Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein

Ontwerp Omgevingsverordening 2021

Op 27 juli 2021 hebben Gedeputeerde Staten de volgende documenten vastgesteld voor inspraak:

  • ontwerp Zeeuwse Omgevingsverordening
  • ontwerp Delegatiebesluit
  • ontwerp Verordening Nautisch beheer

Provinciale Staten moeten op grond van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding: 1-7-2022)  één omgevingsverordening vaststellen, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. De invulling hiervan is de Zeeuwse Omgevingsverordening. Provinciale Staten voldoen met vaststelling hiervan aan de wettelijke verplichting vanuit de Omgevingswet.

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorzien op 1 juli 2022, zal de definitieve Zeeuwse Omgevingsverordening ook via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gepubliceerd worden.

U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening ook bekijken via het Omgevingsloket. Zo krijgt u een beeld hoe de definitieve Omgevingsverordening er volgens de regels van de Omgevingswet in de toekomst functioneel uit gaat zien. Om de Ontwerp verordening te bekijken gaat u naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl). Mocht dit onverhoopt niet werken gaat u naar: omgevingswet.overheid.nl > regels op de kaart > meer zoekopties > Document. Hier vult u het volgende documentnummer in: /akn/nl/act/pv29/2021/3_49.
Deze versie is nog in ontwikkeling, dus voor de inspraak is het document dat u hieronder kunt downloaden de basis.

Ter inzage

De ontwerp Omgevingsverordening, ontwerp Delegatiebesluit en ontwerp Verordening Nautisch beheer liggen vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2021 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt de stukken ook hieronder downloaden.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de Provincie Zeeland op 0118-631011. In plaats van toezending per brief kunt u, gedurende de hierboven genoemde termijn, uw opmerkingen langs elektronische weg insturen aan omgevingsvisie@zeeland.nl.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.