Beroep instellen

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Provincie en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechter. Kon u tijdens de voorbereiding van een beslissing zienswijzen indienen? Dan hoeft u niet eerst bezwaar te maken maar kunt u gelijk beroep instellen.

voorzittershamer

Hoe stelt u beroep in?

In de beslissing op uw bezwaarschrift of ander besluit vermeldt de Provincie of u beroep kunt instellen en bij wie u dat kunt doen. Meestal is dat bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Soms stelt u beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Dit geldt bijvoorbeeld voor beslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en bij veel milieuzaken. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan (rechtstreeks beroep).

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure blijft het besluit dat de Provincie nam gelden. Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank waar u in beroep gaat. De rechter geeft dan een voorlopig of een eindoordeel over uw ingediende beroep. Dit hangt af van de zaak.

Griffierecht

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Actuele tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl

Meer informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een (hoger) beroepschrift of een verzoek voor een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.