Natura 2000

De zorg voor het behoud van natuurgebieden van internationaal belang is een taak van Europa, het Rijk en van de Provincie. Er zijn in Zeeland zestien natuurgebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden waar diersoorten en plantensoorten voorkomen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Dit netwerk heet Natura 2000.

 

koeien in weiland

Natura 2000 natuurdoelen

De Rijksoverheid legt vast welke natuurgebieden worden aangewezen als Natura 2000-gebied en welke natuurdoelen hiervoor gelden. Op de website van de Rijksoverheid ziet u de natuurgebieden in Zeeland die behoren tot het Natura 2000 netwerk. Per Natura 2000-gebied wordt bepaald welke dier- en plantensoorten behouden moeten blijven of meer ontwikkelingskans moeten krijgen. Hoe en wanneer de natuurdoelen behaald worden wordt vastgelegd in Natura 2000-beheerplannen.

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

De Provincie maakt per provinciaal Natura 2000-gebied samen met belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen, ondernemers en milieuorganisaties een beheerplan. Voor de grote wateren schrijft Rijkswaterstaat de plannen en bundelt een aantal daarvan in het beheerplan Deltawateren. Deze zijn te vinden op de website Natura 2000 Deltawateren. In een beheerplan staat onder andere welke activiteiten in en rond het natuurgebied mogelijk zijn en op welke manier. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een activiteit een vergunning nodig is. In het beheerplan is vastgelegd dat activiteiten op zo’n manier plaatsvinden dat de door het Rijk gestelde natuurdoelen behaald kunnen worden.

Vergunning voor activiteiten

Wanneer u activiteiten, plannen of projecten in of rondom Natura 2000-gebieden wilt uitvoeren, moet u mogelijk een vergunning vanuit de Wet natuurbescherming aanvragen. Dit geldt ook voor projecten die niet liggen in of vlakbij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied. Dit kan een negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Ook voor deze projecten moet u mogelijk een vergunning aanvragen. Het Rijk is het bevoegd gezag voor bepaalde activiteiten die provincie-overstijgend zijn, zoals mechanische visserij, hoofdinfrastructuur en energievoorziening. Voor al het overige is de Provincie het bevoegd gezag.

Contact

Natura 2000 beheerplannen
Mariëtte Berrevoets
+31 118 631138
mj.berrevoets@zeeland.nl 

Vergunningen Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl