Natura 2000

De zorg voor het behoud van natuurgebieden van internationaal belang is een taak van Europa, het Rijk en van de Provincie. Er zijn in Zeeland zestien natuurgebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden. In deze natuurgebieden komen diersoorten en plantensoorten voor die belangrijk zijn voor de . Dit netwerk heet Natura 2000.

 

koeien in weiland

Natura 2000 natuurdoelen

De Rijksoverheid legt vast welke natuurgebieden worden aangewezen als Natura 2000-gebied en welke natuurdoelen hiervoor gelden. Op de website van de Rijksoverheid ziet u de natuurgebieden in Zeeland die horen bij het Natura 2000 netwerk. Per Natura 2000-gebied wordt bepaald welke dier- en plantensoorten behouden moeten blijven of meer kans om te ontwikkelen moeten krijgen. In Natura 2000-beheerplannen staat hoe en wanneer de natuurdoelen behaald worden.

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

De Provincie maakt per provinciaal Natura 2000-gebied een beheerplan samen met . Dit kunnen gemeenten, waterschappen, ondernemers, omwonenden en natuur- en milieuorganisaties zijn. Voor de grote wateren schrijft Rijkswaterstaat de plannen, de Provincie stemt net als het ministerie in met deze beheerplannen. De door Rijkswaterstaat opgestelde beheerplannen vindt u op de website Natura 2000 Deltawateren. In een beheerplan staat onder andere welke activiteiten in en rond het natuurgebied mogelijk zijn en op welke manier. Verder geven de beheerplannen inzicht in het gebruik van het gebied en welke soorten beschermd zijn. Ook is in een beheerplan vastgelegd welke activiteit  zonder of met een mogen plaatsvinden.  

Vergunning voor activiteiten

Wanneer u activiteiten, plannen of projecten in of rondom Natura 2000-gebieden wilt uitvoeren, moet u misschien een omgevingsververgunning. Dit geldt ook voor projecten die niet liggen in of vlakbij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied. Dit kan een negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Ook voor deze projecten moet u mogelijk een vergunning aanvragen. Het Rijk is het voor bepaalde activiteiten die provincie-overstijgend zijn, zoals mechanische visserij, hoofdinfrastructuur en energievoorziening. Voor al het overige is de Provincie het bevoegd gezag.

Natura 2000-beheerplan Kop van Schouwen

De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar gaat het om in Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 van dit soort gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Ook de Kop van Schouwen maakt deel uit van dit netwerk en is in 2004 aangewezen als beschermingszone onder de Habitatrichtlijn voor de soorten nauwe korfslak, Noordse woelmuis en groene knolorchis. (GS) hebben het beheerplan Kop van Schouwen op 28 november 2023 vastgesteld. Het beheerplan beschrijft natuurdoelen voor het behouden van de bijzondere planten, dieren en leefgebieden in de Kop van Schouwen. Het omschrijft wat er moet gebeuren om deze natuurdoelen te halen. Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zal het deel ‘Brouwersdam’, waarvoor het Rijk is, nog worden vastgesteld. Het beheerplan is voor de komende zes jaar een richtlijn voor natuurherstel en -beheer en voor het toekomstig gebruik van het gebied.

Natura 2000-Gebieden die in Zeeland liggen, waarvoor de Provincie Zeeland mede- is:

 

Contact

Natura 2000 beheerplannen
Sylvia Tuinder
+31 118 631138
shj.tuinder@zeeland.nl

Vergunningen Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl