De Provincie heeft zich hard gemaakt om niet alleen de oplossing te zoeken in ontpolderen voor het natuurherstel van de Westerschelde. Naast de Hertogin Hedwigepolder en het Zwin wordt daarom 300 hectare in het tussenliggende Middengebied gebruikt voor natuurherstel. De projecten die hieronder vallen zijn Waterdunen, Perkpolder en buitendijks natuurherstel in de Westerschelde. Hiermee wordt 300 hectare estuariene natuur gerealiseerd.

Buitendijkse projecten

Met buitendijkse maatregelen zorgen we voor kwaliteitsverbetering van getijdennatuur. Door het aanleggen of ophogen van  strekdammen, kunnen geleidelijk gloednieuwe
slikken ontstaan: stukken grond die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb. Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt, slibt aan en komt hoger te liggen.
Hierdoor nemen stroomsnelheden af en is de werking van het tij gematigd. Door de vertraagde werking van eb en vloed kunnen slikken vormen. Bodemdieren krijgen de kans zich te vestigen en de voedselrijkdom van de bodem neemt toe. Zo wordt het gebied ook weer aantrekkelijker voor zoutminnende planten, vissen en natuurlijk vogels die dol zijn op de bodemdiertjes.

Uit onderzoek blijkt dat meerdere gebieden geschikt zijn voor natuurherstel van de Westerschelde: Baalhoek, Knuitershoek, Bath, Zimmerman, de platen van Ossenisse en Hoofdplaatpolder. Daarnaast zijn er plannen om het schor bij Waarde te ‘verjongen’. In totaal leveren de buitendijkse maatregelen volgens het herijkte NPW-programma een bijdrage van zo’n 266 hectare aan kwalitatief goede estuariene natuur op. De maatregelen in Baalhoek en Knuitershoek zijn inmiddels uitgevoerd.

Baalhoek en Knuitershoek

In Baalhoek en Knuitershoek ontstaat 57 hectare waardevolle getijdennatuur. Door het plaatsen van 5 (ver)nieuw(d)e strekdammen, kunnen geleidelijk gloednieuwe slikken ontstaan die rijk zijn aan bodemdieren. Bij Knuitershoek is één dam voorzien van een wandelpad en vishengelsteunen. Tevens is het strandje opgeknapt. De andere dammen zijn voorzien van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. De werkzaamheden bij Baalhoek en Knuitershoek zijn in 2017 opgeleverd.

Bath

Het werk in Bath bestaat uit het aanleggen van acht strekdammen, het ophogen van de geulrandverdediging met stortsteen en het onderhoud van de bestaande strekdam. Dat zorgt straks voor 38 hectare waardevolle getijdennatuur. Tegelijk beschermt het nieuwe slik de archeologische waarden die voor de zeedijk volop te vinden zijn. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand. Meer informatie is te vinden in de folder onder downloads. 

Ossenisse

De bestaande strekdam, de Scharrendam, wordt deels verlaagd om de stroming te verleggen in combinatie met het plaatsen van een palenrij op de plaat van Ossenisse. De zuidelijke rand van deze plaat hoogt hierdoor geleidelijk op waardoor een voedselrijke sliblaag ontstaat. Het materiaal dat vrijkomt bij het verlagen van de dam gebruiken we om twee hoogwatervluchtplaatsen aan te leggen. Bij Ossenisse ontstaat 37 hectare getijdennatuur.

Planning

Fase 1 van het werk bij Bath is in mei 2020 afgerond. De contouren van de 8 strekdammen zijn zichtbaar. Fase 2 start in juli. Eind april 2020 is gestart met het verlagen van de bestaande strekdam ter hoogte van de Kop van Ossenisse. Het werk loopt door tot en met juli. Het plaatsen van een palenrij staat voor de zomer van 2021 gepland. De uitvoering van deze werken is meegenomen in het contract voor het project Vooroeverdediging van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Het werk gebeurt in meerdere fasen en is naar verwachting in september 2021 afgerond. Het project Zimmerman is in voorbereiding en bevindt zich in de vergunningenfase.

Contact

Eva Haverkorn
+31 6 25726681
eemj.haverkornvanrijsewijk-vanden.ende@zeeland.nl