Vergadering Gedeputeerde Staten van 29 maart 2022

Datum: 29 maart 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 29 maart: bijgewerkt 31 maart 2022

Zesde wijziging van de begroting 2022

Deze zesde wijziging van de begroting 2022 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen en een aantal besluiten die Gedeputeerde Staten eerder hebben genomen. Ook wordt voorgesteld tot een herschikking van het krediet Zanddijk.

Stand van zaken Uitvoering RES 1.0 en RES 2.0

De uitvoering van de Energietransitie vordert gestaag. De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is ontwikkeld en in het najaar van 2021 is ook het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld. Het Zeeuws Energieakkoord rapporteert hierover in de Jaarrapportage 2021. Tegelijkertijd gaan de samenwerkende partners van het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) aan de slag met de voorbereiding van de RES 2.0. Deze moet overeenkomstig de landelijke planning in juli 2023 worden vastgesteld.

GS bieden de jaarrapportage van DCMR 2021 aan PS aan

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage van DCMR over het derde trimester van 2021 ter informatie aan Provinciale Staten aangeboden. DCMR geeft in het rapport het financiële resultaat over 2021 weer en in beperkte mate inhoudelijke prestaties. DCMR rapporteert elke vier maanden over inzet en behaalde resultaten. De rapportages zijn cumulatief, waardoor het rapport over het derde trimester (de T3) het jaarresultaat 2021 weergeeft. DCMR voert de taken van de Provincie Zeeland uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de industriële bedrijven die onder de werking vallen van het besluit risico’s zware ongevallen of de richtlijn industriële emissies (BRZO en RIE4).

Reconstructie N290 Traverse Kapellebrug

De reconstructie van de Traverse Kapellebrug komt voort uit het feit dat de weg aan het einde van zijn levensduur zit. Het project richt zich dan ook op het opnieuw inrichten van de weg op de bestaande locatie in de huidige functie als gebiedsontsluitingsweg. Een projectplan en definitief ontwerp zijn opgesteld en zijn ter goedkeuring aangeboden aan respectievelijk Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten. Zo kan het project de definitie- en ontwerpfase afsluiten en starten met de voorbereidingsfase.

Onderzoek 'Leven in Zeeland 2021'

Hoe ervaren inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland nu en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? Deze vraag was het startpunt voor het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ van HZ-Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (HZ-KCZS). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland. De uitkomsten van dit grootschalig onderzoek onder de Zeeuwse bevolking zijn door het Kenniscentrum op 24 maart 2022 gepubliceerd. Gedeputeerde Staten hebben het onderzoek (Leven in Zeeland | Onderzoek naar de kwaliteit van leven in Zeeland (kczs.nl)) ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten en het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

Dinsdag 29 maart 2022

Subsidie voor SportZeeland in 2022

Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de Zeeuwen voldoende beweegt. De Provincie Zeeland onderstreept het belang van bewegen en gezonder leven. Daarom ontvangt SportZeeland € 314.299 subsidie in 2022 voor haar werk als provinciale netwerkorganisatie op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. 

Subsidie voor Zeeland Film Commission in 2022

Onder de noemer Zeeland Film Commission worden al enkele jaren activiteiten uitgevoerd om filmproducties naar Zeeland te halen en om het algemene klimaat voor filmen in Zeeland te versterken. Ook in 2022 ondersteunt de Provincie deze activiteiten. De Zeeland Film Commission ontvangt hiervoor een subsidie van € 85.450.

Europese POP-3-subsidie

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Aan de gemeente Tholen wordt € 137.142,86 Europese POP3-subsidie toegekend. De openstelling in de LEADER-gebieden Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van LEADER-projecten loopt nog tot en met 31 december 2022. Het subsidieplafond wordt voor beide gebieden opgehoogd.

Subsidie voor innovatieve haalbaarheidsonderzoeken

In 2021 is voor de zesde keer de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling opengesteld. Binnen deze regeling was het tot 17 december 2021 mogelijk aanvragen in te dienen voor haalbaarheidsonderzoeken. De deskundigencommissie heeft acht projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

  • ‘Vision Sensor System & Data Analys is in Real Life Agricultural Applications’ van aanvrager Frans Vervaet B.V. ontvangt € 50.000 subsidie
  • ‘Modal shift realiseren naar de Zeeuwse wateren met innovatief mobiele laadunit’ van aanvrager Poedertransport ontvangt € 50.000 subsidie 
  • ‘Haalbaarheidsstudie richting het ombouwen naar emissievrije kotters’ van aanvrager Marine Systems B.V. ontvangt € 47.850 subsidie
  • ‘Wind-op-land: Effectieve verticale as windturbine (VAWT) met lokale toepassingen’ van aanvrager BLOwN B.V. ontvangt € 50.000 subsidie.
     

Cofinanciering voor investeringen biodiversiteit, natuur en landschap

Nieuwe landschapselementen in het landelijk gebied dragen bij aan een versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) gaat de komende jaren boeren en particulieren benaderen om nieuwe landschapselementen aan te leggen die passen in het Zeeuwse landschap, zoals het aanleggen van poelen, heggen of bomen. Dit past binnen de doelen van de Provincie Zeeland zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030. De Provincie Zeeland betaalt 50 procent van de kosten op voorwaarde dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de aanvraag goedkeurt. De andere 50 procent wordt betaald met ‘Europees’ geld.

Themajaar 2023

Er staat in 2023 veel op de agenda. Zo staat de opening van de Nieuwe Sluis gepland. Deze nieuwe schakel markeert de internationale verbindingen en de kansrijke toekomst voor Terneuzen, de Zeeuwse Delta en Zeeland. Daarbij zijn er in 2023 ook belangrijke historische mijlpalen, die voor Zeeland een viering of herdenking waard zijn. Zeeland viert het jubileum van 700 jaar met op diverse momenten en plekken in Zeeland evenementen. Ook is er in het jaar 2023 een herdenking van 70 jaar Watersnoodramp. Het besluit om het Kanaal Gent-Terneuzen aan te leggen, is volgend jaar ook 200 jaar geleden. Het jaar 2023 biedt om die reden een bijzonder momentum waarbij verleden, heden en toekomst samenkomen in een breed programma dat door de samenhang meer impact en uitstraling kan krijgen dan door de evenementen los van elkaar te organiseren. Die potentie wordt bestuurlijk gevoeld. Vanuit de Provincie is daarom samen met de gemeente Terneuzen het initiatief genomen dit met andere partners verder te verkennen. Er wordt nu een projectplan opgesteld, samen met partners, om het idee te concretiseren, inclusief planning en begroting.

Glasvezel in Zeeuwse buitengebieden

Samen met de Zeeuwse gemeenten heeft de Provincie Zeeland in 2021 de markt gevraagd of zij plannen hebben om een glasvezelnetwerk in Zeeuwse buitengebieden aan te leggen. GlasDraad BV heeft hier positief op gereageerd en heeft inmiddels haar plannen voor het buitengebied en de kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen concreet gemaakt. Op 24 maart 2022 hebben de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland de gemaakte afspraken met een convenant bekrachtigd. De afspraken gaan vooral over de voorwaarden voor de aanleg van de kabels in de openbare ruimte. GlasDraad BV zal als investeerder en uitvoerder zelf communiceren over zijn plannen, de voorwaarden en planning, via onder andere de eigen website.

Voortgang Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'

Gezamenlijk met de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen voert de provincie Zeeland het programma ‘Zeeuwen zelf aan zet uit’. Voor uitvoering van dit programma hebben we een Regio Deal gesloten met het Rijk, waarvoor het € 7,5 miljoen beschikbaar stelt. Gemeente Terneuzen is kassier en heeft de regie op de uitvoering van de Regio Deal. In dit kader informeert de Gemeente Terneuzen de Provincie over de voortgang in de realisatie van het programma ‘Zeeuwen zelf aan zet’. De gemeente laat de Provincie weten dat alle projecten uit het programma van start zijn gegaan. En dat alle projecten gezamenlijk bezig zijn met het onderdeel participatie, wat een belangrijk onderdeel is van de afgesloten Regio Deal. Helaas heeft één initiatiefnemer het project Max Mobiel terug moeten trekken. Dit betrof een project voor collectief vervoer van werknemers over de grens in de Kanaalzone. Uit onderzoek onder werkgevers bleek onvoldoende vraag naar dit concept. De Gemeente Terneuzen is nu met andere partners van de Regio Deal op zoek naar een vervangend project, zodat de doelen uit de Regio Deal worden gerealiseerd.

Wijziging aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

De wijziging van het aanwijzingsbesluit geeft een juridische basis zodat er geen conflict kan ontstaan over de vraag of een bepaalde activiteit wel of niet valt onder de werking van de Wet Markt en Overheid en de bijbehorende gedragsregels.

Vergunning Wet natuurbescherming handkokkelvisserij Oosterschelde

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een vergunning te verlenen voor handmatige kokkelvisserij op de Oosterschelde. Het ontwerpbesluit op grond van de Wet natuurbescherming wordt vanaf 30 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegd in het provinciehuis in Middelburg.

Partnernetwerk maakt zich op om Geopark keurmerk voor Scheldedelta aan te vragen

In november 2022 is het na jaren voorbereiding zover. Een groep van 140 organisaties, overheden, musea, onderwijsinstellingen, universiteiten en kenniscentra, cultuurorganisaties, havenbedrijven, ondernemersverenigingen, toeristische organisaties, gidsen en educatiecentra uit de Scheldedelta zal zich bij UNESCO presenteren en het internationale keurmerk Global Geopark aanvragen. Een hoogwaardig keurmerk voor een netwerk van partijen die actief zijn in de Scheldedelta aan beide zijden van de grens. Samen willen ze voor toeristen, recreanten en bewoners de unieke samenhang tussen geologie, landschap, cultuurhistorie en natuur laten zien en beleefbaar maken, en verbanden vanuit het verleden richting de toekomst begrijpelijk maken. Gezamenlijk al de boeiende verhalen in het gebied van de Scheldedelta lokaal, regionaal, nationaal en internationaal meer voor een voetlicht te plaatsen. Een belangrijk onderwerp daarbij is het leven met en de strijd tegen het water. Bij een gunstige beoordeling zal UNESCO in 2024 de status toekennen en mogen al de samenwerkende partijen het keurmerk gebruiken bij hun activiteiten.

GS geven goedkeuring aan projectplan Waterwet Dijkversterking

Bij de laatste beoordeling van de veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder afgekeurd. Het gaat om het gedeelte tussen dijkpaal 244,5 van het sluizencomplex Hansweert en dijkpaal 290 de Kapellebank. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen zijn over een lengte van 5150 meter maatregelen nodig. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving. De procedure wordt gecoördineerd uitgevoerd door Gedeputeerde Staten (GS). Zij zijn op grond van de Waterwet ook bevoegd voor het goedkeuren van het Projectplan. GS hebben de tien indieners van zienswijzen op de ontwerpstukken en het waterschap per brief geïnformeerd over de besluiten en het vervolg. De stukken liggen vanaf donderdag 31 maart 2022 ter inzage, digitaal via https://www.zeeland.nl/loket/nu-ter-inzage en tijdens deze periode kan er beroep worden ingesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 april 2022.

Een greep uit de agenda van:

29 maart

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens een bijeenkomst van de landbouwvereniging Dreischor.

30 maart

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan de Arbeidsmarktregio Zeeland in Goes.

Anita Pijpelink is aanwezig bij heropening van de Oostkerk in Middelburg.

31 maart

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de officiële opening van het Kreeftenseizoen in Zierikzee. Ook spreekt hij tijdens de kick-off van het project Creative City Boost in de Mythe in Goes en is aanwezig bij de bijeenkomst ‘Innovatie financiering’ bij Dockwize in Vlissingen.

Harry van der Maas is aanwezig bij de start van de eerste pilot met een Ontmoetingsbus in Reimerswaal. 

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan buitendijkse projecten van Natuur Pakket Westerschelde. Ook neemt zij het eerste exemplaar van de Zeeuwse museumgids in ontvangst en is aanwezig bij de kick-off Creative City Boost in Goes.

Han Polman opent het kreeftenseizoen in Zierikzee.

Dick van der Velde overhandigt de nieuwe Fietsknooppuntenkaart aan de vrijwilligers van het routebureau in Goes.

1 april

Jo-Annes de Bat sluit de bijeenkomst ‘Energietransitie in het Zeeuwse Industriecluster’ af in Groede.

2 april

Jo-Annes de Bat reikt de Innovatievoucher Sport uit aan Carlo Colpaert in Goes.

4 april

Harry van der Maas is aanwezig bij een skateclinic bij het Integraal Kindcentrum in Kloetinge. Dit is een activiteit van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.