Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het Zeeuwse deel van dit natuurnetwerk heet Natuurnetwerk Zeeland (NNZ).

Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. De natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland dragen ook sterk bij aan de identiteit van Zeeland en aan de kwaliteit van Zeeland als woon- en werkgebied. Het grootste deel van het natuurnetwerk Zeeland is goed toegankelijk en beleefbaar.

De begrenzing van de gebieden die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018 en nader uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland. Ze zijn ook te zien op de digitale kaart van Natuur en Landschap. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks op onderdelen gewijzigd. Op 25 september 2018 hebben GS de planwijziging 2018 vastgesteld.

Bestaande natuur

Dit zijn de bestaande natuurgebieden van Zeeland – duinen, deltawateren, schorren, kreken, dijken, weidegebieden en bossen. De provincie zet zich in om deze gebieden te beschermen, te beheren en open te stellen voor bezoekers.

Nieuwe natuur

Versnippering van het natuurwerk wordt opgeheven door op bepaalde plaatsen landbouwgrond om te zetten in natuur – nieuwe natuur – en zo natuurgebieden met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is de Passageule in West Zeeuws Vlaanderen, een verbinding tussen Braakman en Zwin. Door het inrichten van diverse deelgebieden is deze oude getijdegeul met de omringende oeverlanden en liniedijken al weer duidelijk in het landschap aanwezig en zijn Braakman en Zwin met elkaar verbonden.

Agrarisch gebied van ecologische waarde

Kreken, dijken en reliëfrijke graslanden in het landbouwgebied worden beschermd door landbouw en natuurbeheer te combineren. Deze gebieden zijn beschermd op grond van de provinciale ruimtelijke verordening. Voorbeelden zijn de weidevogelgraslanden bij Scharendijke en de bloemrijke graslanden aan de Bergweg bij Nisse.  De provincie stimuleert het agrarisch natuurbeheer door boeren door middel van subsidies.

Contact

Chris Vreugdenhil 
+31 6 5548 4445
cc.vreugdenhil@zeeland.nl