Vastgoed

Op basis van de wet en dienen overheden transparant te zijn over het vergeven van vastgoed. Indien mag worden aangenomen dat er meer dan één gegadigde is, dient de overheid bovendien mededingingsruimte te bieden, indien het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.

Informatie over het vergeven van onroerende zaken (verkoop, erfpacht, verhuur en verpachting en grondruil) door de Provincie Zeeland wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op deze pagina.

Op deze pagina kan men onder andere informatie vinden over:

 • voorgenomen verkopen en andere vormen van het vergeven van onroerend goed
 • de daarvoor geldende objectieve, toetsbare en redelijke criteria
 • selectieprocedures en selectiecriteria
 • hoe men kan reageren indien men meer informatie wil hebben of bezwaren heeft

Werkwijze en voorwaarden

Deze verkopen en andere vormen van het ver-of uitgeven van onroerend goed vinden plaats volgens de nota grondbeleid. Dit houdt onder andere in dat alle onderhandelingen geschieden onder voorbehoud van een van . We behouden ons het recht voor om niet tot verkoop over te gaan.

Indien u een bod uitbrengt op een perceel zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Biedingen kunnen geplaatst worden tot 12.00 uur op 15 mei 2024.
 • Een bod moet minimaal de vraagprijs zijn.
 • U dient uw bod te plaatsen namens de persoon of onderneming (bedrijfsnaam conform inschrijving Kamer van Koophandel) dat het perceel ook daadwerkelijk zal kopen.
 • Combinatie-biedingen of een totaal bod op meerdere percelen zijn niet toegestaan. Indien u interesse heeft in meerdere percelen, dient u op elke perceel een apart bod uit te brengen.
 • Wij accepteren van de koper geen bijzondere voorwaarden. Alleen een voorbehoud van financiering is mogelijk. De financiering dient u in orde te hebben binnen 8 weken na ondertekening van de koopovereenkomst.
 • Voor het aanbieden, aangaan en verwerken van een koopovereenkomst, zullen we u bij het plaatsen van het bod vragen om uw adres- en contactgegevens. Deze zullen na afloop van de openbare aanbiedingsprocedure uit ons systeem verwijderd worden.
 • Mogelijk is een BIBOB-toetsing van toepassing.
 • Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de Provincie Zeeland met de hoogste bieder een koopovereenkomst aangaan.
 • Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, bijvoorbeeld dat de BIBOB-toetsing niet doorstaan wordt, zal de Provincie Zeeland met de eerstvolgende hoogste bieder proberen een koopovereenkomst aan te gaan. Enzoverder.
 • De overdracht van het perceel zal plaatsvinden bij een door de Provincie Zeeland uitgekozen notaris.

Als een perceel is verkocht worden alle andere bieders op de hoogte gesteld van de uitgebrachte biedingen (geanonimiseerd).

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.

Criteria die afwijking van een openbare biedingsprocedure rechtvaardigen:

De criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. Objectief betekent een ondubbelzinnige en duidelijke formulering die willekeur voorkomt. Toetsbaar betekent dat de criteria door een rechter kunnen worden getoetst en dat ze consequent worden toegepast en voor iedereen gelijk gelden. Redelijk betekent redelijk in verhouding tot het doel (proportioneel). Het criterium mag dus nooit verder gaan dan nodig.
Uitgaande van deze uitleg zijn er de volgende uitzonderingssituaties, waarbij het aannemelijk is dat er maar één serieuze gegadigde is en er dus afgeweken kan worden van de openbare biedingsprocedure:

 1. Bij verkoop van los land aan een pachter die minimaal 6+1 jaar heeft gepacht, omdat deze in dat geval op grond van artikel 7:378 BW een wettelijk recht van eerste koop heeft, tenzij sprake is van een executoriale verkoop of de verpachter verkoopt aan bepaalde bloedverwanten. Zie verder art. 7:380 lid 1 en lid 2. Dit criterium van eerste koop geldt niet voor de gevallen genoemd in artikel 7:380 BW en niet voor geliberaliseerde pachtcontracten.
 2. Bij opstalhouders en erfpachters die een recht van eerste koop hebben of een recht van bouw, een zgn. bouwclaim, en als dit vooraf contractueel is vastgelegd en/of in de leveringsakte is bepaald vóór de datum van het Didam-arrest.
 3. Bij onroerend goed dat gebruikt gaat worden of wordt gebruikt (bijvoorbeeld huur, erfpacht, opstal) door verenigingen of stichtingen voor maatschappelijke doeleinden, overeenkomstig hun statuten en passend binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie.
 4. Bij verkoop van niet strategische- en niet-schaarse grond die voor het grootste deel grenzen aan het perceel van één kadastrale eigenaar. Bijvoorbeeld restgroenstroken of lijnelementen.
 5. Bij verkoop aan medeoverheden ten behoeve van maatschappelijke doeleinden en/of het ontwikkelen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden.
 6. Bij grondruilen, -overdracht of -uitgifte ten behoeve van overheidsdoelen, (bijvoorbeeld infrastructuur en natuurdoelen), waarbij het moet gaan om vervulling van een exclusief door de overheid in algemene zin te vervullen publieke taak op grond van regelgeving of vastgesteld beleid.
 7. Indien na een openbaar marktonderzoek middels een voorafgaande bekendmaking/uitnodiging ten behoeve van een bepaald een beperkt aantal partijen in beeld zijn gekomen en alle partijen haken af in de onderhandelingen behalve één, dan hoeft de openbare selectieprocedure daarna niet meer te worden gevolgd.
 8. Indien een overheid wil dat een perceel in zijn geheel wordt verkocht, dan is een derde die slechts een deel wil kopen geen serieuze gegadigde.