Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:15 uur
 1. Opening
 2. Openbare informatie en besluit over besloten vergadering over stand van zaken Thermphos
  1. Brief GS van 3 november 2015 met ontwikkelingen Thermphos - 15015598
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen gewijzigde agenda
 5. Vaststellen notulen Statenvergadering 25 september 2015
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief BZW van 20 oktober 2015 met advies over kadernota Kwaliteit en onderscheidend vermogen – 15015207
  2. Brief Benegora van 23 oktober 2015 over levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2 - 15015390
  3. Brief SER Zeeland van 26 oktober 2015 met advies inzake Kadernota Economische Agenda 2.0 - 15014852
  4. Brief LHBT Netwerk Zeeland van 26 oktober 2015 over oprichting stichting LHBT Netwerk Zeeland - 15015423
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 13 oktober 2015 over faillissement NPE-Sluiskil B.V. - 15014937
  2. Brief GS van 19 oktober 2015 over aanbieden financieel jaarverslag en jaarrekening 2014 Zeeuws participatiefonds – 15014798
  3. Brief GS van 21 oktober 2015 over noodopvang vluchtelingen en huisvestiging asielzoekers - 15015232
  4. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies 2014 – 15014795
  5. Brief gedeputeerde De Bat van 19 oktober 2015 met Merkstijlgids Zeeland Land in Zee - 15014808
  6. Brief GS van 20 oktober 2015 met aanvullende informatie bestedingsplan Natuur - 15015295
  7. Brief GS van 3 november 2015 over Indexering instellingen 2016 – 15015596
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Startnota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 - BLD-008
  2. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan 2012-2018, planonderdelen KRW en ROR - BLD-009
  3. Statenvoorstel Benoemen nieuw lid commissie integriteit - SGR-12
  4. Statenvoorstel Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter Ruimte - SGR-13
  5. Statenvoorstel begroting 2016 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland - SERV-013
  6. Statenvoorstel Fractieverantwoordingen - SGR-16
  7. Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur 2016 - BLD-012
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Vaststellen begroting 2016, inclusief meerjarenraming -SERV-011
   1. Motie van GL, SP en 50PLUS over E-noses
   2. Motie van CDA, D66, PVV, VVD, SGP, CU, ZL, PvdA, 50PLUS en PvZ over Verkennend onderzoek kustverbinding Vlaanderen-Zeeuws-Vlaanderen
   3. Motie van D66 over Volkslied
  2. Statenvoorstel Zomernota 2015 - SERV-010
   1. Amendement van GroenLinks m.b.t. statenvoorstel Zomernota - SERV-010
  3. Statenvoorstel Kadernota Economische Agenda 2.0 - SERV-014
   1. Motie van PvdA, GL, SP, D66, PVV, PvZ, 50PLUS, ZL, CDA en SGP over Stageplekken en traineeships
   2. Amendement van SP m.b.t. SV Kadernota EA 2.0 (paragraaf 4.4)
   3. Amendement van SP m.b.t. SV Kadernota EA 2.0 (vrijetijdsvoorzieningen)
   4. Motie van CU, GL, SP en 50PLUS over Sociaal ondernemen in Zeeland
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie van PVV over onderzoek tot verkoop kerncentrale door DELTA aan Ministerie Economische Zalen
  2. Motie van PvdA, PvZ, 50PLUS, ZL, GL en PVV over PAAZ
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting

Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 6 november 2015

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief Ministerie van Economische Zaken van oktober 2015 m.b.t. Intrekking concept ontwerp inpassingsplan van transmissiesysteem op zee Borssele - 15014818

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

 1. 012 - PvdA - Tijdelijke arbeidskrachten - 22-09-2015
 2. 013 - D66 - Culturele BIS-instellingen - 22-09-2015
 3. 014 - SP - Invulling PSO taken Zeeuwse Bibliotheek - 22-09-2015
 4. 015 - PvdA - Permanente bewoning Het Baken in Gorishoek - 22-09-2015
 5. 016 - GL - Sint Jansvlinder en maaibeleid - 22-09-2015
 6. 017 - D66 - Munitie in de monding van de Westerschelde - 22-09-2015
 7. 018 - PVV - Rol CvdK bij project Sloeweg - 22-09-2015
 8. 019 - PVV - BioBase Europe Training Center - 06-10-2015
 9. 020 - CU - Arbeidsparticipatie - 20-10-2015
 10. 021 - PvdA - Sluiting Sloeweg en gratis Westerscheldetunnel - 13-10-2015