Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin  zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.

Wat is er aan de hand?

De getijdenatuur die de Westerschelde zo uniek maakt dreigt te verdwijnen. De schorren en slikken worden steeds kleiner en daarmee verdwijnt ook de unieke vogel- en plantenrijkdom. Dit komt doordat de Westerschelde in de loop der jaren  steeds verder is verdiept en versmald. In plaats van een meergeulenstelsel dreigt het één diepe geul te worden.

Natuurherstel

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Door nieuwe slikken en schorren gebieden te laten ontstaan herstellen we de natuur. Dit doen we door binnendijkse gebieden  weer buitendijks te maken en terug te geven aan de getijdewerking van de rivier. Ook treffen we slimme maatregelen om de natuur buitendijks te herstellen en te versterken. Zo wordt  de voor Europa zo bijzonder zeldzame getijdenatuur voor de toekomst behouden. De getijdenatuur vormt tevens een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. En we creëren meerwaarde voor de regio: het unieke gebied wordt toegankelijk om de natuur te kunnen bleven.  

Projecten

De volgende projecten geven uitvoering aan de maatregelen in Zeeuws Vlaanderen:

Natuurherstel middengebied Westerschelde
300 hectare in het tussenliggende Middengebied wordt gebruikt voor natuurherstel (Waterdunen, Perkpolder, Buitendijkse projecten).

Uitbreiding van Het Zwin
Het Zwin breidt uit met 120 Hectare natuur, waarvan 10 Hectare in Nederland ligt.

Hedwige-Prosperproject
Ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder (ca 300 ha). Samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder ontstaat een nieuw getijdegebied.

Landbouwflankerend beleid

Omdat  de natuurherstelplannen gepaard gaan met verlies aan landbouwgrond is er een budget beschikbaar voor maatregelen gericht op versterking van de branche. De Provincie beslist in overleg met de ZLTO over het toekennen van bijdragen.

Samenwerking

In de Scheldeverdragen (2005) spraken Vlaanderen en Nederland af om de Schelde meer ruimte te geven. Provincie Zeeland verzorgt in opdracht van het Rijk de uitvoering van de projecten die uitvoering geven aan de afspraak. De projecten passen in het beleid van de Europese Commissie om de kwaliteit van internationaal belangrijke natuurgebieden zoals de Westerschelde te waarborgen;  Nederland is daaraan verplicht. Vlaanderen en Nederland trekken samen op.

De Provincie Zeeland zorgt voor de planvorming, de grondverwerving, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van de projecten. De Staatssecretaris van Economische Zaken is samen met de minister van Infrastructuur en Milieu het bevoegde gezag voor wat betreft de grensoverschrijdende projecten.

Contact

Anita Eijlers
+31 118 631765
06 28 90 4162
natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl