Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

U kunt subsidie aanvragen voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methoden en/of door middel van het presenteren van nieuwe producten en diensten. Deze producten en diensten moeten een meetbare invloed hebben op het vraagstuk van de arbeidsmarkt. Een groep van drie of meer partijen kan een project aanvragen waarbij de vraag vanuit de werkgevers centraal staat.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een netwerk of samenwerking tussen minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner. Zo’n netwerk of samenwerking noemen we een consortium. Het consortium is actief binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming is een breed begrip: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die:

 • bijdragen aan het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt; en
 • gaan over één of meer van de volgende thema’s:
  • actief besturen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
  • slimmer werken: uitgaan van vaardigheden van medewerkers;
  • meegaand organiseren: vernieuwende organisatievormen;
  • co-creatie deelgebieden: samenwerkingsverbanden binnen één of meer deelgebieden of tussen deelgebieden van hoge kwaliteit;
  • werknemer in eigen kracht: verplaatsing, buigzaamheid en lef op de arbeidsmarkt;
  • leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
  • duurzame inzetbaarheid: aanmoedigen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers op het gebied van levenskracht, buigzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid;
  • leven lang leren en ontwikkelen: werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen;
 • en waarbij de methodiek die tot stand komt over te dragen is.

Welke voorwaarden gelden er?

 • de aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, relaties) en/of (de voorbereiding van) de ontwikkeling van een vernieuwend product, vernieuwend productieproces of vernieuwende dienst.
 • het project is voor de markt in Zeeland nieuw of het project past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse situatie.
 • het project moet additioneel zijn aan gemeentelijke activiteiten en projecten. Dit betekent dat projecten die gericht zijn op het toeleiden naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet binnen de scope van de regeling valt.
 • de resultaten van de activiteiten moeten overwegend in Zeeland worden uitgevoerd.
 • de projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
 • het totaal beschikbare subsidiebedrag is 300.000 euro. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal 50.000 euro.
 • subsidieaanvragen worden beoordeeld via een zogenaamde tenderprocedure. Dit betekent dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
 • Het gunnen van de aanvragen vindt plaats in maart 2023. Projecten moeten binnen zes maanden na afloop van de openstelling (dus uiterlijk 25 mei 2023) worden gestart en binnen 24 maanden na afloop van de openstellingsperiode (dus uiterlijk 25 november 2024) worden uitgevoerd.
 • standaard kosten komen niet in aanmerking voor subsidie, volgens de algemene voorwaarden subsidie Provincie Zeeland.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de bekendgemaakte regeling. 

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten. Of en wanneer er een volgende openstelling plaatsvindt kunt u te zijner tijd lezen op deze pagina.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan en begroting) per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Aanvraagformulier Zeeland in stroomversnelling Human Capital Agenda 2022

​Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om als provincie te kunnen concurreren met andere regio’s. Het Rijk, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben de eerste stap gezet. Samen startten ze een fonds voor het versterken van de economische structuur: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een bedrijfsleven met een sterk vernieuwend karakter is ook een levendige arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en geschikt personeel wordt een steeds grotere vraag. De oplossingen van nu voldoen niet (meer) en dus moet er gekeken worden naar nieuwe, andere aanpakken. Daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

Inspiratie

Bekijk deze voorbeelden van projecten die eerder subsidie hebben ontvangen voor hun idee om het tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken:

Heeft u nog vragen?

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Aanvragers dienen een projectidee in, dat getoetst wordt op de kaders van de regeling. De innovatie wordt beoordeeld en er wordt uitgezocht of relevante bedrijven en kennispartners zijn aangesloten. Ook worden conceptplannen beoordeeld voordat deze worden ingediend. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse. U kunt haar bereiken via yvonnebraamse@impulszeeland.nl.

Downloads