Natuurmonitoring

De natuur verandert door de jaren heen. Verschillende factoren kunnen daar invloed op hebben. Door de natuur te volgen, krijgen we een beeld van de veranderingen. Deze informatie gebruikt de Provincie om haar beleid bij te kunnen sturen.

Natuurrapportage

Eén keer in de drie jaar stellen we een Natuurrapportage op. Het eerste rapport is in 2019 opgesteld; Natuurrapportage Zeeland 2019. Lees ook de Natuurrapportage voor 2022Hierin kijken we naar de kwaliteit van de natuur in Zeeland.

Monitoring en onderzoek

Het volgen van de verschillende planten en dieren gebeurt met verschillende monitoringprogramma’s. Monitoren is het steeds in de gaten houden van aantallen soorten of processen. Hierbij sluiten we waar het kan aan bij landelijke meetnetten. Door dezelfde methoden te gebruiken kunnen we gegevens vergelijken. Terreinbeheerders, soortenorganisaties, vrijwilligers en adviesbureaus voeren deze tellingen uit in overleg of in opdracht van de Provincie Zeeland.  

Naast monitoring vindt er ook regelmatig onderzoek plaats. Dit is gericht op een bepaalde soort of proces waar we meer van willen weten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze soort blijft bestaan. We laten dan kijken waarom het slecht gaat met de soort en nemen we actie om dit te herstellen.

Data en informatie

Informatie wordt voor meer mensen bereikbaar door de gegevens die verzameld zijn op een centrale plaats te delen. Het maakt dan niet uit wie de gegevens heeft verzameld. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is zo’n centrale plaats waar alle soort gegevens van planten en dieren in worden opgeslagen. In de verspreidingsatlas is de data verwerkt tot verspreidingskaarten per soort. Data die verzameld is in opdracht van de Provincie Zeeland is te vinden in ons dataportaal

Voor het opslaan van vegetatie en habitattypenkaarten is de Nationale Databank Vegetaties en Habitats ontwikkeld. 

Verwerking gegevens

Verschillende organisaties kunnen de informatie uit deze databanken gebruiken voor het maken van trends, evaluaties of beoordelingen van natuurkwaliteit. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Natuurrapportage 2022. Ook het Planbureau van de Leefomgeving en het CBS gebruiken deze databank voor het maken van evaluaties en trendgegevens. (bijvoorbeeld CLO)

Informatie over zeehonden en vogels

In opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie worden een aantal keer per jaar zeehonden in de Delta geteld. De gegevens hiervan verwerkten we in de viewer zeehonden tellingen.

Er liep ook een project met Rijkswaterstaat waarbij vogels werden geteld die op het slik liepen tijdens afgaand water. Om de twee à drie uur werd gekeken waar en hoeveel vogels zich op het slik bevonden. Rondom de Oosterschelde zijn de vogels in 2016/2017 geteld. Rond de Westerschelde zijn in de periode 2018-2020 tellingen uitgevoerd. Informatie hierover is te vinden in de viewer vogeltellingen.

Downloads

Externe links

Soorten organisaties