Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en langs de kust in de gemeente Reimerswaal. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. Provincie Zeeland voert op verzoek van het Rijk maatregelen uit het Natuurpakket Westerschelde uit.

Een luchtfoto van de Westerschelde met op de voorgrond Waterdunen.

Wat is er aan de hand?

In een estuarium mengen rivier- en zeewater zich tot brak water en er is getijverschil. Brakwater is dus een mengsel van zoet water en zeewater. De Westerschelde is een van de twee estuaria in Nederland. Met zijn slikken en schorren heeft het gebied veel waarde voor de natuur. De getijdennatuur en de vele geulen die de Westerschelde zo uniek maken, dreigen te verdwijnen. Door natuurlijke processen, inpolderingen en verdiepingen ontstaat er één diepe geul. Hierdoor verkleinen de schorren en slikken, waardoor ook de unieke vogels en planten verdwijnen.

Natuurherstel

Om deze ontwikkeling te stoppen moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Door nieuwe slikken en schorren te laten ontstaan, herstellen we de natuur. Dit doen we door binnendijkse gebieden (weer) buitendijks te maken. Hierdoor komen deze gebieden in verbinding met de rivier en krijgt eb en vloed er vrij spel. Ook nemen we slimme maatregelen om de natuur buitendijks te herstellen en te versterken. Zo wordt de voor Europa zo bijzonder zeldzame getijdennatuur behouden voor de toekomst. Ook vormt de getijdennatuur een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. Daarnaast zorgen we voor een meerwaarde voor de regio. We maken het unieke gebied toegankelijk om de natuur te ervaren en beleven.

Projecten

Met onderstaande projecten zorgen we voor een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde met ruimte voor getijdennatuur en natuurbeleving. 

Hedwige-Prosperproject

Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder (ca 300 hectare). Samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder ontstaat een nieuw getijdengebied. Dit project is geen natuurcompensatie voor de verdieping van de Schelde of de uitbreiding van de haven. Het is natuurherstel. Op dit moment wordt de Scheldedijk afgegraven, zodat straks het water weer in en uit het gebied kan stromen. Lees hier meer over het Hewige-Prosperproject. 

Uitbreiding van Het Zwin

Het Zwin is uitgebreid met 120 hectare natuur, waarvan 10 hectare in Nederland ligt.

Waterdunen

Een combinatie van kustversterking, natuurontwikkeling en recreatie. Waterdunen zorgt voor 121 hectare aan getijdennatuur (gedempt eb en vloed) die meetellen in het Natuurpakket Westerschelde. Lees hier meer over Waterdunen.

Perkpolder

Er is 75 hectare estuariene natuur aangelegd, waarvan 35 hectare valt onder natuurherstel Westerschelde. Lees hier meer over Perkpolder.

Buitendijks natuurherstel

Buitendijkse maatregelen zorgen voor kwaliteitsverbetering van de natuur in de Westerschelde zelf. Door het aanleggen, ophogen of juist verlagen van strekdammen ontstaan geleidelijk gloednieuwe, voedselrijke slikken. Lees hier meer over buitendijks natuurherstel. 

Landbouwflankerend beleid

Het herstellen van de Westerscheldenatuur zorgt voor verlies aan landbouwgrond. Er is geld beschikbaar voor maatregelen die de agrarische sector versterken. De Provincie beslist in overleg met het ZLTO (de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) over het toekennen van bijdragen.

Samenwerking

In de Scheldeverdragen (2005) spraken Vlaanderen en Nederland af om de Schelde meer ruimte te geven. De Provincie Zeeland voert in opdracht van het Rijk de projecten uit die voortkomen uit de afspraak. De projecten passen in het beleid van de Europese Commissie. Met dit beleid beschermen we de kwaliteit van natuurgebieden die van internationaal belang zijn, zoals de Westerschelde. Nederland is verplicht zich hieraan te houden. Vlaanderen en Nederland trekken samen op binnen dit beleid.

De Provincie Zeeland zorgt voor de plannen, grondaankoop, voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van projecten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn samen het bevoegde gezag voor de grensoverschrijdende projecten.

Contact

Wyanda Schop
+31 6 2890 4080
natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl