Natuurnetwerk Zeeland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een overkoepelend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het Zeeuwse deel van dit natuurnetwerk heet Natuurnetwerk Zeeland (NNZ).

Natuurontwikkeling

Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. De natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland dragen ook sterk bij aan de identiteit van Zeeland en aan de kwaliteit van Zeeland als woon- en werkgebied. Het grootste deel van het Natuurnetwerk Zeeland is goed toegankelijk en beleefbaar.

De begrenzing van de gebieden die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren is vastgelegd in de Omgevingsverordening 2018 en verder uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. De grenzen zijn ook aangegeven op de digitale kaart van Natuur en Landschap. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks op onderdelen gewijzigd. Op 24 september 2019 hebben GS de planwijziging 2019 vastgesteld.

Bestaande natuur

Dit zijn bestaande natuurgebieden van Zeeland – duinen, deltawateren, schorren, kreken, dijken, weidegebieden en bossen. De provincie zet zich in om deze gebieden te beschermen, te beheren en open te stellen voor bezoekers.

Nieuwe natuur

Versnippering van het natuurwerk wordt tegengegaan door op bepaalde plaatsen landbouwgrond om te zetten in natuur – nieuwe natuur – en zo natuurgebieden met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is de Passageule in West Zeeuws Vlaanderen, een verbinding tussen Braakman en Zwin. Door diverse deelgebieden in te richten is deze oude getijdegeul met de omringende oeverlanden en liniedijken weer duidelijk in het landschap aanwezig en zijn Braakman en Zwin met elkaar verbonden.

Agrarisch gebied van ecologische waarde

Kreken, dijken en reliëfrijke graslanden in het landbouwgebied worden beschermd Kreken, dijken en reliëfrijke graslanden in het landbouwgebied worden beschermd door landbouw en natuurbeheer te combineren. Deze gebieden zijn beschermd op grond van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Voorbeelden zijn de weidevogelgraslanden bij Scharendijke en de bloemrijke graslanden aan de Bergweg bij Nisse. In een aantal gebieden stimuleert de provincie het agrarisch natuurbeheer door boeren door middel van subsidies.

Contact

Chris Vreugdenhil 
+31 6 5548 4445
cc.vreugdenhil@zeeland.nl