Natuurbeleid

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. Met ons natuurbeleid willen we bereiken dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het herkenbare Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Hoe we dat aanpakken staat beschreven in het Omgevingsplan Zeeland, het Natuurbeheerplan Zeeland en in onze nieuwe natuurvisie. Het provinciale natuurbeleid bestaat uit zes pijlers die we hieronder beschrijven.

Fietsen in de natuur

Bescherming

De Provincie Zeeland beschermt de Zeeuwse natuur door het uitvoeren van de Wet natuurbescherming en door landschappelijke en/of ecologische waardevolle natuurgebieden actief te beschermen. Het gaat om de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Zeeland.

Ontwikkeling

Natuurgebieden worden ingericht en verbonden door middel van natuurlijke verbindingen. Daardoor ontstaat een netwerk van gebieden die samen functioneren als één groot geheel dat tegen een stootje kan. Dit geheel noemen we het Natuurnetwerk Zeeland.

Beheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van natuur en landschap in stand te kunnen houden. We stimuleren natuurbeheer door eigenaren, beheerders en agrariërs door middel van natuursubsidies.

Herstel

In sommige natuurgebieden is de natuurkwaliteit de laatste jaren gedaald. In gebieden die beschermd zijn, worden herstelmaatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Dat geldt in het bijzonder voor de Natura 2000-gebieden, waaronder het Natuurpakket Westerschelde, maar ook voor leefgebieden om planten en diersoorten te beschermen.

Toegankelijkheid en bekendheid

Met ons natuurbeleid zorgen we ervoor dat de natuur en het landschap voor het publiek goed toegankelijk zijn. Zo maken we het bezoeken van de natuurgebieden en het cultuurlandschap gemakkelijker met het wandel- en fietsnetwerk en zorgen we voor de toegankelijkheid van natuurgebieden. Een onderdeel van het natuurbeleid is het vergroten van de kennis over de natuur. We ondersteunen activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie en Nationaal park Oosterschelde.

Landschap

We behouden en versterken de cultuurhistorische waarden van het Zeeuwse landschap door middel van wetgeving en beheersubsidies.

Provinciale Commissie Groene Ruimte

De Provincie Zeeland kreeg op 1 januari 1996 nieuwe taken op het gebied van natuur en landinrichting. Om die reden is toen de Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR) ingesteld.

De PCGR is bedoeld om de belanghebbenden nauwer bij de uitvoering van het beleid te betrekken. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers/bestuurders van de Provincie, het Waterschap, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, het Zeeuws Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, de ZMF en Natuurmonumenten en de Recron.

De commissie adviseert Gedeputeerde Staten als er beslissingen moeten worden genomen op het gebied van natuur en landschap. Verder wordt de comissie regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals bijvoorbeeld over de Natuurvisie en het Natuurbeheerplan Zeeland.

Natuurvisie

De bijzondere Zeeuwse natuur en het typisch Zeeuwse landschap hebben een plaats in de Natuurvisie 2017 - 2022. In de Natuurvisie is op hoofdlijnen bepaald hoe wij invulling geven aan het behoud van de natuur en verbinden wij natuurbelangen aan economische en maatschappelijke belangen. Het gaat om het beschermen, ontwikkelen, beheren, herstellen en verbreden van natuur en landschap.

De natuurvisie is geen product van alleen de Provincie Zeeland. Bij het opstellen van de natuurvisie hebben we input gevraagd aan de andere overheden, belangenorganisaties, burgers en ondernemers. De visie is vastgesteld door Provinciale Staten op 21 april 2017 en is te vinden onder de downloads.