Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein
Akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven behorende bij Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven 2011, gemeente Vlissingen
Openen Sluiten

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
maken bekend dat zij voornemens zijn om het bij de Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven 2011, gemeente Vlissingen behorend Akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven te wijzigen.

De wijziging ziet op een actualisatie van het Akoestisch inrichtingsplan.

Het ontwerpbesluit ligt van 26 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren door een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg.

Ontwerpbesluit tot wijziging beleidsregel zonebeheer Schelde Buitenhaven 

De ontvangen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van het definitieve besluit.
Voor vragen of informatie kunt u terecht via tel. +31 118 631011 of e-mail: milieu@zeeland.nl

Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2023 in Zeeland
Openen Sluiten

Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 31 januari 2023 een ontwerpbesluit is vastgesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Er zijn twee wijzigingen in de lijst ten opzichte van 2022. Op Noord-Beveland worden twee nieuwe locaties aangewezen; strandje Geersdijk en Kortgene Paardekreek badstrand.

Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers.

Inspraak 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 6 februari t/m 20 maart 2023 (zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

Inzage is mogelijk op werkdagen van 9 - 17 uur. Voor een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil, tel. 0118-631011 of email ma.bil@zeeland.nl

De stukken kunnen hieronder worden ingezien:

Tot uiterlijk 20 maart 2023 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde contactpersoon.

Achtergrondinformatie 

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

  • Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.
  • Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen. 

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2022 zijn er twee wijzigingen. Op Noord-Beveland worden twee nieuwe locaties aangewezen; strandje Geersdijk en Kortgene Paardekreek badstrand.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.