Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Provinciale Staten 5 juni 2015
 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
 6. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2015 Provincie Zeeland - SERV-201
  2. Statenvoorstel Jaarrekening 2014 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - SERV-202
 7. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Jaarstukken 2014 provincie Zeeland - SERV-203
   1. Antwoorden op vragen GroenLinks n.a.v. Jaarstukken 2014
  2. Statenvoorstel Instelling tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg – SGR-9
  3. Statenvoorstel Tour de France - ONTW-208
   1. Mail van gedeputeerde De Reu van 4 juni 2015 met beantwoording vragen over Tour de France finish - 15008262
   2. Motie van PvdA, CDA, D66, GL, PVV, CU, ZL en 50PLUS over Wouter Weylandt-fietsroute
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
 10. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 11. Sluiting

______________________________________________________________________________

Ingekomen stukken ter kennisneming (Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 5 juni 2015)

 1. Afschrift brief Epheos van 22 mei 2015 over verlenging uitstel van betaling - 15007736

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

 1. PvZ - Actuele problematiek ZorgZaam Zeeuws-Vlaanderen en beantwoording door GS - 549
 2. D66 - Verdagingsbrief Munitiestortplaatsen in Wester- en Oosterschelde - 15007885