Kapellebrug; Proces en aanpak

Op deze pagina leest u hoe we de reconstructie gaan aanpakken en hoe de planning eruit ziet. Bijgevoegde foto laat één van de plaatsen zien waar we aanpassingen aan de weg gaan doen. 

foto Klimorama Gentsevaart Traverse Kapellebrug

Hoe pakken we het aan?

Om de verkeerssituatie in Kapellebrug aan te pakken gaat de Provincie samen met de gemeente Hulst de Gentsevaart (N290) vanaf de Belgische grens tot aan de kruising Gentsevaart/Molenstraat reconstrueren. Met onderstaande acties wordt de weg veiliger, verbetert de doorstroming van het verkeer en zullen de omliggende bedrijventerreinen en Kapellebrug beter te bereiken zijn: 

 • Aanleg van fietspaden aan beide kanten van de weg
 • Aanleg van voetpaden
 • Aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting Molenstraat
 • Aanleg van verkeerseilanden voor veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
 • Verbetering van de aansluitingen met de Roskamstraat en de Brouwerijstraat
 • Vernieuwing van het gemeentelijk riool

Van verkeerskundig ontwerp tot definitief ontwerp

In 2020 heeft de Provincie besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Traverse Kapellebrug. Het rapport uit 2019 met onderzoek naar hoe de reconstructie het beste plaats kon vinden, vormde de basis voor dit besluit. Het onderzoek is uitgevoerd in afstemming met de omgeving en heeft geleid tot een verkeerskundig ontwerp. 

Om te komen tot een definitief ontwerp hebben we een landmeetkundige inmeting en opname verricht waarmee we de huidige situatie nauwkeurig (in 3D) in kaart hebben gebracht. Nadat we in gesprek zijn geweest met bewoners en andere belanghebbenden tijdens een informatiebijeenkomst (februari 2022), legden we de laatste hand aan het definitieve ontwerp. Dit ontwerp hebben we tezamen met een planning voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij hebben het definitief ontwerp op 20 mei 2022 goedgekeurd. Bekijk het definitief ontwerp en de toelichting bij het definitief ontwerp bij  documenten.

Hoe ziet de planning er nu uit?

Na goedkeuring van het definitief ontwerp door Provinciale Staten zijn de nutsbedrijven gestart met hun werkzaamheden. Pas na afronding van de verschillende voorbereidingswerkzaamheden, kunnen wij met onze werkzaamheden aan de weg starten.

De globale planning ziet er als volgt uit; De voorbereidingswerkzaamheden zijn mei 2022 begonnen. Deze werken zullen naar verwachting tot maart 2024 duren. De voorlopige planning is dat we in april 2024 kunnen overgaan op de werkzaamheden aan de weg. Deze duren tot en met maart 2025.

Voorbereidingsfase

De voorbereidingswerkzaamheden zijn mei 2022 gestart en momenteel in volle gang. Onder deze werkzaamheden vallen:

 • Verschillende onderzoeken: milieuonderzoek, natuuronderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek
 • Aanvragen benodigde vergunningen
 • Grondaankoopproces
 • Onderzoeken omleidingsroutes
 • Voorbereiding en uitvoering door de nutsbedrijven voor het verleggen van de kabels en leidingen. Dit is nodig omdat wij daar werkzaamheden gaan uitvoeren.
 • Voorbereidingen voor het zoeken van de juiste aannemer die het werk in opdracht van ons zal uitvoeren
 • Renovatie (relining) van de riolering door gemeente Hulst. ‘Relining’ is een methode waarbij riolen een nieuwe binnenkant krijgen, waardoor ze niet moeten worden opengebroken.

Omleidingsroutes

Gezien de impact voor de omgeving willen we het bepalen van omleidingsroutes zorgvuldig doorlopen met alle belanghebbenden. Globaal weten we hoe de omleidingsroute eruit gaat zien. Allereerst maken we hierin een onderscheid tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer zal niet worden omgeleid. Daarnaast maken we onderscheid tussen doorgaand vracht- en personenvervoer. Doorgaand vrachtverkeer willen wij omleiden via N290 naar de Tractaatweg en Expressweg en omgekeerd. Bekijk deze omleidingsroute bij documenten. Voor doorgaand personenverkeer zijn er meerdere opties mogelijk:

 • via Molenstraat Clinge en Belgisch Klinge;
 • via Brouwerijstraat Sint Janssteen en Sint Janstraat Kapellebrug
 • via één rijbaan van de Gentsevaart (mogelijk door een halve wegafzetting)

We willen bereikbaarheid garanderen met een gedeeltelijke wegafzetting. Dit realiseren is een lastig vraagstuk, waarvoor we veel informatie nodig hebben van omliggende bedrijven en bewoners. Tijdens de informatieavond in februari 2022 hebben we informatie opgehaald bij bewoners. Daarnaast hebben we met de bedrijven gesproken die direct aan de Gentsevaart liggen. Andere bedrijven uit gemeente Hulst konden hun input geven tijdens de inloopavond voor bedrijven in januari 2023.