Kapellebrug; Proces en aanpak

Op deze pagina leest u hoe we de reconstructie gaan aanpakken en hoe de planning eruit ziet. Bijgevoegde foto laat één van de plaatsen zien waar we aanpassingen aan de weg gaan doen. 

foto Klimorama Gentsevaart Traverse Kapellebrug

Wat gaan we precies doen?

Om de verkeerssituatie in Kapellebrug aan te pakken gaat de Provincie samen met de gemeente Hulst de Gentsevaart (N290) vanaf de Belgische grens tot aan de kruising Gentsevaart/Molenstraat reconstrueren. Met onderstaande acties wordt de weg veiliger, verbetert de doorstroming van het verkeer en zullen de omliggende bedrijventerreinen en Kapellebrug beter te bereiken zijn: 

 • Aanleg van fiets- en voetpaden aan beide kanten van de weg
 • Aanleg van een nieuwe rotonde ter hoogte van de Molenstraat
 • Aanleg van verkeerseilanden voor veiligere oversteekplaatsen
 • Verbetering van de aansluitingen met de Roskamstraat 
 • Aanleg nieuw riool 

Hoe ziet de planning eruit?

Na goedkeuring van het definitief ontwerp door zijn de nutsbedrijven gestart met hun werkzaamheden. Pas na afronding van de verschillende voorbereidingswerkzaamheden, kan de daadwerkelijke uitvoering starten.  

Alle voorbereidingswerkzaamheden zijn ondertussen zo goed als afgerond. Zo zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder andere geluid, trillingen, milieu, natuur, bodem en archeologie. Daarnaast heeft gemeente Hulst het riool gerenoveerd, benodigde vergunningen zijn aangevraagd en we hebben het werk omschreven voor een aannemer. In maart 2024 start de netbeheerder met het werk aan de kabels en leidingen. 

De zoektocht naar een aannemer start in mei 2024. Vanaf oktober 2024 kan een aannemer dan met de eerste werkzaamheden aan de weg beginnen. Het is de bedoeling dat het werk medio 2026 is afgerond.

Omleidingsroutes

Bij de start van de werkzaamheden leiden we het verkeer om. We proberen hinder zoveel mogelijk te beperken. Maar het is onvermijdelijk dat op sommige momenten de bereikbaarheid (zeer) beperkt is. Bij de omleidingsroutes maken we onderscheid tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer.

Bestemmingsverkeer
Bestemmingsverkeer leiden we niet om. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Dit doen we door de weg maar gedeeltelijk af te sluiten.

Doorgaand verkeer
Doorgaand vrachtverkeer leiden we om via N290 naar de Tractaatweg en Expressweg en omgekeerd. Bekijk deze omleidingsroute bij documenten. Voor doorgaand personenverkeer zijn er meerdere opties mogelijk:

 • via Molenstraat Clinge en Belgisch Klinge;
 • via Brouwerijstraat Sint Janssteen en Sint Janstraat Kapellebrug
 • via één rijbaan van de Gentsevaart (mogelijk door een halve wegafzetting)

Van verkeerskundig ontwerp tot definitief ontwerp

In 2020 heeft de Provincie besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Traverse Kapellebrug. Het rapport uit 2019 met onderzoek naar hoe de reconstructie het beste plaats kon vinden, vormde de basis voor dit . Het onderzoek is uitgevoerd in afstemming met de omgeving en heeft geleid tot een verkeerskundig ontwerp. 

Om te komen tot een definitief ontwerp hebben we een landmeetkundige inmeting en opname verricht waarmee we de huidige situatie nauwkeurig (in 3D) in kaart hebben gebracht. Nadat we in gesprek zijn geweest met bewoners en andere tijdens een informatiebijeenkomst (februari 2022), legden we de laatste hand aan het definitieve ontwerp. Dit ontwerp hebben we tezamen met een planning voorgelegd aan . Zij hebben het definitief ontwerp op 20 mei 2022 goedgekeurd. Bekijk het definitief ontwerp en de toelichting bij het definitief ontwerp bij documenten.

Aan dat ontwerp zijn nog kleine verbeteringen gedaan. Zo is de aansluiting op het parkeerterrein van supermarkt Mangnus verder verbeterd door het scheiden van de in- en uitrit. Dit maakt de in- en uitrit overzichtelijker en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. 

Voorbereidingsfase

De voorbereidingswerkzaamheden zijn mei 2022 gestart en momenteel zo goed als allemaal afgerond. Onder deze werkzaamheden vallen:

 • Verschillende onderzoeken naar onder andere geluid, trillingen, milieu, natuur, bodem en archeologie
 • Aanvragen benodigde vergunningen
 • Grondaankoopproces
 • Onderzoeken omleidingsroutes
 • Voorbereiding en uitvoering door de netbeheerder voor het verleggen van de kabels en leidingen. Dit is nodig omdat wij daar werkzaamheden gaan uitvoeren. DNWG start in maart 2024 met het werk aan de kabels en leidingen. 
 • Voorbereidingen voor het zoeken van de juiste aannemer die het werk in opdracht van ons zal uitvoeren
 • Renovatie (relining) van de riolering door gemeente Hulst. ‘Relining’ is een methode waarbij riolen een nieuwe binnenkant krijgen, waardoor ze niet moeten worden opengebroken.