Op deze pagina vindt u de subsidiemogelijkheden van de Provincie Zeeland en een overzicht van Europese subsidieregelingen. 

 

Provinciale subsidieregelingen:

Europese subsidieregelingen:

 • Interreg B
  Europese subsidieprogramma's voor projecten van overheden, kennisinstellingen en in mindere mate bedrijven. Het Interreg B-programma bestaat uit de onderdelen Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. 
 • POP3
  Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 geeft subsidie voor plattelandsontwikkeling.
 • POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water
  Subsidie voor landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het waterbeheer van hun agrarische bedrijf.
 • POP3; Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA)​
  Subsidie voor jonge landbouwers (onder de 41 jaar) die na bedrijfsovername willen investeren in verduurzaming van hun bedrijven.
 • POP3; Niet-productieve investeringen water 2020
  Subsidie voor niet-productieve investeringen, dat wil zeggen op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben, in het landelijk gebied.
 • POP3; Niet-productieve investeringen water, internationale doelen
  Subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.
 • POP3; LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen
  LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.
 • Scheldemondfonds
  Subsidies voor kleinschalige, grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties in Euregio Scheldemond.
 • OP Zuid
  Gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met technologische thema’s.
 • Interreg 2 Zeeën
  Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel)
 • Horizon 2020
  Het EU-subsidieprogramma Horizon 2020 is bedoeld voor innovatie en onderzoek waarin kennis wordt gevaloriseerd. Dat wil zeggen: de opgedane kennis moet omgezet kunnen worden in commercieel haalbare producten, processen of diensten.
 • Interreg V Vlaanderen-Nederland
  Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (programma V) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  Europese subsidies voor projecten in de visserij en aquacultuur.
 • MIT Zuid
  Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.
 • LIFE
  LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Voor meer informatie over Europese Regelingen kunt u terecht bij het Europaloket.