Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Provinciale Staten 3 juli 2015
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen 26 mei 2015
  2. Notulen 5 juni 2015
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van de heer M.A. Otte van 9 juni 2015 over afscheid als statenlid per 25-09-2015 - 15008512
  2. E-mail De Groene Zaak van 15 juni 2015 over onderzoek naar dienstauto's Gedeputeerde Staten, met rapport en persbericht - 15009028
  3. E-mail van 22 juni 2015 van de gemeente Reimerswaal met Motie "belang behoud van NIOZ in Yerseke"gemeenteraad van Reimerswaal – 15009240
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 2 juni 2015 met Jaarstukken Zeeland Seaports – 15008214
  2. Brief GS van 9 juni 2015 over Algemene vergadering van Aandeelhouders van Economische Impuls Zeeland op 11 juni 2015 – 15008739
  3. Brief GS van 9 juni 2015 over zienswijze ontwerp-begroting 2016 Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta – 15008523
  4. Brief GS van 16 juni 2015 met jaarverslag 2014 van de N.V. Westerscheldetunnel - 15009043
  5. Brief GS van 9 juni 2015 over Overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen - 15009111
  6. Brief GS van 25 juni 2015 met rapportage Necker van Naem over Sloeweg – 15009452
  7. Brief GS van 16 juni 2015 met aanvullende beleidsregel toedeling ontwikkelruimte PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) – 15009120
  8. Brief GS van 16 juni 2015 met voortgangsrapportage digitale agenda – 15009042
  9. Brief GS van 23 juni 2015 over gevolgen meicirculaire provinciefonds 2015 voor budgettaire ruimte - 15009340
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 6e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 - FIN-213
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg: vaststellen aangepast ontwerp en dekkingsvoorstel meerkosten, met bijlage 1 en 2 - UITV-214 / Brief GS over voortgang Sloeweg met aangepast statenvoorstel (STR-216). Hierbij betrekken:
   1. Bijlage 3 - Rapport Royal Haskoning DHV - Sloeweg
   2. Bijlage 4 - Rapport Tebodin - Sloeweg
  2. Statenvoorstel Kadernota Herziening Omgevingsplan - BLD-209
  3. Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016 - FIN-210
  4. Statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek - BLD-211
  5. Statenvoorstel Bestuursrapportage 2015 en 7e begrotingswijziging 2015 provincie Zeeland - FIN-212
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie van SP over Openbaar vervoer en scholieren
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

(Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 juli 2015)

 • Afschrift brief Strandexpoiltatie Veere van 11 juni 2015 aan aan voorzitters Statenfracties over Pilot zandsuppletie Domburg - 15008704
 • Afschrift brief Epheos van 17 juni 2015 aan GS met bezwaarschrift verlenging uitstel van betaling - 15009118

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

 • 550 - D66 - Munitiestortplaatsen in de Wester- en Oosterschelde - 09-06-2015
 • 551 - CU - Integriteitsonderzoek - 09-06-2015
 • 552 - ZL - Sluiting NIOZ te Yerseke - 23-06-2015
 • 553 - PvZ - Waterdunen - 23-06-2015
 • 554 - PVV - Mislukte reorganisatie van de Politie - 23-06-2015
 • 555 - CDA - Geplande BTW-verhoging op arbeidskosten bij renovatie in bouw - 30-06-2015
 • 556 - CDA - Lobby van VZG tegen de voorgenomen BTW-verhoging - 30-06-2015