U kunt subsidie aanvragen voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methoden en/of door middel van het presenteren van nieuwe producten en diensten. Deze producten en diensten moeten een meetbare invloed hebben op het vraagstuk van de arbeidsmarkt. Een groep van drie of meer partijen kan een project aanvragen waarbij de vraag vanuit de werkgevers centraal staat.

Digitale informatiebijeenkomst

Op woensdag 9 september 2020 werd een digitale informatiesessie gehouden over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling Human Capital Agenda. U kunt de uitzending via onderstaande link terugkijken:

Inspiratie

Bekijk deze voorbeelden van projecten die eerder subsidie hebben ontvangen voor hun idee om het tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken:

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling liep vanaf vrijdag 30 oktober 2020, 09:00 uur tot vrijdag 5 februari 2021. 

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een netwerk of samenwerking tussen minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner. Zo’n netwerk of samenwerking noemen we een consortium. Het consortium is actief binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming is een breed begrip: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die:

 • bijdragen aan het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt; en
 • gaan over één of meer van de volgende thema’s:
  • actief besturen: nieuwe managementvaardigheden en
  • -methodieken
  • slimmer werken: uitgaan van vaardigheden van medewerkers;
  • meegaand organiseren: vernieuwende organisatievormen
  • co-creatie deelgebieden: samenwerkingsverbanden binnen één of meer deelgebieden of tussen deelgebieden van hoge kwaliteit
  • werknemer in eigen kracht: verplaatsing, buigzaamheid en lef op de arbeidsmarkt
  • leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties
  • duurzame inzetbaarheid: aanmoedigen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers op het gebied van levenskracht, buigzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid
  • leven lang leren en ontwikkelen: werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen
 • en waarbij de methodiek die tot stand komt over te dragen is

Welke voorwaarden gelden er?

 • de aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, relaties) en/of (de voorbereiding van) de ontwikkeling van een vernieuwend product, vernieuwend productieproces of vernieuwende dienst

 • het project is voor de markt in Zeeland nieuw of het project past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse situatie

 • de resultaten van de activiteiten moeten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd

 • de projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium

 • het totaal beschikbare subsidiebedrag is 500.000 euro. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal 50.000 euro

 • subsidieaanvragen worden beoordeeld via een zogenaamde tenderprocedure. Dit betekent dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen

 • Het gunnen van de aanvragen vindt plaats in februari 2020. Projecten moeten binnen zes maanden na afloop van de openstelling (dus uiterlijk 8 mei 2020) worden gestart en binnen 24 maanden na afloop van de openstellingsperiode (dus uiterlijk 8 november 2022) worden uitgevoerd.

 • standaard kosten komen niet in aanmerking voor subsidie, volgens de algemene voorwaarden subsidie Provincie Zeeland.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de bekendgemaakte regeling. 

​Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om als provincie te kunnen concurreren met andere regio’s. Het Rijk, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben de eerste stap gezet. Samen startten ze een fonds voor het versterken van de economische structuur: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een bedrijfsleven met een sterk vernieuwend karakter is ook een levendige arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en geschikt personeel wordt een steeds grotere vraag. De oplossingen van nu voldoen niet (meer) en dus moet er gekeken worden naar nieuwe, andere aanpakken. Daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

Heeft u nog vragen?

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse. U kunt haar bereiken via yvonnebraamse@impulszeeland.nl.