De Wet natuurbescherming regelt de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden. Wilt u activiteiten, plannen of projecten uitvoeren in of rondom de Natura 2000-gebieden? Dan moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Stikstof: actuele stand van zaken

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Meer informatie leest u op de website van BIJ12.

Activiteiten, plannen en projecten in en rondom de Natura 2000-gebieden kunnen negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden hebben. Wanneer dergelijke activiteiten niet getoetst zijn in de beheerplannen, moet de initiatiefnemer nagaan of een vergunningsprocedure noodzakelijk is. 

Effecten

Bij het verlenen van een vergunning draait het om de beoordeling van effecten van activiteiten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Deze doelstellingen staan per Natura 2000-gebied op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Per gebied wordt onder de tab ‘gevoeligheid’ aangegeven voor welk soort effecten het gebied gevoelig is. Aan de hand hiervan kunt u een afweging maken of uw plan, project of activiteit mogelijk effect heeft.

Stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Meer informatie leest u op de website van BIJ12.

Leges Wet natuurbescherming

Vanaf 1 juli 2019 gelden er gewijzigde tarieven voor leges voor de dienstverlening van de Provincie Zeeland met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Leges gelden onder andere voor:

  • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan
  • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel
  • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling

Legeskosten zijn met ingang van 1 juli 2019 niet verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de bestrijding van landbouwschade, of en behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

Aanvragen

De vergunningsprocedure voor een activiteit in of nabij een Natura 2000-gebied, is gebaseerd op bepalingen in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming

Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook toestemming van andere partijen nodig (zoals een bouwvergunning voor het bouwen/uitbreiden van een stal)? Dan kunt u in één keer een verzamelaanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij het Omgevingsloket Online.   De vergunning Wet natuurbescherming haakt dan aan bij de Omgevingsvergunning.

Voor u een definitieve aanvraag indient, dient u eerst de checklist te doorlopen om te bepalen of een vergunningaanvraag echt nodig is.

Vergunning nodig? Doe hier de check

Uit de checklist kan blijken dat u geen vergunning nodig heeft, dat u contact op dient te nemen met de Provincie of dat u een vergunning moet aanvragen.  

Een vergunning aanvragen gaat op de volgende manier:

  1. U maakt gebruikt van de verplichte formulieren.
  2. Dit is altijd het basisformulier, aangevuld met het specifieke formulier waarvoor u een vergunning aanvraagt.
  3. U stuurt de aanvraag naar provincie@zeeland.nl of onderstaand postadres.

Provincie Zeeland
Vergunningenteam Wet natuurbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

U kunt de formulieren volledig digitaal invullen, maar u dient ze nog wel te printen en per post te verzenden. U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kun u printen en met pen invullen.

Voor meer informatie of vooroverleg: natuurbeschermingswet@zeeland.nl  

Overige regelgeving

Het is mogelijk dat er op uw activiteiten nog andere regels van toepassing zijn, bijvoorbeeld als u bomen gaat vellen. Wellicht dient u de velling te melden bij de Provincie of heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Kijk hiervoor op onze webpagina Bomen kappen of vraag dit na bij de gemeente waarbinnen uw activiteit plaatsvindt.

Als uw plannen, activiteiten of projecten effecten hebben op beschermde plant- en diersoorten, dan heeft u mogelijk een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing nodig. Kijk hiervoor op onze webpagina Soortenbescherming.

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl

Downloads