De Wet natuurbescherming regelt de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden. Wilt u activiteiten, plannen of projecten uitvoeren in of rondom de Natura 2000-gebieden? Dan moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Leges in het kader van de Wet natuurbescherming

 • Vanaf 1 juli 2018 gelden er leges voor de dienstverlening van de Provincie Zeeland met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 juli 2019 gelden er gewijzigde tarieven. Leges gelden onder andere voor:
 • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan.
 • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel.
 • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.

​Hoe hoog de legs zijn kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Zeeland 2018.

Legeskosten zijn met ingang van 1 juli 2019 niet verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de bestrijding van landbouwschade, of ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

Activiteiten, plannen en projecten in en rondom de Natura 2000-gebieden kunnen negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden hebben. Wanneer dergelijke activiteiten niet getoetst zijn in de beheerplannen, moet de initiatiefnemer nagaan of een vergunningsprocedure noodzakelijk is. 

Effecten

Bij het verlenen van een vergunning draait het om de beoordeling van effecten van activiteiten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Deze doelstellingen staan per Natura 2000-gebied op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Per gebied wordt onder de tab ‘gevoeligheid’ aangegeven voor welk soort effecten het gebied gevoelig is. Aan de hand hiervan kunt u een afweging maken of uw plan, project of activiteit mogelijk effect heeft.

Stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u mogelijk een natuurvergunning nodig voor projecten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Rijksoverheid en provincies werken samen aan een nieuwe aanpak stikstof. Het is wel weer mogelijk om een vergunning aan te vragen.

Nieuwe beleidsregels

Op 10 december 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van Zeeland nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. De regels helpen om de vergunningverlening voor stikstofgerelateerde activiteiten weer op gang te brengen. De regels zijn op 16 juni 2020 geactualiseerd, om ongewenste negatieve effecten bij intern salderen recht te zetten en het Stikstof Registratie Systeem mogelijk te maken. Deze wijzigingen hebben geen grote effecten voor Zeeland, maar de beleidsregels dienen landelijk uniform te zijn.

De beleidsregels maken toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging van stikstofbelasting. Initiatiefnemers moeten van tevoren aantonen dat de depositie met zekerheid afneemt of gelijk blijft.

 • De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot gelijkblijvende of afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Uitgangspunt voor zowel intern als extern salderen is de feitelijk gerealiseerde capaciteit: de stikstofemissie van daadwerkelijk opgerichte stallen/hallen/gebouwen/installaties mag voor nieuwe ontwikkelingen worden gebruikt; of die stallen/halle/gebouwen/installaties (volledig) in gebruik zijn heeft geen invloed. Ook de koppeling met dier- en fosfaatrechten is losgelaten.
 • Zonder wijziging of vernieuwing waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, hebben bedrijven altijd de mogelijkheid om hun volledig vergunde stikstofemissie te benutten.

Hoe krijg je als ondernemer een natuurvergunning? Bekijk hier het filmpje. Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u terecht op de website en helpdesk van BIJ12

Leges Wet natuurbescherming

Vanaf 1 juli 2019 gelden er gewijzigde tarieven voor leges voor de dienstverlening van de Provincie Zeeland met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Leges gelden onder andere voor:

 • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan
 • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel
 • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling

Legeskosten zijn met ingang van 1 juli 2019 niet verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de bestrijding van landbouwschade, of en behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

Aanvragen

De vergunningsprocedure voor een activiteit in of nabij een Natura 2000-gebied, is gebaseerd op bepalingen in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming

Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook toestemming van andere partijen nodig (zoals een bouwvergunning voor het bouwen/uitbreiden van een stal)? Dan kunt u in één keer een verzamelaanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij het Omgevingsloket Online.  De vergunning Wet natuurbescherming haakt dan aan bij de Omgevingsvergunning.

Voor u een definitieve aanvraag indient, dient u eerst de checklist te doorlopen om te bepalen of een vergunningaanvraag echt nodig is.

Vergunning nodig? Doe hier de check

Uit de checklist kan blijken dat u geen vergunning nodig heeft, dat u contact op dient te nemen met de Provincie of dat u een vergunning moet aanvragen.  

Een vergunning aanvragen gaat op de volgende manier:

 1. U maakt gebruikt van de verplichte formulieren.
 2. Dit is altijd het basisformulier, aangevuld met het specifieke formulier waarvoor u een vergunning aanvraagt.
 3. U stuurt de aanvraag naar provincie@zeeland.nl of onderstaand postadres.

Provincie Zeeland
Vergunningenteam Wet natuurbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

U kunt de formulieren volledig digitaal invullen, maar u dient ze nog wel te printen en per post te verzenden. U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kun u printen en met pen invullen.

Voor meer informatie of vooroverleg: natuurbeschermingswet@zeeland.nl  

Overige regelgeving

Het is mogelijk dat er op uw activiteiten nog andere regels van toepassing zijn, bijvoorbeeld als u bomen gaat vellen. Wellicht dient u de velling te melden bij de Provincie of heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Kijk hiervoor op onze webpagina Bomen kappen of vraag dit na bij de gemeente waarbinnen uw activiteit plaatsvindt.

Als uw plannen, activiteiten of projecten effecten hebben op beschermde plant- en diersoorten, dan heeft u mogelijk een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing nodig. Kijk hiervoor op onze webpagina Soortenbescherming.

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl