Verkoop vastgoed

Op basis van de wet en jurisprudentie dienen overheden transparant te zijn over het vergeven van vastgoed. Indien mag worden aangenomen dat er meer dan één gegadigde is, dient de overheid bovendien mededingingsruimte te bieden, indien het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.

Informatie over het vergeven van onroerende zaken (verkoop, erfpacht, verhuur en verpachting en grondruil) door de Provincie Zeeland wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op deze pagina.

Op deze pagina kan men onder andere informatie vinden over:

  • voorgenomen verkopen en andere vormen van het vergeven van onroerend goed
  • de daarvoor geldende objectieve, toetsbare en redelijke criteria
  • selectieprocedures en selectiecriteria
  • hoe men kan reageren indien men meer informatie wil hebben of bezwaren heeft

Werkwijze en voorwaarden

Deze verkopen en andere vormen van het ver-of uitgeven van onroerend goed vinden plaats volgens de nota grondbeleid. Dit houdt onder andere in dat alle onderhandelingen geschieden onder voorbehoud van een besluit van Gedeputeerde Staten. We behouden ons het recht voor om niet tot verkoop over te gaan.

Als een perceel is verkocht worden alle andere bieders op de hoogte gesteld van de uitgebrachte biedingen (geanonimiseerd).

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.