsidieert de campagne met een bedrag van maximaal €12.000 om op deze manier de bewustwording van inwoners in Zeeland te vergroten over de risico’s en gevaren van de ondermijnende drugsindustrie.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

In 2021 is voor de zesde keer de subsidieregeling ‘Zeeland in Stroomversnelling’ opengesteld. Binnen deze regeling is het tot 17 december 2021 mogelijk aanvragen in te dienen voor haalbaarheidsonderzoeken. De deskundigencommissie heeft vier projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende drie projecten zijn gehonoreerd:

 1. ‘Decentraal opslag- en oplaadsysteem voor de Zeeuwse Logistiek’ van aanvrager Zuidwest Logistiek ontvangt € 50.000 subsidie.
 2. ‘Duurzame ketenoptimalisatie met Miscanthus Giganteus’ van aanvrager Stichting ter exploitatie van proefboerderij Rusthoeve ontvangt € 38.726 subsidie.
 3. ‘Water voor robuuste fruitteelt en akkerbouw’ van aanvrager Stichting ter exploitatie van proefboerderij Rusthoeve ontvangt € 40.000 subsidie.
   

Subsidie voor uitwerking rapport Duurzame ontwikkeling West-Zeeuws-Vlaanderen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 5.000 aan de Stichting Duurzaam Groede. De subsidie is bedoeld voor de doorontwikkeling van de landbouw en recreatie in West-Zeeuws-Vlaanderen, zoals benoemd in het rapport ‘West-Zeeuws-Vlaanderen, Schetsen aan de Toekomst’ van de WUR. In het rapport zijn drie regionale en lokale duurzame handelingsperspectieven gegeven. Ook zijn meerdere duurzaamheidsopgaven opgenomen voor voedsel, groene energie en klimaatadaptatie. Met deze subsidie kunnen de handelingsperspectieven verder worden uitgewerkt met behulp van schetsbijeenkomsten en een concluderende slotbijeenkomst met diverse betrokkenen.

Provincie Zeeland sponsort Wereldbeker Cyclo Cross Hulst-Zeeland

De Provincie Zeeland sponsort de Stichting Vestingcross voor de jaarlijkse Wereldbeker Cyclo Cross, die op 2 januari 2022 verreden zal worden.

Subsidie voor bestrijding exoten met vrijwilligers

De Provincie Zeeland wil inwoners en vrijwilligers betrekken bij het bestrijden van exoten. Om dat te doen ontvangt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een subsidie van maximaal € 198.130 voor dit driejarig project. Invasieve exoten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd. Ze vormen een grote bedreiging voor de biodiversiteit. In Nederland zijn al enkele voorbeelden bekend, waarbij de bestrijding van invasieve exoten wordt opgepakt door inwoners.

Provincie Zeeland neemt deel aan Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland

De Provincie Zeeland neemt, samen met Noord-Brabant, Limburg en de vijf Vlaamse provincies, opnieuw deel aan het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen/Nederland. Doel van het programma is het aanpakken van gedeelde uitdagingen in de grensregio en het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking. Subsidie kan aangevraagd worden voor projecten die bijdragen aan de volgende doelen:

 • Een slimmer Europa. Innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
 • Een groener Europa. Klimaat, milieu en natuur
 • Een socialer Europa. Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame Vrijetijdsbesteding
 • Een Europa zonder grenzen. Samenwerken om grensobstakels te overwinnen, zoals juridische grensknelpunten en versterking van het grensbestuur.

Voor het gehele programmagebied is de komende zeven jaar ruim 200 miljoen euro subsidie te verdelen. Vertaald naar Zeeland betekent dit dat er om en nabij 17 miljoen euro Europese subsidie aangewend kan worden om op bovenstaande thema’s toe te werken naar een leefbaar en toekomstbestendig Zeeland. De subsidie is beschikbaar voor alle soorten organisaties die op bovenstaande doelstellingen samenwerken in een project met minimaal één Vlaamse projectpartner. De finale stap is dat het programma nog goedgekeurd dient te worden door de Europese Commissie. Na goedkeuring kan het programma van start en volgt er een eerste openstellingsperiode, waarin projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Meer informatie over het programma en de voorwaarden zijn te verkrijgen via Interreg Vlaanderen-Nederland|Provincie Zeeland en Interreg Vlaanderen-Nederland-Grensregio.
 

Subsidie voor Cultuurkwadraat en Muziekschool Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt € 36.000 euro subsidie aan Cultuurkwadraat en € 30.000 subsidie aan Muziekschool Zeeland voor activiteiten in het kader van de Proeftuin Muziekeducatie. De proeftuin is gericht op het duurzaam borgen van muziekeducatie in het onderwijs. Het is één van de proeftuinen die het Rijk subsidieert om op verschillende onderdelen te experimenteren met vernieuwing en verduurzaming van cultuur. In 2020 is een eerste subsidie verstrekt aan Cultuurkwadraat. De nieuwe subsidie is daarop een aanvulling, en bedoeld voor de samenwerking met HZ University of Applied Sciences, die de deskundigheid van muziekdocenten bevordert. De subsidie aan Muziekschool Zeeland is bedoeld voor de start van een muziekdepot Zeeland die Muziekschool en Toonbeeld samen zullen beheren.

Subsidie voor Terra Maris

In 2022 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 327.607 voor het uitvoeren van haar museale en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio voor inwoners en toeristen door:

 • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden
 • Het verzorgen van verrassende tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond natuurbeleving.
   

Wijziging subsidies natuurbeheer

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld om de subsidietarieven voor natuurbeheer op te hogen naar 84% van de standaardkostprijzen. Zo wordt de kwaliteit van het natuurbeheer verhoogd. Het geld wordt met dit besluit aan de Zeeuwse natuurbeheerders ter beschikking gesteld.

Subsidie voor K&I netwerk het Schelde Safety Network

Het Nederlands/Vlaamse netwerk Schelde Safety Network vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het thema veiligheid binnen de sectoren Havens & Logistiek en Water & Energie. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van industriële, maritieme en ondergrondse veiligheid te versterken. Het gaat hierbij om veiligheid voor personen, de organisatie en de omgeving. Provincie Zeeland stelt voor het Schelde Safety Network een subsidie beschikbaar van € 50.000 om het organiserend vermogen verder te versterken.

Subsidie voor buurtbussen in 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten de buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren, Zuid-Beveland, Waarde, West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zeeuws-Vlaanderen subsidie te verlenen voor 2022 met een bedrag van in totaal € 112.600. De buurtbussen dragen bij aan een volledige dekking van het openbaar vervoer in de dorpskernen, waarnaar wordt gestreefd in het provinciale openbaarvervoerbeleid.

Nooit meer onnodig wachten op groen

De Provincie Zeeland zet in op digitalisering van de infrastructuur. De verwachte positieve effecten zijn verbeterde doorstroming, leefbaarheid, verkeersveiligheid en rijcomfort. Op twaalf kruispunten komen daarom verkeerslichten die continu verbonden zijn met voertuigen die al gebruik maken van aan de bestuurder ondersteunende systemen. Op deze wijze wordt het verkeer zo goed mogelijk geregeld en hoeft er nooit meer gewacht te worden op groen, wanneer er vanuit de andere richtingen geen voertuigen staan te wachten. Ook kunnen bepaalde verkeersdeelnemers voorrang krijgen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bussen bij vertraging, fietsers bij slecht weer, vrachtwagens bij stremmingen op hoofdwegen. Ook kan de uitstoot van CO2 worden verminderd, wanneer voertuigen niet iedere keer onnodig hoeven te remmen en weer op te trekken voor een verkeerslicht. De versnelling in de ontwikkeling van traditionele verkeersregelinstallaties naar intelligente verkeersregelinstallaties wordt mede gefinancierd met een specifieke uitkering die aangevraagd wordt bij het Rijk.

Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 ter informatie naar PS

Op 25 november 2021 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 vastgesteld. In lijn met de beleidsnota Verbonden partijen is het beleidsplan door Gedeputeerde Staten ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.Op 25 november 2021 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 vastgesteld. In lijn met de beleidsnota Verbonden partijen is het beleidsplan door Gedeputeerde Staten ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

Zienswijze Vergunning Vaargeulonderhoud Westerschelde door PFAS

Gezien de actuele ontwikkelingen rond PFAS in de Westerschelde dient de Provincie Zeeland een zienswijze in op de ontwerpbesluiten voor Vaargeulonderhoud Westerschelde in het kader van de Waterwet en de Ontgrondingenwet. In de zienswijze worden met name vragen gesteld over het meenemen van PFAS in de beoordeling of de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot nadelige effecten voor de Westerschelde.

SAR-helikopter op vliegveld Midden-Zeeland

Gedeputeerde staten hebben vragen beantwoord van Noordzee Helikopters Nederland (NHN) over het stationeren van een Search and Rescue (SAR) helikopter op vliegveld Midden-Zeeland onder het huidige luchthavenbesluit.

€ 350.000 voor sloop en nieuwbouw van zeventien projecten in Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de elfde keer projecten die bijdragen aan het verbeteren van de woningvoorraad. Het gaat om zeventien projecten voor het slopen van verouderde of verpauperde woningen, slopen en nieuwbouw van particuliere woningen en sloop en soms nieuwbouw van sociale huurwoningen. In totaal worden vijftien verouderde particuliere woningen en 23 sociale huurwoningen gesloopt, en komen er dertien particuliere woningen en twaalf sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en vaak levensloopbestendig zijn. Met de € 350.000 subsidie wordt voor ruim € 5,28 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Evaluatie convenant ammoniak transporten

In 2007 zijn afspraken gemaakt tussen Yara Sluiskil, het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Provincie Zeeland voor het verminderen van het transport van ammoniak per zeeschip. Hiermee wilden de convenantpartners de veiligheid langs de Westerschelde en Sluiskil verbeteren. Dit jaar is er een evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieruit blijkt dat het doel van het convenant is gehaald. Het aantal transporten per zeeschip is aanzienlijk verminderd waardoor de veiligheidsrisico’s ook zijn verminderd. Op dit moment onderzoeken de convenantpartners of het zinvol is om nieuwe afspraken te maken en vast te leggen in een nieuw convenant.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 december 2021.
 

Een greep uit de agenda van:

16 december 2021 

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Multraship in Terneuzen en aan Urban Heroes in Middelburg.

Harry van der Maas opent samen met wethouder Ankie Smit de recreatieverdeelweg in Scharendijke. 

Anita Pijpelink neemt de publicatie Saeftinghe 2021 in ontvangst in Middelburg.