Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. Met ons natuurbeleid willen we bereiken dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Hoe we dat aanpakken staat beschreven in het Omgevingsplan Zeeland, het Natuurbeheerplan Zeeland en in onze nieuwe natuurvisie. Het provinciale natuurbeleid bestaat uit zes pijlers.

Bescherming

De Provincie beschermt de Zeeuwse natuur door het uitvoeren van de Wet natuurbescherming en door waardevolle natuurgebieden actief te beschermen. Het gaat om de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Zeeland.

Ontwikkeling

Natuurgebieden worden ingericht en verbonden door middel van ecologische verbindingen. Daarmee ontstaat een netwerk van gebieden die samen functioneren als één robuust geheel, het Natuurnetwerk Zeeland.

Beheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van natuur en landschap in stand te kunnen houden. Natuurbeheer door eigenaren, beheerders en agrariërs stimuleren we door middel van natuursubsidies.

Herstel

In sommige natuurgebieden is de natuurkwaliteit de laatste jaren gedaald. Waar dit (delen van) beschermde natuurgebieden betreft worden herstelmaatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Dat geldt in het bijzonder voor de Natura 2000-gebieden, waaronder het Natuurpakket Westerschelde, maar ook voor leefgebieden om planten en diersoorten te beschermen.

Toegankelijkheid en bekendheid

Met ons natuurbeleid zorgen we er ook voor dat de natuur en het landschap voor het publiek goed toegankelijk zijn. Zo maken we het bezoeken van de natuurgebieden en het cultuurlandschap gemakkelijker met het wandel- en fietsnetwerk en zorgen we voor de toegankelijkheid van natuurgebieden. Een onderdeel van het natuurbeleid is het vergroten van de kennis over de natuur. We ondersteunen activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie en Nationaal park Oosterschelde.

Landschap

We behouden en versterken de cultuurhistorische waarden van het Zeeuwse landschap door middel van wetgeving en beheersubsidies.

Provinciale Commissie Groene Ruimte

De Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR) bestaat sinds 1 januari 1996. Toen kreeg de Provincie Zeeland nieuwe taken op het gebied van natuur en landinrichting en werd de PCGR ingesteld.

De PCGR is bedoeld om de belanghebbenden nauwer bij de uitvoering van het beleid te betrekken. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers/bestuurders van de Provincie, het Waterschap, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, het Zeeuws Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, de ZMF en Natuurmonumenten en de Recron. Ook het Kadaster en het Collectief Poldernatuur Zeeland zijn betrokken bij de PCGR.

De commissie adviseert Gedeputeerde Staten als er beslissingen moeten worden genomen op het gebied van natuur en landschap. Verder wordt ze regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals bijvoorbeeld de Natuurvisie en het Natuurbeheerplan Zeeland.

Natuurvisie

De bijzondere Zeeuwse natuur en het typisch Zeeuwse landschap hebben een plaats in de Natuurvisie 2017 - 2022. In de natuurvisie is op hoofdlijnen bepaald hoe wij invulling geven aan het behoud van biodiversiteit en natuurbelangen verbinden aan economische en maatschappelijke belangen. Het gaat dan om het beschermen, ontwikkelen, beheren, herstellen en verbreden van natuur en landschap.

De natuurvisie is geen product van alleen de Provincie. Bij het opstellen van de natuurvisie hebben we input gevraagd van de andere overheden, belangenorganisaties, burgers en ondernemers. De visie is vastgesteld door Provinciale Staten op 21 april 2017 en is te vinden onder de downloads. De in rood gemarkeerde teksten zijn de wijzigingen die bij de vaststelling zijn opgenomen.