Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Aanvragen kan in de periode 30 augustus tot en met 8 november 2019. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, bestaande uit drie of meer partijen, waarbij de vraag vanuit de werkgevers centraal staat.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Tussen 30 augustus 2019 9:00 uur en 8 november 2019 17:00 uur.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming wordt breed opgevat: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of een brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die:

 • Bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt; en
 • Betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:
  • Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
  • Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers;
  • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;
  • Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal;
  • Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt;
  • Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
  • Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid;
  • Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.
 • En waarbij de methodiek die tot stand komt overdraagbaar is.

Welke voorwaarden gelden er?

 • De aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, relaties) en/of (de voorbereiding van) de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
 • Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse situatie.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd.
 • De projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
 • Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 500.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 50.000.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
 • Beschikking van de aanvragen vindt plaats in februari 2020. Projecten moeten binnen zes maanden na afloop van de openstelling (dus uiterlijk 8 mei 2020) worden gestart en binnen 24 maanden na afloop van de openstellingsperiode (dus uiterlijk 8 november 2022) worden gerealiseerd.
 • Reguliere kosten komen niet in aanmerking voor subsidie, conform algemene voorwaarden subsidie Provincie Zeeland.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling (link naar overheid.nl)

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan en begroting) per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling Human Capital Agenda​

​Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een bedrijfsleven met een sterk innovatief vermogen is ook een vitale arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave: de huidige oplossingen voldoen niet (meer) en dus moet er gekeken worden naar nieuwe, innovatieve aanpakken. Dit vraagt om een eigen aanpak, daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Op 25 september 2019 wordt er een informatiesessie over deze subsidieregeling georganiseerd in Dockwize Vlissingen. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort op onze website.

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse (yvonnebraamse@impulszeeland.nl)