Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

 

Agenda voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda 
 4. Vaststellen notulen
  1. PS van 14 november 2014
  2. PS van 12 december 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Epheos vof van 7 januari 2015 over verzoek uitstel betaling inzake subsidieverlening Epheos - Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (GS handelen deze brief af) - 15000268
  2. Brief van de heer A. Boxmeer uit Middelburg van 13 januari 2015 over "Red de Zeeuwse leeuw" - Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming - 15001495
  3. Brief van mevrouw C. van Wijk uit Middelburg van 13 januari 2015 over "Red de Zeeuwse leeuw" - Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming - 15001496
  4. Brief van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van 30 januari 2015 over bouwstop voor onnodig dieronvriendelijke stallen - 15001575
  5. Brief van ZLTO van 5 februari 2015 over geborgde zetels waterschappen - 15002046
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 20 januari 2015 inzake opheffing geheimhouding Financieel Plan 2015 DELTA NV - Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming - 15001083
  2. Brief GS van 27 januari 2015 met eindrapportage over het collegeprogramma Stuwende Krachten - Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie BFW van 6 maart 2015 - 15001365
  3. Brief GS van 27 januari 2015 over Zienswijze ontwerpbegroting 2015 en ontwerp-verordeningen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie REW van 27 februari 2015 - 15001364
  4. Brief GS van 27 januari 2015 met visie vrijetijdseconomie - Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie E&M van 2 maart 2015 - 15001367
  5. Brief GS van 27 januari 2015 met adviezen  PCO, ROVZ en POW op kadernota  PVVP - Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Kadernota PVVP - 15001366
  6. Brief GS van 27 januari 2015 met advies PCO provinciale subsidieregeling 'Provinciale Impuls Wonen' - Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie REW van 27 februari 2015 - 15001502
  7. Brief GS van 3 februari 2015 met jaarverslag archieftoezicht 2012-2013 - 15001767
  8. Brief GS van 3 februari 2014 met Statenvoorstel Verkoop aandelen Delta NV in Windpark Kreekraksluis BV en van 11 februari 2015 met beantwoording vragen Provinciale Staten n.a.v. Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis BV - 15002013 & 15002335 & 15002360
 7. Hamerstukken
  1. Conceptbrief Provinciale Staten aan Minister van Binnenlandse Zaken met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen 2015
  2. Statenvoorstel Startnotitie herziening omgevingsplan Zeeland 2012-2018 - BLD-188
  3. Statenvoorstel over ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - BLD-191
  4. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland - SERV-194
  5. Statenvoorstel Bestuurlijke Integriteit provincie Zeeland en gedragscode integriteit politieke ambtsdragers 2015 - SERV-185
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap (wijziging reglement voor het Waterschap Scheldestromen) - BLD-184
  2. Statenvoorstel Financiële eindsprint - STR-190. Hierbij betrekken brief van GS van 11 februari 2015 met antwoorden op vragen van D66 - 15002334
  3. Statenvoorstel Kadernota PVVP - BLD-189
  4. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie NV WST - SERV-192A
  5. Statenvoorstel 4e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland - SERV-193
  6. Statenvoorstel Startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-186
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Verdagingsbrief van 9 december 2014 over art. 44-vragen van het lid Babijn (PvZ) over Omroep Zeeland niet langer te ontvangen via de Astra satelliet
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Dijk (PVV) over Thermphos - Aanhangsel 493
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over busverbinding Zeeuws-Vlaanderen - Aanhangsel 494
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over busvervoer flexstop - Aanhangsel 495
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over DELTA-dividend - Aanhangsel 496
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 13 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over Omroep Zeeland niet langer te ontvangen via Astra-satelliet - Aanhangsel 497
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 20 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid De Milliano en Oudeman (CDA) over Precariosbelasting Hulst ter zake van kabels, leidingen, buizen e.d. - Aanhangsel 498
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 20 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over voornemen gemeente Hulst invoeren belasting ondergrondse infrastructuur - Aanhangsel 499
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 20 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PBZ) over vertraagde verbreding van de Tractaatweg - Aanhangsel 500
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 20 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over invoering nieuw provincielogo - Aanhangsel 501
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 27 januari 2015 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over onnodig dierenleed - Aanhangsel 502
 12. Verslag werkzaamheden werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland 2014
 13. Afschrift brief GS aan inwoner Roosendaal over 380 KV Hoogspanningsverbinding - 15000470