Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Beëdiging mevrouw W. Treurniet als burgercommissielid namens de CU
 3. Vaststellen agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 6. Brief GS van 16 juni 2015 met voortgangsrapportage digitale agenda - 15009042
 7. Brief GS van 9 juni 2015 over overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen - 15009111
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst, na commissie Economie 29 juni 2015
  - Brief GS van 7 juli 2015 met afschrift bestuurlijke reactie op Ontwerp Tracébesluit nieuwe sluis Terneuzen - 15010150
 9. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
  1. Brief GS van 6 juli 2015 over Centrale Techniek voorziening Terneuzen - 15009614
  2. Brief GS van 7 juli 2015 met "Visie op Zorg in Zeeland in 2025" van Commissie  Toekomstige Zorg Zeeland - 15010146
 10. Conceptverslagen van commissie Economie van 12 juni 2015 en commissie Economie van 29 juni 2015
 11. Volgende vergadering: vrijdagmiddag 9 oktober 2015, 13.30 uur
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 7 juli 2015 over GSM-enquête in Zeeland - 15010145
 2. Brief GS van 7 juli 2015 met Actieprogramma PVVP 2015 - 15011104
 3. Brief GS van 14 juli 2015 over voortbestaan mogelijkheid van kort verblijf op ziekenhuislocatie Oostburg - 15010530
 4. Brief Bestuur Vereniging van Eigenaren Stelleplas van 3 juli 2015 over geluidhinder recreatiegebied Stelleplas a.g.v. verbouwing N62 Sloeweg - 15009390
 5. Jaarverslag 2014 Sportvisserij Nederland - 15011147
 6. Brief van de Sloe Centrale B.V. met uitnodiging voor een bedrijfsbezoek - 15012174
 7. Brief van de gemeente Goes van 19 augustus 2015 over beleidsplan OV "Nieuwe Lijnen" - 15011965
 8. Brief van de Algemeene Schippers vereniging over zeesluis - 15010643