Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 5 juli 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 5 juli 2019 - 19019213
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail burger van 25 augustus 2019 over infrastructuur Zoutelande - 19423058
  2. E-mail burger van 11 september 2019 over Kanttekeningen bij het voorgenomen waterbeleid in het coalitieakkoord - 19424659
   1. E-mail burger van 11 september 2019 over Kanttekeningen bij het voorgenomen waterbeleid in het coalitieakkoord - 19424659
   2. E-mail burger van 11 september 2019 (bijlage) over Kanttekeningen bij het voorgenomen waterbeleid in het coalititeakkoord - 19424660
  3. Brief burger van 12 september 2019 over openbaar vervoer noord-west-centrum Middelburg - 19424697
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief Commissaris van de Koning van 18 juli 2019 over rapportage feitenonderzoek PVV-fractie (met bijlagen) - 19419635
   1. Brief Commissaris van de Koning van 18 juli 2019 over rapportage feitenonderzoek PVV-fractie - 19419635
   2. Rapport feitenonderzoek PVV-fractie - 19419723
   3. Persbericht - Onderzoek naar PVV afgerond (ter informatie) - 19419785
   4. Brief Commissaris van de Koning van 3 mei 2019 over berichtgeving over het gebruik van fractievergoedingen door de PVV fractie (ter informatie) - 19013892
  2. Brief GS van 10 september 2019 over Richtingen notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19423388
   1. Brief GS van 10 september 2019 over Richtingen notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19423388
   2. Brief GS (bijlage 1) - aangepaste Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19424469
   3. Brief GS (bijlage 2) - Tabel met ingebrachte wensen en bedenkingen - 19424470
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland - 19018748
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland - 19425471
   2. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland - 19018748
   3. Brief GS van 2 juli 2019 over Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland - 19018553
   4. Brief GS van 27 augustus 2019 met aangepaste recapitulatie 8ste BWN 2019 -19421480
   5. Statenvoorstel (Bijlage 1) - Memorie van toelichting 8e wijziging begroting 2019 - 19018749
   6. Statenvoorstel (Bijlage 2 aangepast)- Recapitulatie 8e wijziging begroting 2019 - 19422916
  2. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 19019848
   1. Brief GS van 9 juli 2019 bij Statenvoorstel ter bekrachtiging geheimhouding overzicht VCB - 19019640
   2. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 19019848
  3. Statenvoorstel inzake brief stand van zaken rond verstrekte subsidie aan TTC-GD BV -19422993
  4. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding bijlagen voortgangsrapportage project N62 Sloeweg (fase 2) - 19423897
  5. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding onderdelen feitenonderzoek - 19424670
 8. Behandelstukken
   1. Rapportage feitenonderzoek KPMG
    1. Brief Commissaris van de Koning van 18 juli 2019 over rapportage feitenonderzoek PVV-fractie - 19419635
    2. Rapport feitenonderzoek PVV-fractie - 19419723
    3. Advies Commissie Integriteit over Rapportage Feitenonderzoek KPMG - 19424661
   2. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie van afkeuring CDA, 50PLUS, CU, GL, VVD, PvdA, SGP, D66, SP en PPZ - PVV Bosch - aangenomen - 19425640
    2. Motie van afkeuring CDA, 50PLUS, CU, GL, VVD, PvdA, SGP, D66, SP en PPZ - PVV Van Dijk - aangenomen - 19425641
   1. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19421418
    1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken (19421418) - 19424911
    2. Brief GS van 13 augustus 2019 bij Statenvoorstel implementatie werkwijze uitvoering Brzo -taken - 19421418
    3. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19422133
    4. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - Bijlage Definitief rapport frictie- en transitiebepaling BRZO-taken RUD Zeeland naar DCMR -19422605
    5. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - Bijlage Brief aan GS van 4 juli 019 brief RUD verzoek behandelen frictiekosten - 19422604
    6. Technische vragen Frictiekosten RUD Zeeland ter voorbereiding voor cie. Ruimte van 30-08-2019 -19423601
    7. Technische vragen n.a.v. schriftelijke beantwoording vragen cie. Ruimte van 30-08-2019 implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19424828
    8. Brief GS met antwoorden op vragen frictiekosten overgang Brzo-taken n.a.v. cie. Ruimte van 30-08-2019 - 19423354
    9. Brief GS (bijlage 1) met antwoorden op vragen frictiekosten overgang Brzo-taken n.a.v. cie. Ruimte van 30-08-2019 - 19424178
   2. Ingediende moties en amendementen
   1. Notitie netwerksturing klimaatadaptatie
   2. Brief (concept) PS aan GS van 20 september 2019 met Wensen en Bedenkingen bij Notitie netwerksturing klimaatadaptatie - 19424637
   3. Statenvoorstel Notitie netwerksturing klimaatadaptatie - 19018632
    1. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) van 9 juli 2019 met Statenvoorstel Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie (19018632) - 19422906
    2. Brief GS van 9 juli 2019 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie - 19018632
    3. Statenvoorstel Nota Netwerksturing Klimaatadaptatie (aangepast dictum) - 19425416
    4. Statenvoorstel Notitie netwerksturing klimaatadaptatie - 19019612
    5. Statenvoorstel (bijlage) - Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie - 19019613
   1. Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
   2. Brief (concept) PS aan GS van 20 september 2019 met Wensen en Bedenkingen bij Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19424675
   3. Statenvoorstel Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19422417
    1. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) 13 augustus 2019 met Statenvoorstel Richtingen Notitie en NRD MER Omgevingsvisie 2021 (19422417) - 19422957
    2. Brief GS van 13 augustus 2019 over Richtingen Notitie Omgevingsvisie 2021 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - 19421434
    3. Statenvoorstel Richtingen Notitie en de NRD MER Omgevingsvisie 2021 - 19422417
    4. Statenvoorstel (bijlage) - Notitie reikwijdte en detailniveau MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19422419
    5. Statenvoorstel (bijlage) - Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (oorspronkelijke versie) - 19422420
    6. Statenvoorstel (bijlage) - Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (aangepaste versie) - 19424469
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties en amendementen
   1. Motie 50PLUS, FVD, PPZ, GL, PvdD, SP en PvZ over Pontje Sluiskil, gestaakt - 19425671
   2. Motie PvZ, 50PLUS en CU over Verzilting Volkerak-Zoommeer, verworpen - 19419398
   3. Motie PvZ over Energietransitie, origineel, verworpen - 19422399
   4. Motie D66, PvdD, GL over Operatie Steenbreek - ingetrokken - 19425662
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 20 september 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Afschrift brief burger van 12 september 2019 over stikstofkwestie en Hertogin Hedwigepolder - 19424674
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten en commissaris van de Koning op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen SP over asbest - 311
  2. Antwoorden statenvragen 50PLUS over het dodelijk ongeval Tractaatweg-Stekkerweg - 003
  3. Antwoorden statenvragen FVD over het niet uitnodigen van de President van de Russische Federatie bij de start viering 75 jaar Vrijheid in Terneuzen - 004
  4. Antwoorden statenvragen GL over forse toename aantal gastreinen - 005
  5. Antwoorden statenvragen PvZ over Provinciale grondtransactie Breskens - 006
  6. Antwoorden statenvragen GL over gevolgen onvoldoende windmolens op land n.a.v. publicatie Monitor windenergie op land - 007
  7. Antwoorden statenvragen FVD over (de kosten van) het door KPMG uitgevoerde onderzoek naar mogelijk onrechtmatig gebruik van middelen ter ondersteuning van fracties door leden van de PVV-fractie - 008
  8. Antwoorden statenvragen CU over Ontziltingopties Zeewater - 009
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS - Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens voor langere tijd uit de vaart - 011
  10. Antwoorden statenvragen PVZ over Renteswaps - 012
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:58