Dwangsom bij niet tijdig beslissen

De Provincie Zeeland moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als de Provincie niet op tijd beslist. Ook kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Zeeuws wapen

Recht op een dwangsom

Als de Provincie niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u de Provincie schriftelijk ‘in gebreke stellen’. Zie ook de lijst met uitleg van moeilijke woorden.

U vult dan het formulier voor ingebrekestelling​ in. Let erop dat u dit formulier moet ondertekenen voordat u het opstuurt.

U kunt ook een brief sturen. Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de datum en een omschrijving van uw aanvraag of bezwaarschrift
  • de datum en het kenmerk van de ontvangstbevestiging die u heeft ontvangen
  • het rekeningnummer waarop een eventuele vergoeding kan worden overgemaakt
  • uw handtekening

De brief of het formulier kunt u sturen naar:
Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Vanaf de dag waarop de ingebrekestelling is ontvangen, heeft de Provincie twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan moet de Provincie een dwangsom betalen. Deze dwangsom geldt voor de periode na deze twee weken, waarop er nog geen beslissing is genomen.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom hangt af van de duur van de vertraging. Als de dwangsom ingaat, gelden de volgende bedragen:

  • 23 euro per dag voor de eerste 2 weken
  • 35 euro per dag voor de volgende 2 weken
  • 45 euro per dag voor de overige dagen

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal 1442 euro.

Direct beroep instellen

Vanaf het moment dat de dwangsom ingaat, kunt u ook beroep instellen bij de rechter. Het is niet nodig om eerst bezwaar bij de Provincie te maken.

Uitzonderingen

Er zijn omstandigheden waaronder de Provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Bijvoorbeeld wanneer de Provincie de beslistermijn op tijd heeft verlengd of uw aanvraag om een Woo-verzoek (Wet open overheid) gaat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland. Dit kan via telefoonnummer +31 118 631254 /631319 of door een e-mail te sturen naar bezwaarenberoep@zeeland.nl onder vermelding van 'ingebrekestelling'.