PFAS

De Provincie Zeeland maakt zich zorgen over de aanwezigheid en effecten van PFAS in het milieu, in het bijzonder in de Westerschelde. De Provincie heeft weinig bevoegdheden op dit gebied maar wil wel zoveel mogelijk informatie verzamelen. 

Op verzoek van de Provincie is een informatieoverleg PFAS gestart. In dit overleg zitten Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse gemeenten, RUD-Zeeland, Ministerie van I&W, Ministerie van LNV, Ministerie van VWS, RIVM en partijen uit Vlaanderen en Zeeland. 

Onderzoek

Op dit moment is er nog weinig onderzoek specifiek voor Zeeland gedaan. Na overleg met de betrokken ministeries heeft de Provincie Zeeland besloten om opdracht te geven aan het RIVM om onderzoek te doen naar de voedselveiligheid in de Westerschelde. Er wordt onderzoek gedaan naar PFAS in vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten. Het Rijk is voornemens het grootste deel van de kosten van het onderzoek op zich te nemen en vindt het belangrijk gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van dat onderzoek. Zie ook het nieuwsbericht Provincie geeft opdracht tot onderzoek PFAS. 

Op basis van reeds beschikbare cijfers adviseert de GGD Zeeland (sport)vissers om geen zelf gevangen vis uit de Westerschelde te eten, lees hier het advies: www.ggdzeeland.nl.

Informatiebijeenkomst

Woensdag 20 oktober 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over PFAS. Deze is terug te bekijken op https://bit.ly/InformatiebijeenkomstPFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden van PFAS zijn PFOA (perfluoroctaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en GenX. De stoffen uit de PFAS-groep zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze worden toegepast in verschillende producten, zoals voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim en anti-aanbaklagen van pannen. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. Kijk voor meer informatie over waar PFAS in zit op

www.waarzitwatin.nl

PFAS kunnen in het milieu terechtkomen tijdens productie, gebruik en in het afvalstadium. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en kunnen in kleine hoeveelheden terecht komen in voedsel of drinkwater.

Gezondheid 

Er is ook steeds meer bekend over de nadelige effecten van stoffen uit de PFAS-groep op de gezondheid. Op 4 juni 2021 is de Kamer door het RIVM geïnformeerd over een opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) met de conclusie dat de blootstelling van mensen aan PFAS in Nederland op dit moment hoger wordt ingeschat dan de EFSA waarden. Omdat deze EFSA grenswaarden gebaseerd zijn op levenslange blootstelling betekent een tijdelijke overschrijding geen acuut gezondheidsrisico. Het is wel noodzakelijk om actie te ondernemen om de blootstelling van mensen aan PFAS via voedsel, drinkwater en andere bronnen te verminderen en nadere onderzoeken te doen.

Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden over PFAS op de website van het RIVM.

Bevoegd gezag

Er zijn rondom de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen veel overheden die allen een gedeeltelijke bevoegdheid hebben. Met zoveel verschillende bevoegdheden is het lastig het probleem als geheel aan te pakken. Daarbij komt dat het nu nog niet duidelijk is waar de PFAS precies vandaan komt, zeker omdat het zowel in de Westerschelde als het kanaal van Gent naar Terneuzen gemeten word. Dat betekent meerdere bronnen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de PFAS.

Vlaanderen

Kort geleden is gebleken dat een in Antwerpen gevestigd bedrijf (3M) mogelijk illegale PFAS loost. Uit de recente data analyse van RWS blijkt een sterk verhoogde concentratie PFAS in de Westerschelde. Het lijkt erop dat veel PFAS verontreiniging via België binnenkomt. Het heeft daarmee een internationale dimensie. De Provincie heeft daarom het Rijk gevraagd de coördinatie op zich te nemen. Daarnaast vraagt ze met een aparte brief aan de Vlaamse overheden om Zeeland te informeren over ontwikkelingen in dit dossier. 

Ook vindt de Provincie het belangrijk dat er grenswaarden en andere normen worden vastgesteld voor PFAS en ze zal daarop aandringen bij het Rijk en Europa.

Rapporten:

De Provincie publiceert de voor dit dossier relevante rapporten die zijn verschenen of nog moeten verschijnen. Deze lijst is dus niet definitief maar zal gaandeweg verder aangevuld worden met nieuwe of onlangs aan ons toegezonden rapporten.