De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Provinciale heffings- of invorderingsambtenaar en de commissaris van de Koning) kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld hoe u dit kunt doen.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Om bezwaar te kunnen maken hoeft een besluit niet persoonlijk tot u te zijn gericht, maar het moet wel direct of indirect betrekking op u hebben. Er zijn ook gevallen waarin u géén bezwaar kunt maken, bijvoorbeeld als:

 • het besluit is genomen naar aanleiding van een bezwaar- of beroepschrift
 • het besluit van de Provincie betrekking heeft op het al dan niet goedkeuren van besluiten van anderen, zoals gemeenten en waterschappen
 • het besluit gaat over de voorbereidingsprocedure van een besluit
 • aan het besluit een zogenaamde uniforme voorbereidingsprocedure (een door de Awb geregelde inspraakprocedure) is voorafgegaan

De Provincie vermeldt aan het eind van ieder besluit of u bezwaar kunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Als u geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), wordt dat ook vermeld.

Hoe maakt u bezwaar?

U moet altijd schriftelijk bezwaar maken. In dat bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken en
 • de reden waarom u bezwaar maakt

U kunt dat gemakkelijk doen door het bezwaarschriftformulier in te vullen, dat formulier bevat alle onderdelen waaraan een bezwaar moet voldoen. U moet het bezwaarschrift altijd ondertekenen dus print het formulier, zet uw handtekening en stuur het samen met de eventuele bijlagen per post op.

Bij wie u uw bezwaarschrift moet indienen, hangt af van welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen. Bij elk besluit vermeldt de Provincie bij wie u het bezwaar moet indienen.

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het persoonlijk afgeeft.

Direct naar bezwaarschriftformulier

Binnen zes weken

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Na deze zes weken zal uw bezwaarschrift in de regel niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat niet op uw bezwaren wordt ingegaan. Als het u niet lukt binnen de zes weken aan alle vereisten te voldoen, dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Een besluit direct tegenhouden

Als u een bezwaarschrift tegen een besluit indient, betekent dit meestal niet dat het besluit niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast een bezwaarschrift een apart verzoek om een "voorlopige voorziening" indienen. Meestal kan dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Soms is een andere rechter bevoegd. Bij elk besluit vermeldt de Provincie bij wie u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Wordt uw verzoek om een voorlopige voorziening ingewilligd, dan wordt er een speciale regeling getroffen voor de periode waarin het bezwaarschrift wordt behandeld. Die regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat de Provincie de beslissing niet mag uitvoeren totdat over uw bezwaarschrift is beslist.

Behandeling van het bezwaar

Voordat de Provincie een beslissing neemt op uw bezwaren krijgen u en andere belanghebbenden de gelegenheid hun mening te geven. Dat wordt "horen" genoemd. U wordt hiervoor op het provinciehuis uitgenodigd. 

Het horen gebeurt door een onafhankelijke commissie, die advies uitbrengt aan de Provincie. In de regel zijn de zittingen van de commissie openbaar. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

De commissie is niet altijd verplicht te horen. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is: dat betekent dat u de termijn voor het maken van bezwaar hebt overschreden, het besluit u niet raakt of u niet of te laat de gevraagde gegevens hebt verstrekt
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is: dat wil zeggen dat geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar
 • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden
 • aan het bezwaar helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervonden

Iemand namens u laten optreden

U kunt altijd een getuige, deskundige of iemand anders meenemen om u tijdens de hoorzitting bij te staan. U mag zich ook laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Dat betekent dat u iemand anders het recht geeft het woord voor u te doen. U hoeft dan zelf niet mee te komen. Als u zelf niet aanwezig bent op de hoorzitting, moet u de persoon, die u vertegenwoordigt, wel een schriftelijke machtiging meegeven. Dit geldt niet als u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat. 

Als u zich op een hoorzitting laat vertegenwoordigen of bijstaan door een getuige, deskundige of advocaat, moet u de kosten, die daarmee samenhangen zelf betalen. Dit geldt niet als het bestreden besluit wordt herroepen wegens onrechtmatigheid die aan de Provincie is te wijten. In dat geval krijgt u een vergoeding van de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaarschrift redelijkerwijs heeft moeten maken. U moet voor een vergoeding een verzoek bij de Provincie doen. Dit verzoek kan direct bij het maken van bezwaar of tijdens de hoorzitting worden gedaan, maar niet meer nadat de Provincie op uw bezwaarschrift heeft beslist.

Gegevens, bewijsstukken

U kunt tot tien dagen voor de hoorzitting gegevens of bewijsstukken aan de Provincie leveren. De stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift liggen in ieder geval een week ter inzage. In de uitnodiging van de hoorzitting wordt vermeld waar en wanneer u de stukken kunt bekijken. Alle belanghebbenden kunnen kopieën krijgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien er na het horen nog nieuwe gegevens bij de Provincie bekend worden, krijgt u daarvan bericht. U kunt over de nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

U kunt vragen bepaalde gegevens niet ter inzage te leggen als u van mening bent dat u daardoor ernstig nadeel ondervindt. Als van het ter inzage leggen van deze gegevens wordt afgezien, krijgen u en de andere belanghebbenden daarvan bericht.

Beslissing

De Provincie beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie die u heeft gehoord. Wanneer de Provincie het advies van de commissie niet opvolgt, wordt dat in de beslissing vermeld en krijgt u het advies van de commissie met de beslissing op het bezwaarschrift toegezonden.

De beslissing op uw bezwaarschrift kan er als volgt uitzien:

 • uw bezwaren worden gegrond verklaard: dat betekent dat u in het gelijk wordt gesteld en het eerdere besluit wordt gewijzigd of ingetrokken
 • uw bezwaren worden maar voor een deel gegrond verklaard en voor een deel ongegrond: dat wil zeggen dat u ten dele in het gelijk wordt gesteld en dat het oude besluit voor een deel gehandhaafd blijft en voor de rest wordt gewijzigd
 • uw bezwaren worden ongegrond verklaard: in dat geval wordt u niet in het gelijk gesteld en blijft de eerder genomen beslissing ongewijzigd
 • u wordt in uw bezwaren niet-ontvankelijk verklaard: dat betekent dat er niet op de inhoud van uw bezwaren wordt ingegaan, bijvoorbeeld omdat u uw bezwaarschrift te laat hebt ingediend, uw bezwaar niet gemotiveerd was, of de Provincie van mening is dat u geen enkel belang hebt bij het maken van bezwaar

De Provincie moet in principe een beslissing nemen binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is, dan krijgt u in ieder geval binnen twaalf weken schriftelijk bericht wanneer u de beslissing wel kunt verwachten.

De beslistermijn gaat in wanneer de Provincie alle gevraagde gegevens heeft ontvangen. U krijgt altijd schriftelijk bericht over de genomen beslissing. Ook de andere betrokken belanghebbenden worden op de hoogte gesteld. In de beslissing staat vermeld waarom die is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u daartegen in de meeste gevallen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld of u beroep kunt instellen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, telefoonnummer +31 118 631254 / 631319.

Adres

Uw bezwaarschrift kunt u zenden aan:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie
Postbus 6001
4330 LA Middelburg