Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Met de Wet natuurbescherming beschermen en behouden we Natura 2000-gebieden. Wilt u activiteiten, plannen of projecten uitvoeren in of rond Natura 2000-gebieden? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

vluchtpost Westerschelde

Activiteiten, plannen en projecten in en rond de Natura 2000-gebieden kunnen negatieve gevolgen hebben. Dit geldt ook voor projecten die niet liggen in of vlakbij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied. Dit kan een negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Zijn deze activiteiten niet naast de beheerplannen gelegd ter controle? Dan moet u nagaan of een procedure voor een vergunning nodig is.

Om te bepalen of u toestemming krijgt of niet, beoordelen we wat de gevolgen van de activiteit zijn voor het behoud van Natura 2000-gebieden. Deze doelen staan per Natura 2000-gebied op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Klikt u op de tab ‘gevoeligheid’, dan ziet u per gebied voor welke gevolgen het gebied gevoelig is. Zo kunt u zelf voorspellen of uw plan, project of activiteit gevolgen heeft.

Stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u mogelijk toestemming nodig voor projecten waar stikstof bij vrijkomt. Bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of industrie. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Rijksoverheid en provincies werken samen aan een nieuwe aanpak stikstof. Het is wel mogelijk om een vergunning aan te vragen.

Nieuwe beleidsregels

Op 10 december 2019 stelden Gedeputeerde Staten van Zeeland nieuwe beleidsregels vast voor het verlenen van vergunningen vanuit de Wet natuurbescherming voor activiteiten die te maken hebben met stikstof. Deze regels worden regelmatig bijgewerkt op basis van ontwikkelingen en afspraken van Rechtbanken en Raad van State. De laatste versie van de beleidsregels vind u op Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl). Zoek hier op beleidsregels salderen provincie Zeeland.

Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u terecht op de website en helpdesk van BIJ12.

Aanvragen

Het proces van toestemming aanvragen voor een activiteit in of vlakbij een Natura 2000-gebied vindt u in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.

Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook toestemming van andere partijen nodig? Bijvoorbeeld voor het bouwen of uitbreiden van een stal? Dan vraagt u in één keer een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Het krijgen van toestemming vanuit de Wet natuurbescherming zit dan bij de Omgevingsvergunning.

Voordat u een aanvraag doet, vult u eerst de checklist in. Dan weet u of het nodig is om officieel toestemming te vragen.

toestemming nodig? Doe hier de check

Is het nodig om toestemming te vragen? Dan doet u dat op de volgende manier:

  1. U gebruikt de verplichte formulieren.
  2. Dit is altijd het basisformulier, aangevuld met het formulier waarvoor u toestemming vraagt
  3. U stuurt de aanvraag naar provincie@zeeland.nl of het postadres hieronder

Provincie Zeeland
Vergunningenteam Wet natuurbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

U kunt de formulieren helemaal digitaal invullen. Het is nog wel nodig om de formulieren uit te printen en per post te versturen. Ook kunt u de volgende pdf’s printen en met pen invullen.

Meer informatie of een vooroverleg vraagt u aan via natuurbeschermingswet@zeeland.nl  

Andere regelgeving

Het kan dat er voor uw activiteiten nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als u bomen gaat kappen. Het is dan misschien nodig om het kappen te melden bij de Provincie. Of u heeft toestemming nodig van de gemeente. Op onze pagina Bomen kappen vindt u meer informatie, of vraag het na bij de gemeente waar u de activiteit wilt uitvoeren. 

Hebben uw plannen, activiteiten of projecten gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten? Dan heeft u misschien toestemming of aanwijzing nodig. U leest hier meer over op onze  pagina Soortenbescherming.

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl