De zorg voor het behoud van natuurgebieden van internationale betekenis is een taak van Europa, het Rijk en van de Provincie. Er zijn in Zeeland 16 natuurgebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden waar diersoorten en plantensoorten voorkomen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Dit netwerk heet Natura 2000.

 

Natura 2000 natuurdoelen

De Rijksoverheid legt vast welke natuurgebieden worden aangewezen als N2000 gebied en welke natuurdoelen hiervoor gelden. Op de website van de Rijksoverheid ziet u de natuurgebieden in Zeeland die behoren tot het Natura 2000 netwerk. Per Natura 2000-gebied wordt bepaald welke dier- en plantensoorten in stand moeten blijven of meer ontwikkelingskans moeten krijgen. Hoe en wanneer de natuurdoelen behaald worden wordt vastgelegd in Natura 2000-beheerplannen.

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

De Provincie maakt per provinciaal Natura 2000-gebied samen met belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen, ondernemers en milieuorganisaties een beheerplan. Rijkswaterstaat maakt de plannen voor de grote wateren en bundelt een aantal daarvan in het beheerplan Deltawateren. Deze staan beschreven op de website Natura 2000 Deltawateren. In een beheerplan staat onder andere welke activiteiten in en rond het natuurgebied mogelijk zijn en op welke manier. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een activiteit een vergunning nodig is. In het beheerplan wordt geregeld dat activiteiten op zo'n manier plaatsvinden dat de door het Rijk gestelde natuurdoelen behaald kunnen worden.

Vergunning voor activiteiten

Wanneer u activiteiten, plannen of projecten in of rondom beschermde natuurgebieden wilt uitvoeren, moet u mogelijk een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen. Het Rijk is het bevoegd gezag voor bepaalde activiteiten die provincie-overstijgend zijn zoals mechanische visserij, hoofdinfrastructuur en energievoorziening. De Provincie is voor al het overige het bevoegd gezag.   

Contact

Natura 2000 beheerplannen
Mariëtte Berrevoets
+31 118 631138
mj.berrevoets@zeeland.nl 

Vergunningen Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl