Natuurmonitoring

De natuur verandert door de jaren heen. Diverse factoren kunnen daar van invloed op zijn. Door de natuur te volgen, krijgen we een beeld van de veranderingen. Deze informatie gebruikt de Provincie om haar beleid bij te kunnen sturen.

Natuurrapportage

Eens in de drie jaar wordt er een Natuurrapportage opgesteld. De eerste rapportage is in 2019 opgesteld, de Natuurrapportage Zeeland 2019. Hierin zijn op provinciaal niveau trends van soortgroepen opgenomen en is gekeken naar de kwaliteit van de natuur in Zeeland.

Monitoring en onderzoek

Het volgen van de diverse planten en dieren gebeurt door middel van verschillende monitoringprogramma’s. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij landelijke meetnetten. Door gebruik te maken van eenzelfde methodes zijn gegevens vergelijkbaar. Samen met terreinbeheerders, soortenorganisaties en vrijwilligers worden er inventarisaties uitgevoerd. Deels in opdracht van de Provincie Zeeland.

Naast monitoring vindt er ook geregeld onderzoek plaats. Meestal gericht op een bepaalde soort of proces waar meer kennis op wenselijk is ten behoeve van de verbetering van de instandhouding van een soort. Vaak wordt er gekeken naar de redenen waarom het slecht gaat met de soort en worden er aanbevelingen gedaan voor herstelmaatregelen.

Data en informatie

Door de verzamelde gegevens op een centrale plaats met elkaar te delen, wordt de informatie voor meerdere partijen toegankelijk. Ongeacht wie of welke organisatie de inventarisatie heeft gedaan. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is zo’n centrale databank waar alle soort gegevens in worden opgeslagen.  Via de verspreidingsatlas is de data verwerkt tot verspreidingskaarten per soort.

Voor het opslaan van vegetatie en habitattypenkaarten is de Nationale Databank Vegetaties en Habitats ontwikkeld. 

Verwerking gegevens

De informatie uit deze databanken kunnen door verschillende organisaties worden gebruikt en verwerkt tot bijvoorbeeld trendinformatie of over kwaliteit. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Natuurrapportage Zeeland 2019. Ook het Planbureau van de Leefomgeving en het CBS gebruikt deze databank voor het maken van evaluaties en trendgegevens. (bijvoorbeeld CLO)

Provincie viewers

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincie worden er een aantal keer per jaar zeehonden in de Delta geteld. De gegevens hiervan hebben we in de viewer zeehonden tellingen verwerkt.

Ook samen met Rijkswaterstaat loopt er een project waarbij vogels worden geteld die op het slik lopen tijdens afgaand water. Hierbij wordt om de 2 à 3 uur geïnventariseerd waar en hoe veel vogels zich op het slik bevinden. Rondom de Oosterschelde zijn de vogels in 2016/2017 geteld. Rond de Westerschelde worden in de periode 2018-2020 tellingen uitgevoerd. Informatie hierover is te vinden in de viewer vogeltellingen.

Downloads

Externe links

Soorten organisaties