Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein

Planwijziging 'Aanvulling 2021 beleidsregels SNL" van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Op 12 oktober 2021, kenmerk 96925, hebben Gedeputeerde Staten de "Aanvulling beleidsregels SNL 2021" van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. De aanvulling bevat beleidsregels voor subsidies natuurbeheer op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschap Zeeland 2016 (SVNL2016) met betrekking tot subsidievereisten toezichtsbijdrage en voortijdige vaststelling subsidie, en voor subsidies investeringen en functieverandering op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL) met betrekking tot voorbereidingskosten, aanloopbeheer, hoogte subsidiabele investeringskosten, en afwaardering bij functieverandering. De beleidssregels zijn van toepassing met ingang van het subsidiejaar 2022.

De Aanvulling 2021 beleidsregels SNL 2021 kan hieronder worden ingezien en gedownload en ligt ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 2021 op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Rechtsmiddelen

Het besluit tot vaststelling van de planwijziging "Aanvulling 2021 beleidsregels SNL" van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Tegen de subsidiebeschikkingen die met toepassing van deze beleidsregels en op grond van de SVNL2016 en SKNL worden genomen, staan de gebruikelijke rechtsmiddelen open.
 

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.