Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op verschillende locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en in het tussenliggende gebied in Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland voert op verzoek van het Rijk maatregelen uit het Natuurpakket Westerschelde uit.

Westerschelde

Wat is er aan de hand?

In een estuarium mengen rivier- en zeewater zich tot brak water en is er getijverschil. De Westerschelde is een van de twee estuaria in Nederland en heeft met zijn slikken en schorren een grote natuurwaarde. De getijdennatuur en de vele geulen die de Westerschelde zo uniek maken, dreigen te verdwijnen. Door natuurlijke processen, inpolderingen en verdiepingen door de jaren heen ontstaat er één diepe geul en worden de schorren en slikken steeds kleiner. Daarmee verdwijnt ook de unieke vogel- en plantenrijkdom.

Natuurherstel

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Door nieuwe slikken en schorren te laten ontstaan, herstellen we de natuur. Dit doen we door binnendijkse gebieden weer buitendijks te maken en terug te geven aan de getijdenwerking van de rivier. Ook treffen we slimme maatregelen om de natuur buitendijks te herstellen en te versterken. Zo wordt de voor Europa zo bijzonder zeldzame getijdennatuur behouden voor de toekomst. De getijdennatuur vormt tevens een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. Daarnaast creëren we een meerwaarde voor de regio: het unieke gebied wordt toegankelijk om de natuur te kunnen ervaren en beleven.

Projecten

Met onderstaande projecten zorgen we voor een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde met ruimte voor getijdennatuur en natuurbeleving.  

Uitbreiding van Het Zwin

Het Zwin is uitgebreid met 120 hectare natuur, waarvan 10 hectare in Nederland ligt.

Waterdunen

Een combinatie van kustversterking, natuurontwikkeling en recreatie. Waterdunen zorgt voor 121 hectare aan getijdennatuur (gedempt eb en vloed) die meetellen in het Natuurpakket Westerschelde. 

Perkpolder

Er is 75 hectare estuariene natuur aangelegd waarvan 35 hectare valt onder natuurherstel Westerschelde.

Buitendijks natuurherstel

Buitendijkse maatregelen zorgen voor kwaliteitsverbetering van de natuur in de Westerschelde zelf. Door het aanleggen, ophogen of juist verlagen van strekdammen ontstaan geleidelijk gloednieuwe, voedselrijke slikken. 

Hedwige-Prosperproject

Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder (ca 300 hectare). Samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder ontstaat een nieuw getijdengebied.

Landbouwflankerend beleid

Omdat de natuurherstelplannen gepaard gaan met verlies aan landbouwgrond, is een budget beschikbaar voor maatregelen gericht op versterking van de agrarische sector. De Provincie beslist in overleg met het ZLTO over het toekennen van bijdragen.

Samenwerking

In de Scheldeverdragen (2005) spraken Vlaanderen en Nederland af om de Schelde meer ruimte te geven. De Provincie Zeeland voert in opdracht van het Rijk de projecten uit die voortkomen uit de afspraak. De projecten passen in het beleid van de Europese Commissie om de kwaliteit van natuurgebieden van internationaal belang zoals de Westerschelde te waarborgen. Nederland is verplicht zich hieraan te houden. Vlaanderen en Nederland trekken samen op binnen dit beleid.

De Provincie Zeeland zorgt voor de planvorming, de grondverwerving, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van de projecten. De staatssecretaris van Economische Zaken is samen met de minister van Infrastructuur en Milieu het bevoegde gezag wat betreft de grensoverschrijdende projecten.

Contact

Wyanda Schop
+31 6 2890 4080
natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl