Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Met de Wet natuurbescherming beschermen en behouden we Natura 2000-gebieden. Wilt u activiteiten, plannen of projecten uitvoeren in of rond Natura 2000-gebieden? Dan heeft u daar misschien een vergunning voor nodig.

vluchtpost Westerschelde

Met de Wet natuurbescherming beschermen en behouden we Natura 2000-gebieden. Wilt u activiteiten, plannen of projecten uitvoeren in of rond Natura 2000-gebieden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. 

Activiteiten, plannen en projecten in en rond de Natura 2000-gebieden kunnen negatieve gevolgen hebben voor het gebied. Dit geldt ook voor projecten die niet liggen in of vlakbij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied. Dit kan een negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Heeft u deze activiteiten niet gecontroleerd met de beheerplannen? Ga dan na of een proces voor een vergunning nodig is.

Omdat we Natura 2000-gebieden willen behouden, beoordelen we wat de gevolgen van uw activiteit zijn. Op deze manier bepalen we of u toestemming voor uw activiteit krijgt of niet. Met de effectenindicator ‘Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren’ kunt u zelf inschatten of uw plan, project of activiteit gevolgen heeft voor het gebied. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. Deze informatie is generiek: om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk is moet vervolgonderzoek plaats vinden.

Stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u mogelijk toestemming nodig voor projecten waar stikstof bij vrijkomt. Bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of industrie. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Rijksoverheid en provincies werken samen aan een nieuwe aanpak stikstof. Het is wel mogelijk om een vergunning aan te vragen.

Nieuwe beleidsregels

Op 10 december 2019 stelden Gedeputeerde Staten van Zeeland nieuwe beleidsregels vast voor het verlenen van vergunningen vanuit de Wet natuurbescherming voor activiteiten die te maken hebben met stikstof. Deze regels worden regelmatig bijgewerkt op basis van ontwikkelingen en afspraken van Rechtbanken en Raad van State. De laatste versie van de beleidsregels vind u op Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl). Zoek hier op beleidsregels salderen provincie Zeeland.

Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u terecht op de website en helpdesk van BIJ12.

Aanvragen

Heeft u toestemming nodig voor uw activiteiten in of vlakbij een Natura 2000-gebied? Het proces van toestemming aanvragen vindt u in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Moeten andere partijen ook toestemming geven voor uw plan, project of activiteit? Bijvoorbeeld als u een stal wilt bouwen of uitbreiden? Dan vraagt u in één keer een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Het krijgen van toestemming vanuit de Wet natuurbescherming zit dan bij de Omgevingsvergunning.

Voordat u een aanvraag doet, vult u eerst de checklist in. Dan weet u of het nodig is om officieel toestemming te vragen.

toestemming nodig? Doe hier de checkI

Aan de slag

Is het nodig om toestemming te vragen? Dan doet u dat op de volgende manier:

  1. U gebruikt de verplichte formulieren. Deze print u uit en ondertekent u
  2. Dit is altijd het basisformulier, aangevuld met het formulier waarvoor u toestemming vraagt
  3. U stuurt de aanvraag naar provincie@zeeland.nl of het postadres hieronder
  4. Let op: u moet uw aanvraag altijd ondertekenen

Provincie Zeeland
Vergunningenteam Wet natuurbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Als u een vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor leges betalen. Hoe hoog deze leges zijn, vindt u in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel in de Legesverordening Zeeland 2018. Een vergunning aanvragen doet u via de verplichte formulieren hieronder: 

U kunt de formulieren helemaal digitaal invullen. Het is nog wel nodig om de formulieren uit te printen en per post te versturen. Ook kunt u de volgende pdf’s printen en met pen invullen.

Meer informatie of een vooroverleg vraagt u aan via natuurbeschermingswet@zeeland.nl  

Andere regelgeving

Voor uw activiteiten kunnen ook nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als u bomen gaat kappen. Het is dan misschien nodig om het kappen te melden bij de Provincie. Of u heeft toestemming nodig van de gemeente. U vindt meer informatie op onze pagina Bomen kappen, of vraag het na bij de gemeente waar u de activiteit wilt uitvoeren. 

Hebben uw plannen, activiteiten of projecten gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten? Dan heeft u misschien toestemming of aanwijzing nodig. U leest hier meer over op onze  pagina Soortenbescherming.

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl