Bezwaar maken

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie (provinciale staten, gedeputeerde staten, de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen en de commissaris van de Koning) kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

2 ambtenaren in vergaderzaal

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Om bezwaar te kunnen maken hoeft een besluit niet persoonlijk tot u te zijn gericht, maar het moet wel direct of indirect betrekking op u hebben. Er zijn ook gevallen waarin u géén bezwaar kunt maken, bijvoorbeeld als:

 • het besluit is genomen naar aanleiding van een bezwaar- of beroepschrift
 • het besluit van de Provincie betrekking heeft op het al dan niet goedkeuren van besluiten van anderen, zoals gemeenten en waterschappen
 • het besluit gaat over de voorbereidingsprocedure van een besluit
 • aan het besluit een zogenaamde uniforme voorbereidingsprocedure (een door de Awb geregelde inspraakprocedure) is voorafgegaan

De Provincie vermeldt aan het eind van ieder besluit of u bezwaar kunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Als u geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), wordt dat ook vermeld.

Hoe maakt u bezwaar?

U moet altijd schriftelijk bezwaar maken. In dat bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken en
 • de reden waarom u bezwaar maakt

U kunt dat gemakkelijk doen door het bezwaarschriftformulier in te vullen. Dat formulier bevat alle onderdelen waaraan een bezwaar moet voldoen. U moet het bezwaarschrift altijd ondertekenen. Print daarom het formulier, zet uw handtekening en stuur het samen met de eventuele bijlagen per post op.

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het persoonlijk afgeeft.

Direct naar bezwaarschriftformulier

Binnen zes weken

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Indien het bezwaarschrift na deze termijn wordt ingediend, kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift tegen een besluit indient, betekent dit niet dat het besluit niet in werking treedt. Als u de werking van het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast een bezwaarschrift een apart verzoek om een "voorlopige voorziening" indienen. Meestal kan dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Soms is een andere rechter bevoegd. Bij elk besluit vermeldt de Provincie bij wie u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Wordt uw verzoek om een voorlopige voorziening ingewilligd, dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat voorlopig geen uitvoering aan het besluit mag worden gegeven

Behandeling van het bezwaar

Voordat de Provincie een beslissing neemt op uw bezwaarschrift krijgen u en eventuele andere belanghebbenden de gelegenheid hun mening te geven. Dat wordt "horen" genoemd. Het horen wordt door een onafhankelijke commissie gedaan, die advies uitbrengt aan de Provincie. De (plv.) voorzitter en leden van deze commissie maken geen deel uit van of zijn niet werkzaam bij de Provincie.

De commissie bezwaar, beroep en klachten is als volgt samengesteld:

 • De heer mr. T.L.J. Drouen (voorzitter)
 • De heer mr. ir. M. de Hek (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw mr. M.L. Bosman
 • De heer C.L. van Dis MBA
 • Mevrouw mr. H.C. Fraaij
 • Mevrouw mr. R.H. van Marle

De commissie is niet altijd verplicht te horen. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is: dat betekent bijvoorbeeld dat u de termijn voor het maken van bezwaar hebt overschreden, het besluit u niet raakt of u niet of te laat de gevraagde gegevens hebt verstrekt
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is: dat wil zeggen dat er op voorhand geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit
 • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden
 • aan het bezwaar helemaal tegemoet gekomen wordt en  eventuele andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad

Voor bezwaarschriften gericht aan de heffings- en invorderingsambtenaar gelden andere regels vanuit de Algemene wet rijksbelastingen. In deze gevallen wordt de indiener van het bezwaarschrift gehoord op zijn verzoek. Het horen wordt gedaan door de heffings-en invorderingsambtenaar of door een medewerker die niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het besluit.

In alle gevallen wordt van het horen een verslag gemaakt.

Iemand namens u laten optreden

U kunt altijd een getuige, deskundige of iemand anders meenemen om u tijdens de hoorzitting bij te staan. U mag zich ook laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Dat betekent dat u iemand anders het recht geeft het woord voor u te doen. U hoeft dan zelf niet te verschijnen. Als u zelf niet aanwezig bent op de hoorzitting, moet u de persoon, die u vertegenwoordigt, wel een schriftelijke machtiging meegeven. Dit geldt niet als u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat. 

Als u zich op een hoorzitting laat vertegenwoordigen of bijstaan door een getuige, deskundige of advocaat, moet u de kosten die daarmee samenhangen zelf betalen. Dit geldt niet als het bestreden besluit wordt herroepen wegens onrechtmatigheid die aan de Provincie is te wijten. In dat geval krijgt u een vergoeding van de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaarschrift redelijkerwijs heeft moeten maken. U moet voor een vergoeding een verzoek bij de Provincie doen. Dit verzoek kan direct bij het maken van bezwaar of tijdens de hoorzitting worden gedaan, maar niet meer nadat de Provincie op uw bezwaarschrift heeft beslist.

Gegevens, bewijsstukken

U kunt tot tien dagen voor de hoorzitting gegevens of bewijsstukken aan de Provincie leveren. De stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift liggen in ieder geval een week ter inzage. Alle belanghebbenden kunnen kopieën van de stukken krijgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Beslissing

De Provincie beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie. Dit advies is echter niet bindend. Bij de beslissing op het bezwaarschrift worden het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting meegezonden.

De Provincie moet in principe een beslissing nemen binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is, dan kan de beslissing worden verdaagd met uiterlijk zes weken. Hiervan krijgt u in ieder geval binnen twaalf weken schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u daartegen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij welke instantie u dat moet doen en binnen welke termijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland, via telefoonnummer +31 118 631254 / 631319 of stuur een e-mail naar bezwaarenberoep@zeeland.nl

Adres

Uw bezwaarschrift kunt u zenden aan:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg