Vergadering Gedeputeerde Staten van 9 november 2021

Datum: 9 november 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 9 november: bijgewerkt 11 november 2021

Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer in 2020

Jaarlijks analyseert De Provincie Zeeland de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouder openbaar vervoer. Daarbij wordt ook gekeken naar klanttevredenheid. De resultaten zijn per brief gedeeld met PS.

GS beantwoorden een vraag van Statencommissie Strategische Opgaven

De Statencommissie Strategische Opgaven behandelde de Zeeuwse Omgevingsvisie op 22 oktober 2021. Er is daarbij een vraag gesteld over het overnemen van de aanbevelingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Gedeputeerden Staten hebben deze vraag schriftelijk beantwoord.

Vaststelling Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022- 2027 vastgesteld. Dit programma is het vervolg op de huidige Economische Agenda 2017-2021. Om bij te dragen aan de verbetering van de sociaal-economische structuur van Zeeland is er gekozen voor vier speerpunten:

  • Europa, Rijk en Regio;
  • Vestigingsklimaat, talent en kennis;
  • Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht;
  • Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie.
     

Dinsdag 9 november 2021

Gedeputeerde Staten brengen werkbezoek aan Impuls

Het college van Gedeputeerde Staten brengt op 16 november 2021 een werkbezoek aan Impuls Zeeland in Vlissingen. Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls helpt (innovatieve) ondernemers met financiering, groei en vestiging in Zeeland.

Cofinanciering voor het POP-Leader project YammYammy

Gedeputeerde Staten verlenen een cofinanciering van € 55.364 aan de Zilte Academie Zeeland voor het POP-Leader-project YammYammy voor de activiteiten van 2021 tot en met 2025. De Zilte Academie Zeeland ontwikkelt, in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken partijen, kookactiviteiten voor kinderen. Het doel is om hen spelenderwijs te leren om een gezond kindermenu te maken, gebruikmakend van lokale en regionale Zeeuwse producten. De cofinanciering wordt verleend onder voorbehoud van toekenning van de POP3-Leader subsidie. In het openstellingsbesluit ‘Uitvoering van Leader-projecten’ wordt subsidie beschikbaar gesteld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Dit moet met eenzelfde bedrag aan overheidsmiddelen aangevuld worden. De Provincie onderkent het belang van het POP3-Leader-project en heeft daarom besloten de cofinanciering te verlenen.

Ondersteuningsbrief voor REDstack-project

Gedeputeerde Staten hebben besloten hun steun uit te spreken voor een project van REDstack. Het college doet dit door in te stemmen met de Letter of Commitment Groeiplan watertechnologie van REDstack en die te ondertekenen. Het bedrijf bracht het project in via een Watertechnologie-programma bij het Nationaal Groeiplan. Met het project wil REDstack een grote mobiele ontzoutingsunit bouwen, die voor korte testperiodes ingezet wordt bij meerdere industriële bedrijven. Doel is om daarmee te testen of een besparing aan energie, afvalstroom of lozing bereikt kan worden in de bedrijfssituatie.

POP3 Openstelling Niet-Productieve Investeringen Water, Zeeland 2021

Op basis van POP3 opent de Provincie Zeeland de regeling ‘Niet-Productieve Investeringen Water, Zeeland 2021’. Deze maatregel is gericht op niet-productieve Investeringen. Dit zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben in het landelijk gebied. Het gaat om investeringen die bedoeld zijn voor (her)inrichting, verandering en beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 1.400.000 aan Europese middelen (ELFPO).

Provincie Zeeland sluit aan bij Nationale Bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie streeft ernaar dat wilde bijen en andere bestuivende insecten in 2030 blijvend behouden zijn. De Provincie Zeeland onderschrijft dat doel. Om bij te dragen wordt zestig procent van de eigen bermen ecologisch beheerd. Daarnaast wordt samengewerkt aan bijvriendelijke projecten met betrokken partijen uit het platform Bij-vriendelijk Zeeland met ruimte voor onderzoek en het nemen van concrete maatregelen voor nestgelegenheid en voedselplanten.

Subsidie voor onderzoek naar mogelijke toepassing van afvoerwater voor beregening van gewassen

Rioolwaterzuiveringen produceren flinke zoetwaterstromen, die doorgaans snel worden afgevoerd naar open buitenwater. In droge zomers is de zoetwaterbehoefte van de landbouw groter dan er beschikbaar is. De zoetwaterstromen van rioolwaterzuiveringen zouden daarom mogelijk kunnen dienen als irrigatiewater (beregening) voor gewassen. Dat kan alleen op voorwaarde dat de voedselveiligheid geborgd blijft en de bodem niet verontreinigd wordt. In het project EffluentFit4Food worden deze voorwaarden onderzocht in een proef met afvoerwater (effluent) van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ritthem. Onderzocht wordt welke schadelijke stoffen het effluent bevat en of die de voedselveiligheid van drie proefgewassen negatief beïnvloeden. Omdat er vanuit wordt gegaan dat aanvullende zuivering nodig zal zijn, wordt ook onderzocht welke technieken daarvoor kunnen worden ingezet.

Subsidie voor zichtbaar maken van Zeeuwse poelen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) gaat in de periode 2021-2024 de Zeeuwse poelen in beeld brengen met RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Dit doen ze in samenwerking met natuurorganisaties en particuliere terreineigenaren. Door de ontwikkeling van de website www.poelen.nu wordt de ligging van de poelen zichtbaar gemaakt, inclusief de staat van onderhoud. Hierdoor wordt inzichtelijk wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Vrijwilligers worden geworven en opgeleid voor poelenwerkgroepen. Daarnaast worden ook bestaande poelen en landbiotopen hersteld en nieuwe aangelegd. Centraal in dit project staat de kamsalamander, maar ook boomkikkers, rugstreeppadden en libellen kunnen profiteren van dit project. SLZ ontvangt hiervoor een subsidie van €199.763.

Verzoek tot handhaving gebruik vislood Westerschelde

Op 11 juni 2021 ontving de Provincie Zeeland een handhavingsverzoek over gebruik en verlies van de ZZS (Zeer Zorgwekkende Stof) (vis)lood in de Westerschelde van de Stichting Gezond Water. Als Provincie Zeeland onderschrijven wij het nut van emissiebeperkende maatregelen van milieugevaarlijke stoffen, dus ook die voor lood. De Provincie Zeeland is daarom blij met de initiatieven zoals de Green Deal sportvisserij loodvrij. Het ligt echter niet binnen de bevoegdheid van de Provincie Zeeland om het gebruik van vislood te verbieden in de Westerschelde.
 

Aanbieden rapporten Thermisch Gereinigde Grond aan PS

Rijkswaterstaat heeft onderzoeksrapporten van Royal Haskoning DHV naar de Thermisch Gereinigde Grond in de Zeedijk bij Walsoorden aan Gedeputeerde Staten (GS) aangeboden. Deze documenten zijn door GS ook aan Provinciale Staten aangeboden. De rapporten kunt u bekijken in de agenda van de Commissie Ruimte van 26 november 2021.

Provincie verleent subsidie voor opstellen strategische agenda de Bevelanden

De Provincie ondersteunt initiatieven voor de versterking van intergemeentelijke samenwerking. Gedeputeerde Staten hebben besloten € 40.000 subsidie te vertrekken aan het Bestuurlijk Platform De Bevelanden voor het opstellen van de strategische agenda. Hiermee willen de vijf gemeenten van de Bevelanden de regiowerking concreet vormgeven in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. Dit willen ze enerzijds doen voor de thema’s die de Bevelanden aantrekkelijk houden voor haar inwoners en het behoud van jongeren. Anderzijds voor een toekomstbestendig platteland en evenwichtig grondgebruik. De Provincie levert zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage aan de regiowerking vanuit kwaliteit openbaar bestuur en de provinciale opgaven.

GS sturen Regionale Mobiliteitsstrategie naar Provinciale Staten

De Regionale Mobiliteitsstrategie is gereed. In de strategie staat in grote lijnen hoe de Provincie Zeeland vervoer in Zeeland vanaf 2025 gaat organiseren. Er wordt ingegaan op duurzame mobiliteit, een nieuwe mix tussen openbaar vervoer en fijnmazige mobiliteit, een aanpak voor de overstappunten in Zeeland, samenwerking, verzamelen en benutten van data en inspelen op innovaties. De strategie biedt ook de basis voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Zeeland na 2024. Gedeputeerde Staten hebben de Regionale Mobiliteitsstrategie aan Provinciale Staten toegestuurd. Gelijktijdig ligt de Regionale Mobiliteitsstrategie bij gemeenteraden voor besluitvorming. Met afronding van de Regionale Mobiliteitsstrategie is de laatste stap van de strategische opgave Slimme Mobiliteit gezet.

Varend ontgassen

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de taskforce Varend Ontgassen en minister Visser over de vervolgaanpak van het dossier en de taskforce. Er is besloten dat het Rijk de regie en het voorzitterschap op zich zal nemen. Gedeputeerde Dick van der Velde zal namens het IPO lid blijven van de taskforce voor de onderwerpen waar een provinciale verantwoordelijkheid is. Dit zijn vergunningverlening van ontgassingsinstallaties en toezicht bij bedrijven wanneer het verbod van kracht is. Dit is passend bij de fase waarin het dossier zich nu bevindt. Geadviseerd wordt om geen extra meetstations in te richten voor het varend ontgassen, omdat ontgassingen niet kunnen worden voorkomen door plaatsing van meetstations. Een (inter)nationaal verbod is daar wel de oplossing voor. 

GS geven antwoord op vragen over ‘uithalers en drugslaboratoria in Zeeland’

Een commissielid van de PvdA heeft vragen gesteld over hoeveel zogeheten ‘uithalers’, drugsdumpingen en –labs er in Zeeland zijn aangetroffen. Gedeputeerde Staten geven hierop antwoord.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 november 2021.

Een greep uit de agenda van:

9 november 2021

Het college van Gedeputeerde Staten brengt een bezoek aan de Zeeuws-Vlaamse gemeenten.

Han Polman reikt de Zeeuwse boekenprijs uit in Cinecity Vlissingen.

10 november 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst rondom het 125-jarige bestaan van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Hij spreekt tijdens de ondernemersbijeenkomst van het Business Netwerk Zeeland.

Harry van der Maas spreekt met FNV Streekvervoer over toekomstig openbaar vervoer in Zeeland naar aanleiding van een ingezonden brief aan Provinciale Staten.

Anita Pijpelink geeft een gastles tijdens de Week van Respect op SSG Nehalennia in Middelburg.

Han Polman brengt een gemeentebezoek aan Vlissingen.

Dick van der Velde geeft een gastles tijdens de Week van Respect op SSG Nehalennia in Middelburg.

11 november 2021

 Anita Pijpelink is aanwezig bij het Nationaal Deltacongres in Maastricht.

15 november 2021

Jo-Annes de Bat spreekt bij de studieavond van Zeeuwse Rundvee Stichting.     

Harry van der Maas neemt deel aan het bestuurlijk regiodiner NS in Utrecht.