Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
Einde: 
17:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Gelegenheid om in te spreken

4. Informatie-uitwisseling

5. Rapportage van het onderzoek door Necker van Naem naar de interne projectorganisatie van het project Verbreding N62

6. Statenvoorstel Extra krediet en aanpassing Sloeweg - UITV-214.

Hierbij betrekken:

  • Brief GS van 2 juni 2015 over aanpassingen aan de organisatiestructuur van het project Sloeweg - 15008213
  • Afschrift brief van gemeente Borsele aan Gedeputeerde Staten van 8 juni 2015 over project verdubbeling Sloeweg - 15008353
  • Brief GS van 9 juni 2015 over Voortgang project N62 Sloe- en Tractaatweg - 15008737
  • Brief Heros Sluiskil van 17 juni 2015 over N62 – Sloeweg, toepassing van AEC-bodemas - 15009178
  • Memo van 19 juni 2015 met beantwoording van vragen van Zeeland Lokaal na.v. project Sloeweg - 15009199
  • Brief van de gemeente Borsele van 23 juni 2015 over project verdubbeling Sloeweg - 15008855
  • Brief gemeenteraad Borsele over project verdubbeling Sloeweg - 15009467
  • Memo gemeente Borsele over Statenvoorstel Verdubbeling Sloeweg (N62), met bijlage Borsele varianten
  • Overzichtstekeningen N62 - varianten kruispunt Westerscheldetunnelweg - Sloeweg - Bernhardweg

7. Vastgesteld verslag commissie Economie van 12 juni 2015

8. Volgende vergadering: 4 september 2015 13.30 uur

9. Sluiting