Bezwaar maken

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

2 ambtenaren in vergaderzaal

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Om bezwaar te kunnen maken moet het bezwaar wel direct of indirect over u gaan. Er zijn ook gevallen waarin u geen bezwaar kunt maken, bijvoorbeeld als:

 • het besluit is genomen na een bezwaar- of beroepschrift
 • het besluit van de Provincie gaat over het goedkeuren of afkeuren van besluiten van anderen, zoals gemeenten en waterschappen
 • het besluit gaat over de voorbereidingsprocedure van een besluit
 • het besluit is genomen na een inspraakprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (uniforme voorbereidingsprocedure)

De Provincie vermeldt aan het eind van ieder besluit of u bezwaar kunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Als u geen bezwaar kunt maken, maar u nog wel naar de rechter of andere instantie kunt, vermelden we dit. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van beroep.

Hoe maakt u bezwaar?

Maak altijd schriftelijk bezwaar. In dat bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken en
 • de reden waarom u bezwaar maakt

U doet dat door het bezwaarschriftformulier in te vullen. Dat formulier bevat alle onderdelen waaraan een bezwaar moet voldoen. Onderteken altijd het bezwaarschrift. Print daarom het formulier, zet uw handtekening en stuur het samen met de eventuele bijlagen per post op.

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het persoonlijk afgeeft.

Reageer binnen zes weken

Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het besluit op. Als u het bezwaarschrift na deze termijn opstuurt, is uw bezwaarschrift mogelijk niet-ontvankelijk. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het door de Provincie genomen besluit geldig. Als er sprake is van een spoedeisende situatie dan kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Meestal kan dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda. Soms is een andere rechter bevoegd. Bij elk besluit vermeldt de Provincie bij wie u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Gaat de voorzieningenrechter akkoord met het verzoek? Dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat het besluit voorlopig niet mag worden uitgevoerd.

Behandeling van het bezwaar

Voordat de Provincie een beslissing neemt op uw bezwaarschrift mogen u en eventueel andere belanghebbenden een mening geven. Dat noemen we ‘horen’. Het horen wordt door een onafhankelijke commissie gedaan, die advies uitbrengt aan de Provincie. De voorzitter en leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de Provincie.

De commissie bezwaar, beroep en klachten bestaat uit:

 • De heer mr. T.L.J. Drouen (voorzitter)
 • De heer mr. ir. M. de Hek (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw mr. M.L. Bosman
 • De heer C.L. van Dis MBA
 • Mevrouw mr. H.C. Fraaij
 • Mevrouw mr. R.H. van Marle

De commissie is niet altijd verplicht om te horen. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de periode voor het maken van bezwaar voorbij is, het besluit u niet raakt of u niet of te laat de gevraagde gegevens hebt gestuurd
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is. Dit betekent dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een ander besluit
 • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden
 • de redenen van het bezwaar worden weggenomen en de belangen van eventueel andere belanghebbenden niet worden geschaad

Voor bezwaarschriften die u stuurt aan de heffings- en invorderingsambtenaar gelden andere regels. Deze regels staan in de Algemene wet rijksbelastingen. In deze gevallen moet de indiener van het bezwaarschrift aangeven dat hij gehoord wil worden. De heffings- en invorderingsambtenaar of een medewerker die niet betrokken was bij het tot stand komen van het besluit hoort de indiener. In alle gevallen wordt een verslag van het horen gemaakt.

Iemand namens u laten optreden

U mag altijd een getuige, deskundige of iemand anders meenemen om u te ondersteunen tijdens de hoorzitting. Ook mag u zich laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. In dat geval moet u de persoon die u vertegenwoordigt een schriftelijke machtiging meegeven. Dit geldt niet als u zich laat vertegenwoordigen door een advocaat.

Laat u een getuige, deskundige of advocaat namens u spreken of u bijstaan? Dan betaalt u zelf de kosten. U hoeft niet te betalen als het besluit dat u bestrijdt wordt herroepen omdat het besluit van de Provincie niet rechtmatig was. In dat geval krijgt u een vergoeding voor de kosten die u heeft moeten maken voor de behandeling van het bezwaarschrift. Hiervoor doet u een verzoek bij de Provincie. Dit kunt u direct doen bij het maken van bezwaar of tijdens de hoorzitting. Nadat de Provincie een besluit heeft genomen op uw bezwaarschrift kunt u geen verzoek voor het vergoeden van de kosten meer indienen.

Gegevens en bewijsstukken

U kunt tot tien dagen voor de hoorzitting gegevens of bewijsstukken aan de Provincie leveren. De stukken die over de zaak en het bezwaarschrift gaan liggen in ieder geval een week ter inzage. Alle belanghebbenden kunnen kopieën van de stukken krijgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Beslissing

De Provincie beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie. Dit advies hoeft de Provincie niet over te nemen. U ontvangt bij de beslissing op het bezwaarschrift ook het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting.

De Provincie moet binnen twaalf weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Deze periode gaat in op de dag na de laatste dag waarop u het bezwaarschrift kon indienen. Als dit niet lukt voor de Provincie, dan kan de beslissing worden uitgesteld met uiterlijk zes weken. U ontvangt binnen twaalf weken schriftelijk bericht over het uitstel.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u daartegen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In de beslissing staat bij welke instantie u dat moet doen en binnen welke periode.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure? Neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie Zeeland. Dit kan via telefoonnummer +31 118 631254 /631319 of door een e-mail te sturen naar bezwaarenberoep@zeeland.nl

Adres

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg