Kapellebrug; Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden over de herinrichting van Kapellebrug. 

De Gentsevaart ter hoogte van pension D'a Kapel

Omleidingsroutes

Hoe wordt het verkeer omgeleid tijdens de werkzaamheden aan de weg?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We maken hierin allereerst een onderscheid tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer zal niet worden omgeleid. Daarnaast maken we onderscheid tussen doorgaand vracht- en personenvervoer. Doorgaand vrachtverkeer willen wij omleiden via N290 naar de Tractaatweg en Expressweg en omgekeerd. Voor doorgaand personenverkeer zijn er meerdere opties mogelijk:

  • via Molenstraat Clinge en Belgisch Klinge;
  • via Brouwerijstraat Sint Janssteen
  • via één rijbaan van de Gentsevaart (mogelijk door een halve wegafzetting)
Hoe blijven bedrijven en woningen bereikbaar tijdens de werkzaamheden?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We willen bereikbaarheid garanderen met een gedeeltelijke wegafzetting. Dit realiseren is een lastig vraagstuk, waarvoor we veel informatie nodig hebben van omliggende bedrijven en bewoners. Tijdens de informatieavond in februari 2022 hebben we informatie opgehaald bij bewoners. Daarnaast hebben we met alle bedrijven direct aan de Gentsevaart gesproken. Andere bedrijven uit gemeente Hulst konden hun input geven tijdens de inloopavond voor bedrijven in januari 2023.

Techniek / Ontwerp

De rijbanen worden smaller, is dat wel veilig?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Een belangrijk doel van de reconstructie is ook het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een fiets- en voetpad aan beide zijden van de Gentsevaart is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Hierdoor worden de rijbanen smaller dan nu het geval is. De breedte voldoet overigens wel aan de minimale eisen van de geldende richtlijnen. Een smallere breedte van de rijbaan vermindert bovendien de snelheid.

Hoe breed wordt de weg vanaf de rotonde naar de Roskamstraat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De breedte van de weg bedraagt 5,50 meter.

Hoe breed wordt het tweerichtingsfietspad?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het fietspad is 2,50 meter breed. Dit is het minimum volgens de geldende richtlijn en gezien de intensiteit van het aantal fietsers per dag.

Kan je vanuit de Roskamstraat via de rotonde de draai maken naar de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het aantal en type verkeer vanuit de Roskamstraat is dusdanig dat deze aansluiting voldoende is. Een auto kan de binnenbocht maken. Een vrachtwagen zal de rotonde één keer moeten nemen.

Blijven de opritten bij woningen en bedrijven bereikbaar?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, deze moeten goed bereikbaar blijven.

Hoe kom je van de Gentsevaart op de Roskamstraat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Je moet via de rotonde op de kruising met de Molenstraat naar de Roskamstraat rijden.

Hoe komt de aansluiting met het parkeerterrein van Mangnus eruit te zien?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord
  • Er komt een tweerichtingsfietspad tussen de Brouwerijstraat en de Roskamstraat, zodat fietsers niet onnodig moeten oversteken.
  • De toegang naar het terrein van Mangnus voor fietsers en voetgangers wordt gescheiden van de toegang voor gemotoriseerd verkeer.
  • Er komt een middeneiland waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Tegelijkertijd zorgt het middeneiland voor een bocht in de weg, waardoor het ook dient als verkeersremmende maatregel. 
  • Er komt een voorsorteervak voor gemotoriseerd verkeer dat vanuit het zuiden komt en links wil afslaan naar Mangnus. Hierdoor wordt de doorstroming minder gehinderd door verkeer dat afslaat.
  • Voor gemotoriseerd verkeer dat het parkeerterrein van Mangnus verlaat, komen verschillende voorsorteervakken om de Gentsevaart op de rijden.
  • Het tankstation krijgt een aparte in- en uitrit zodat de verschillende verkeersstromen gescheiden worden.
Is het een mogelijkheid om vanaf Mangnus een parallelweg aan te leggen in de richting van België?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee, de beschikbare ruimte is te beperkt voor de aanleg van een aparte parallelweg.

Waar komt in de nieuwe situatie de komgrens te liggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De huidige komgrens – de formele overgang tussen het buitengebied en de bebouwde kom – blijft gehandhaafd. Voor de wegen die aansluiten op de nieuwe rotonde blijft de maximum snelheid ook ongewijzigd.

Waarom gaan jullie geen zebrapaden of verkeersdrempels aanleggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Gentsevaart is een gebiedsontsluitingsweg. Bij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom, hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Dit is gunstig voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Wat wijzigt er bij de aansluiting met de Brouwerijstraat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De situatie blijft grotendeels gelijk. De verkeerssituatie blijft zoals deze nu is. We gaan de weg wel versmallen, zodat het verkeer langzamer zal gaan rijden.

Gaan jullie de weg verlagen zodat hij lager komt te liggen dan de aanliggende percelen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee. De bestaande situatie is ingemeten en het ontwerp is ingepast in deze meting. Het is niet overal mogelijk de weg te verlagen.

Riolering

Waarom worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dit heeft te maken met leeftijd en kwaliteit van de riolering. De riolering aan de oostzijde van de Gentsevaart is van 1963 en de kwaliteit is slecht. Een groot deel kan nog gerenoveerd worden. Een klein deel wordt vervangen. Dat komt omdat de hoogteligging hier niet optimaal is. De riolering aan de westzijde is van 1977 en de kwaliteit is nog goed. Op één stukje na. Dat stuk wordt ook gerenoveerd. Daarnaast leggen we op een deel van het traject een nieuw hemelwaterriool aan.

Welk gedeelte van de riolering wordt gerenoveerd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het gedeelte aan de oostzijde van de Gentsevaart tussen huisnummer 7 en 109. Dat is over een lengte van 1230 meter.

Welk gedeelte van de riolering wordt vernieuwd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Op het gedeelte Gentsevaart tussen huisnummer 109 en 135 en een stukje ter hoogte van de Roskamstraat. Dit is een stuk van 300 meter in totaal. We vervangen ook de huisaansluitingen: het stukje riool vanaf de hoofdriolering tot de erfgrens.

Op welk gedeelte komt er een hemelwaterriool?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Op het gedeelte van de Gentsevaart tussen de Brouwerijstraat en de Roskamstraat, over een lengte van 650 meter. Het zuidelijk deel van Kapellebrug is grondwaterbeschermingsgebied. Hier mag geen regenwater worden geloosd/geïnfiltreerd. Daarom wordt alleen het noordelijk deel afgekoppeld. Dat hemelwater wordt geloosd op de watergang aan de Roskamstraat, buiten het grondwaterbeschermingsgebied.

Wanneer start de renovatie van het riool en hoe lang duurt het?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Voor de renovatie is het niet nodig om te graven. We voeren deze werkzaamheden daarom uit voorafgaand aan de reconstructie van de weg. We verwachten dat de renovatie in het eerste kwartaal van 2023 uitgevoerd gaat worden en enkele weken duurt. 

Wanneer start de vernieuwing en nieuwe aanleg van het riool en hoe lang duurt het?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De vervanging en nieuwe aanleg van het riool wordt gelijktijdig met de werkzaamheden aan de weg uitgevoerd. Uitvoering start in april 2024 en duurt een half jaar tot een jaar. De weg moet hiervoor maar één keer open. 

Hoe wordt het riool gerenoveerd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De renovatie gebeurt door middel van een techniek die relinen wordt genoemd. In de bestaande rioolbuis brengen we een kous aan die geïmpregneerd is met een kunsthars. Waterdruk of luchtdruk zorgt ervoor dat de kous zich tegen de wand nestelt. En de hars hardt vervolgens uit. Het riool krijgt daardoor een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan.

Heb ik last van de renovatie van de riolering?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We gebruiken de inspectieputten in de weg om de kous aan te brengen. We moeten dus niet graven. U heeft er dus geen last van.

Waarom wordt er een apart hemelwaterriool aangelegd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het regenwater van wegen en daken wordt via dit riool direct afgevoerd naar een watergang in de buurt. We ontlasten daarmee de gemengde riolering en de zuiveringsinstallatie. De kans op wateroverlast bij hevige buien wordt daardoor kleiner.

Heb ik last van de vernieuwing en nieuwe aanleg van het riool?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, doordat we moeten graven en de weg open ligt heeft u last van de werkzaamheden. We proberen de overlast wel te beperken. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Ook als we voor de deur bezig zijn, is uw pand altijd minimaal te voet bereikbaar via tijdelijke voorzieningen zoals loopschotten. Om de overlast te beperken combineren we deze werkzaamheden met de reconstructie van de weg. Dan hoeft de weg maar een keer open.

Kan ik tijdens de renovatie en vernieuwing gewoon van het toilet gebruikmaken?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In de meeste gevallen kunt u tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van uw douche of toilet. Er is hiervoor voldoende berging aanwezig in het rioolsysteem. Als dit tijdelijk niet mogelijk is wordt u hiervan, voorafgaand aan de werkzaamheden, op de hoogte gebracht.

Waar gaat de inhoud van het riool naartoe als er een kous wordt geplaatst? Wordt het riool dan eerst leeggepompt?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja. Het renoveren gebeurt door middel van een techniek die relinen wordt genoemd. Relining is een methode waarbij riolen een nieuwe binnenkant krijgen, waardoor ze niet moeten worden opengebroken. In de bestaande rioolbuis wordt een kous aangebracht die geïmpregneerd is met een kunsthars. Voorafgaand aan de relining wordt het riool geïnspecteerd en gereinigd. De buis is dus leeg en schoon voordat we de kous aanbrengen. Bij de inspectie zien we waar huisaansluitingen zich bevinden. Nadat de buis is uitgehard worden er openingen gemaakt zodat het rioolwater uit de huisaansluiting in de nieuwe buis kan stromen. In de meeste gevallen kunt u uw huisriolering blijven gebruiken, in sommige gevallen kan dat niet. Indien dit het geval is, duurt dit nooit langer dan een dag of dagdeel. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte.

Houden jullie rekening met het grondwater? Want als er met een kous herstelwerkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd, leidt dit regelmatig tot veranderende waterhuishouding en vochtige kelders.
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Vochtige kelders en veranderende waterhuishouding kunnen altijd optreden bij renovatie van de riolering. De oorzaak is dan meestal dat de oude riolering lek is. Daardoor spoelt grondwater in de leiding waardoor het grondwater kunstmatig verlaagt. Nadat we de riolering vernieuwen kan het grondwater mogelijk iets naar boven komen. Een eigenaar van een kelder is echter zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de kelder.  

Gaan jullie ook iets doen aan de riolering aan de kant van Mangnus aan de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We gaan een klein gedeelte van de riolering aan de westkant renoveren door middel van relining. Deze methode gaan we inzetten ter hoogte van huisnummer 34 tot en met 38. Het overige deel van de riolering aan de westkant is nog goed.

Als de nutsbedrijven de leidingen die naar de huizen lopen gaan vervangen, heb ik dan geen stroom of water? Hoe lang duurt dat dan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Voor werkzaamheden aan kabels en leidingen van nutsbedrijven, geldt in de regel dat u hier nauwelijks hinder van ondervindt. Soms kan het voorkomen dat u een deel van de dag even geen stroom, water of gas hebt.

Leidt het afwateren van het riool in de watergang tot een hogere waterstand in de watergang?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het laagste oppervlaktewaterpeil in de watergang hangt nauw samen met het grondwater. Na een hevige regenbui kan het peil in de watergang tijdelijk stijgen. Het watersysteem van het waterschap heeft voldoende ruimte om de buien en het afgevoerde regenwater op te vangen en af te voeren. Langdurige natte periodes kunnen wel zorgen voor hogere grondwaterstanden en hogere oppervlaktewaterpeilen. Het waterschap houdt rekening met dergelijke buien en voert regelmatig metingen uit om te controleren of dit nog voldoet. De ervaring leert dat korte felle buien weinig invloed hebben op het waterpeil, maar dat langdurig natte periodes dit wel kunnen hebben.

Verlichting

Passen jullie de verlichting langs de Gentsevaart en bij de rotonde aan de Molenstraat aan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De meeste lichtmasten vernieuwen we niet. De openbare verlichting is in 2016 namelijk al aangepakt en omgebouwd naar ledverlichting. De plaats van de bestaande lichtmasten passen we waar nodig wel aan. Dit hangt samen met de nieuwe situatie van de weg. Bij de rotonde bij de Molenstraat komt wel nieuwe verlichting. 

Als lichtmasten lager worden geplaatst geeft dat een optische versmalling van de weg. Dit is ook een verkeersremmende maatregel. Waarom doen jullie dit niet?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De meeste lichtmasten vernieuwen we niet. De openbare verlichting is in 2016 namelijk al aangepakt en omgebouwd naar ledverlichting. Bovendien betekenen lagere lichtmasten dat je veel meer masten nodig hebt. Dan wordt het moeilijker om de gehele breedte van de openbare ruimte goed te verlichten.

Fiets- en voetpaden

Waarom ligt het fietspad zo dicht tegen de rijbaan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In het ontwerp is de smalste afstand tussen het fietspad en de rijbaan 0,60 meter. Dit is toegestaan, want de richtlijnen geven geen minimale toegestane afstand. Wij kijken daarentegen naar de obstakelvrijeruimte. Dat is 1 meter. Daar voldoen wij met de 0,60 meter niet aan, maar hierin is ruimte helaas de beperkende factor.  

Wat is het niveauverschil tussen de rijbaan en het fietspad/de berm?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het niveauverschil tussen de rijbaan en de berm is 5 cm.

Geven jullie de rijrichting aan op de fietspaden?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, we geven de richtingen op de fietspaden aan.

Kunnen jullie een gescheiden fietspad langs de Roskamstraat aanleggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dit valt buiten de scope van dit project. De Roskamstraat is eigendom van de gemeente Hulst. Wij zullen dit aan de gemeente doorgeven.

Waarom komt er een tweerichtingsfietspad aan de westzijde en eenrichtingsfietspad aan de oostzijde?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Door de fietspaden aan beide kanten van de Gentsevaart moeten fietsers (en voetgangers) minder oversteken. Het fietspad aan de westzijde van de Roskamstraat tot aan de Brouwerijstraat is in twee richtingen. Hierdoor moeten fietsers en voetgangers die van en naar St Jansteen komen via de Roskamstraat of Brouwerijstaart, de Gentsevaart niet oversteken. Om het oversteken veiliger te maken, komen er fietsoversteekplaatsen.

Waarom hebben fietsers geen voorrang op de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In huidige situatie is dit ook zo en dit willen we handhaven. Dit is beter voor de doorstroming op de Gentsevaart.

Waarom vervalt het voetpad tussen de Sakko en de Klimorama?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het voetpad tussen de Sakko en Klimorama komt te vervallen, omdat gemeente Hulst dit gedeelte zowel in de huidige als in de nieuwe situatie gebruikt om (regen)water van de Gentsevaart mee op te vangen.

Wordt er een fietstunnel aangelegd bij de Roskamstraat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Na onderzoek door het bureau Royal HaskoningDHV is besloten geen fietstunnel aan te leggen. De conclusie van het onderzoek is namelijk dat een fietstunnel niet beter is dan het ontwerp zonder fietstunnel. De sociale veiligheid kan zelfs verminderen door een fietstunnel. Bekijk het volledige onderzoeksrapport bij het onderdeel 'documenten'. 

Wordt het fietspad in asfalt uitgevoerd of in klinkers?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We kiezen voor betontegels voor de uitvoering van fiets- en voetpaden. Dit doen wij vanwege de kabels en leidingen die hieronder liggen. Bij werkzaamheden moeten nutsbedrijven het asfalt openbreken. Dit resulteert weer in reparatievakken in het fietspad. Daarnaast is asfalt duurder om te herstellen.

Kabels en leidingen

Gaan de netbeheerders ook glasvezel aanleggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Er zijn plannen om glasvezel aan te leggen in Sint Jansteen. Hierover krijgen bewoners bericht van de gemeente of glasvezelaanbieder.

Komen er oplaadpunten voor elektrische auto's?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee, dit nemen wij niet mee in dit project. Voor een oplaadpunt voor privégebruik kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Welke werkzaamheden gaan de netbeheerders uitvoeren?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De netbeheerders gaan kabels en leidingen verleggen op basis van ons plan. Bovendien grijpen de netbeheerders deze gelegenheid ook aan om zaken aan te passen die verouderd zijn.

Maximum snelheid

Gaat de maximumsnelheid in de Molenstraat ook naar 50 km/uur?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Molenstraat is een waterschapsweg. Het Waterschap heeft aangegeven dat de snelheid gehandhaafd blijft.

Kunnen jullie een flitspaal of trajectcontrole plaatsen om de snelheid te handhaven?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het wel of niet toepassen van trajectcontrole bepaalt de politie. De politie heeft aangegeven dat ze met dit nieuwe ontwerp geen trajectcontrole zullen toepassen op dit traject.

Mag er in de nieuwe situatie landbouwverkeer over de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Binnen de bebouwde kom is landbouwverkeer gewoon toegestaan. Deze situatie zal niet veranderen. Tractoren maken soms gebruik van de Gentsevaart, het is echter geen hele belangrijke landbouwroute. Er verandert wel iets tussen de Roskamstraat en de Molenstraat. Nu rijden tractoren al bij de Roskamstraat de parallelweg op. In de nieuwe situatie kunnen de tractoren - als ze al op de Gentsevaart rijden - pas bij de nieuwe rotonde de parallelweg op. 

Wat wordt in de nieuwe situatie de maximumsnelheid op de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het is en blijft een 50 km/h weg.

Welke snelheidsremmende maatregelen gaan jullie nemen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Tussen de tankstations en de Klimorama komen twee asverspringingen.

Parkeerplaatsen

Kunnen jullie iets doen aan de pakketbezorgers die parkeren op het fietspad?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dit is landelijk probleem, waar wij helaas niks aan kunnen doen. Politie is verantwoordelijk voor de handhaving. 

Waarom vervallen de parkeerplaatsen tegenover de huisnummers 35 t/m 49?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Een belangrijk doel van de reconstructie is ook het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een fiets-/voetpad aan beide zijden van de Gentsevaart is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Door de aanleg van het fiets-/voetpad kunnen we geen parkeerplaatsen aanleggen tegenover de huisnummers 35 t/m 49.

Gaan jullie ergens anders parkeerplaatsen aanleggen ter compensatie van de parkeerplaatsen tegenover huisnummers 35 t/m 49 die komen te vervallen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We gaan extra parkeerplaatsen aanleggen ten zuiden van de Brouwerijstraat. Over de gehele Gentsevaart vervalt er één parkeerplaats.

Gaan jullie rekening houden met obstakels die het zicht hinderen bij de uitritten?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Zoals op elke doorgaande weg moet de weggebruiker goed opletten bij het verlaten van het parkeervak.

Realisatie

Hoe lang duren de werkzaamheden aan de weg?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De werkzaamheden aan de weg starten naar alle waarschijnlijkheid in april 2024 en duren tot en met maart 2025. 

Op welke tijdstippen gaan jullie aan de weg werken?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dit is nog niet bekend.

Wanneer starten de werkzaamheden aan de weg?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De werkzaamheden aan de weg starten naar alle waarschijnlijkheid in april 2024. De voorbereidingswerkzaamheden zijn mei 2022 begonnen. Deze werken zullen naar verwachting tot maart 2024 duren. De voorlopige planning is dat we in april 2024 kunnen overgaan op de daadwerkelijke uitvoering.

Groen

Gaan jullie bomen kappen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het groen dat we kunnen behouden, willen we behouden. Bomen geven verkoeling en zijn van belang voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur.

Gaan jullie extra groen aanleggen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De ruimte is helaas te beperkt om meer groen te creëren.

Verkeersstromen

Is het de bedoeling om het vrachtverkeer te verminderen op de Gentsevaart?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee, het is een belangrijke weg voor de gemeente Hulst en Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Kan de tolpoort op de E34 worden verplaatst om de sluiproute voor vrachtverkeer via de Gentsevaart op te heffen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Wij hebben hierover overleg gehad met de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen en hieruit bleek dat er geen toename was van het vrachtverkeer. De Vlaamse overheid zal de tolpoortjes daarom niet verplaatsen.

Zal het na de reconstructie drukker worden op de Gentsevaart en omliggende wegen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het verkeer dat nu door de Gentsevaart rijdt, zal bij het nieuwe ontwerp ook door de Gentsevaart rijden.

Gaan jullie het vervoer van gevaarlijke stoffen verbieden na de reconstructie?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee, wij gaan dit niet verbieden. Het verkeer dat nu over de Gentsevaart gaat, zal in de toekomst ook over de Genstevaart gaan.

Overig

Hoe pakken jullie geluidsoverlast van het verkeer aan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De verkeersremmende maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer niet te hard en met een constante snelheid door Kapellebrug zal rijden. Op dit moment zorgen het te snel rijden en de slechte staat van het wegdek ook voor geluidsoverlast.

Wat als er schade optreedt aan mijn woning tijdens de werkzaamheden?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als de stabiliteit van uw woning goed is, zijn de risico's klein. Daarnaast zal de provincie voorafgaand aan de werkzaamheden de staat van de woningen inventariseren. 

Mijn vraag staat er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij of geeft een antwoord onvoldoende duidelijkheid? Stuur dan een mail naar kapellebrug@zeeland.nl. Individuele vragen behandelen wij in de loop van komende weken.