De Provincie heeft zich hard gemaakt om niet alleen de oplossing te zoeken in ontpolderen voor het natuurherstel van de Westerschelde. Naast de Hertogin Hedwigepolder en het Zwin wordt daarom 300 hectare in het tussenliggende Middengebied gebruikt voor natuurcompensatie. De projecten die hieronder vallen zijn Waterdunen, Perkpolder en buitendijks natuurherstel in de Westerschelde. Hiermee wordt 300 hectare estuariene natuur gerealiseerd.

Waterdunen

Het project Waterdunen is het gebied tussen Breskens en Groede. Het zorgt voor verbetering en verhoging van de kustveiligheid en versterking van natuur, landschap en toerisme. Er ontstaat 173 hectare estuariene getijdennatuur met een gedempt getij. Daarom telt 121 hectare van de 173 hectare getijdennatuur mee in het realiseren van de 600 hectare estuariene natuur.

Perkpolder

Het project Perkpolder is uitgevoerd door Rijkswaterstaat bij de oude veerhaven in Kloosterzande. Het is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling waarin woningbouw, nieuwe buitendijkse natuur en recreatie moeten zorgen voor een nieuwe economische impuls voor (de omgeving van) Hulst.

Er is buitendijks 75 hectare estuariene natuur aangelegd waarvan 35 hectare valt onder natuurherstel Westerschelde. De overige 40 hectare zijn aangelegd vanuit de natuurcompensatieplicht van de Tweede verdieping van de Westerschelde. Het gebied is geopend in 2015.

Buitendijkse projecten

Met buitendijkse maatregelen zorgen we voor kwaliteitsverbetering van getijdennatuur. Door het aanleggen of ophogen van  strekdammen, kunnen geleidelijk gloednieuwe
slikken ontstaan: stukken grond die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb. Het gebied dat zich tussen de strekdammen bevindt, slibt aan en komt hoger te liggen.
Hierdoor nemen stroomsnelheden af en is de werking van het tij gematigd. Door de vertraagde werking van eb en vloed kunnen slikken vormen. Bodemdieren krijgen de kans zich te vestigen en de voedselrijkdom van de bodem neemt toe. Zo wordt het gebied ook weer aantrekkelijker voor zoutminnende planten, vogels, vissen en zeehonden.

Uit onderzoek blijkt dat meerdere gebieden geschikt zijn voor natuurherstel van de Westerschelde: Baalhoek, Knuitershoek, Bath, Zimmerman, de platen van Ossenisse en Hoofdplaatpolder. De maatregelen in Baalhoek en Knuitershoek zijn inmiddels uitgevoerd. Voor het project bij Bath zijn in juni 2018 de vergunningen aangevraagd.

Baalhoek en Knuitershoek

In Baalhoek en Knuitershoek vind je straks 57 hectare natuur. Door het plaatsen van 5 (ver)nieuw(d)e strekdammen, kunnen geleidelijk gloednieuwe slikken ontstaan: stukken grond die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb. Bij elke vloed blijft er een extra sliblaagje achter, hogen de vlaktes op en vinden meer en meer planten en dieren een nieuwe thuis. De werkzaamheden bij Baalhoek en Knuitershoek zijn in 2017 opgeleverd. Bij Knuitershoek is één dam voorzien van een wandelpad en vishengelsteunen. Tevens is het strandje opgeknapt. De andere dammen zijn voorzien van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Bath

Het werk in Bath bestaat uit het aanleggen van acht strekdammen, het ophogen van de geulrandverdediging met stortsteen en het onderhoud van de bestaande strekdam. Dat zorgt straks voor 38 hectare waardevolle getijdennatuur. Tegelijk beschermt het nieuwe slik de archeologische waarden die voor de zeedijk volop te vinden zijn. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand. Meer informatie is te vinden in de folder onder downloads. 

Planning

Op dit moment zijn maatregelen bij Bath, Ossenisse en Zimmerman in voorbereiding. De vergunningen voor de maatregelen in Bath zijn aangevraagd. Zodra deze binnen zijn, start de aanbestedingsprocedure. De verwachting is het werk in twee fasen uit te voeren, in 2019 en 2020.

Contact

Miek Geerts (Baalhoek, Knuitershoek)
Email: m.geerts@zeeland.nl
Tel: 0118- 63 1881