Dwangsom bij niet tijdig beslissen

De Provincie Zeeland moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als de Provincie niet op tijd beslist. Ook kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Zeeuws wapen

Recht op een dwangsom

Als de Provincie niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u de Provincie schriftelijk ‘in gebreke stellen’.

U kunt dat gemakkelijk doen door het formulier voor ingebrekestelling​ in te vullen; dit formulier bevat alle onderdelen die u moet vermelden (let op: dit formulier moet u uitprinten, ondertekenen en opsturen).

Direct naar formulier voor ingebrekestelling

U kunt ook een brief sturen. Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de datum en een omschrijving van uw aanvraag of bezwaarschrift
  • de datum en het kenmerk van de ontvangstbevestiging die u heeft ontvangen
  • het rekeningnummer waarop een eventuele vergoeding kan worden overgemaakt
  • uw handtekening

De brief of het formulier kunt u richten aan:
Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Vanaf de dag waarop de ingebrekestelling is ontvangen, heeft de Provincie twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen, gelden de volgende bedragen:

  • € 23,-- per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 35,-- per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 45,-- per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442,--.

Direct beroep instellen

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen, kunt u ook beroep instellen bij de rechter. Het is niet nodig om eerst bezwaar bij de Provincie te maken.

Uitzonderingen

Er zijn omstandigheden waaronder de Provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Bijvoorbeeld wanneer de Provincie de beslistermijn tijdig heeft verlengd of uw aanvraag om een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) gaat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland +31 118 631254 / 631319 of stuur een e-mail naar bezwaarenberoep@zeeland.nl onder vermelding van 'ingebrekestelling'.