Beroep instellen

De Provincie (provinciale staten, gedeputeerde staten, de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen of de commissaris van de Koning) neemt onder andere besluiten over vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Meestal kunt u daartegen bezwaar maken. Als de Provincie uw bezwaren geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart, kunt u daartegen beroep instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan (rechtstreeks beroep).

voorzittershamer

Hoe stelt u beroep in?

In de beslissing op uw bezwaarschrift (of ander besluit) vermeldt de Provincie of u beroep kunt instellen en bij wie u dat kunt doen. Meestal is dat bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, ter attentie van het team bestuursrecht. Soms moet u het beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Die afwijkende procedure geldt bijvoorbeeld voor beslissingen op het terrein van de ruimtelijke ordening en bij veel milieuzaken.

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure blijft het door de Provincie genomen besluit van kracht. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank waar u in beroep gaat.

Griffierecht

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Actuele tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl

Meer informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een (hoger) beroepschrift of een verzoek voor een voorlopige voorziening verwijzen wij u kortheidshalve naar www.rechtspraak.nl