Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein
Ontwerpbesluit Luchthavenregeling Koninklijke Schelde Groep te Vlissingen
Openen Sluiten

Gedeputeerde staten hebben een ontwerpbesluit Luchthavenregeling Koninklijke Schelde Groep opgesteld. Het ontwerpbesluit betreft een ambtshalve omzetting van rijksregelgeving naar een luchthavenregeling. In het ontwerpbesluit zijn de bestaande vergunde rechten omgezet maar is ook gekeken naar het huidig gebruik van de luchthaven. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vergunde rechten is het stellen van een maximum aan het aantal vliegbewegingen.

Het ontwerpbesluit en de op zaak betrekking hebbende stukken zijn hieronder te downloaden en liggen van 27 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ter inzage bij:

  • Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur en desgevraagd buiten kantoortijden.
  • De publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 te Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 - 16.30 uur.
  • De centrale balie op de begane grond van de gemeente Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen gedurende de openingstellingstijden van maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 08.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Ontwerpbesluit Luchthavenregeling Koninklijke Schelde Groep

Een ieder kan tot en met 7 september 2022, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit Luchthavenregeling Koninklijke Schelde Groep indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
Voor het inzien, mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw mr. Dominique da Cruz-Blaha, email: dmb.da_cruz-blaha@zeeland.nl, telefoonnummer: 06-25726561.

Planwijziging 2022 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening 2021
Openen Sluiten

Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer en natuurontwikkeling via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen en ambitietypen van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijziging van de kaart Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen, wijziging van de begrenzing van agrarische leefgebieden, invoering van de Categorie klimaat, en wijziging van enkele beleidsregels met betrekking tot de Omgevingsverordening Zeeland 2018 en het Subsidiestelsel SNL.

Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, 11 en 15 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Dit betreft wijziging van de kaarten met betrekking tot de begrenzing van bestaande natuur, agrarische gebieden van ecologische betekenis, nieuwe natuur en verdrogingsgevoelige natuurgebieden. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

Het GS besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016, de bijbehorende antwoordnota en een geconsolideerde versie van het Natuurbeheerplan zijn hieronder te raadplegen.

De gewijzigde kaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf 1 september in detail te bekijken op Natuur en landschap kaart

Zienswijzen

De ontwerp-besluiten voor de planwijziging en de wijziging van de Omgevingsverordening hebben van vanaf 28 maart tot en met 8 mei ter inzage gelegen. In deze periode zijn acht zienswijzen ingediend. Deze zijn behandeld in een antwoordnota.

Wijzigingen na terinzagelegging van het ontwerp

Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen, ontvangen informatie met betrekking tot de beleidsregels SNL en advies van de PCGR zijn de besluiten nog op enkele punten aangepast. Voor de motivering van deze wijzigingen wordt verwezen naar de antwoordnota.

Terinzagelegging

De Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de antwoordnota liggen vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2022 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. 

De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: Natuur en landschap kaart 

Beroep instellen

Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp planwijziging hebben ingediend - en zij aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend - kunnen beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via Beroep instellen.

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuurs- recht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

Tegen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 kan geen beroep worden aangetekend.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.