Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
13:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen 3 juli 2015
  2. Notulen 10 juli 2015
 5. Afscheid vertrekkende statenleden
  1. Brief de heer M.A. Otte aan CdK van 9 juni 2015 over afscheid als statenlid – 15008512
  2. Brief mw. A. Evertz aan CdK van 19 augustus 2015 over afscheid als statenlid – 15012914
 6. Benoeming en beëdiging nieuwe Statenleden
 7. Ingekomen stukken
  1. Brief SCEZ van 2 september 2015 over het niet toepassen van indexering subsidie 2016 - 15012656
  2. Conceptbrief PS aan PSP'92 van 06-08-2015 over financiering politieke partijen - 15013295
  3. Aanbieding rapport van Rekenkamer Zeeland "Europese Subsidies in Zeeland"
 8. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 16 juni 2015 met Omgevingsbalans 2015 - 15008778
  2. Brief GS van 15 september 2015 over Hoogspanningsstation Rilland - 15012935
  3. Brief GS van 15 september 2015 over beëindiging juridisch geschil met Hoondert ter zake nadeelcompensatie / omrijschade - 15013067
 9. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel startnotitie Nota Vastgoed - UITV-001
  2. Statenvoorstel 8e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2015 – SERV-002
  3. Statenvoorstel Voordracht leden bestuur GR Zeeland Seaports - CST-003
  4. Statenvoorstel Verordening elektronische kennisgeving Zeeland - SERV-004
  5. Statenvoorstel Planning vergaderingen Provinciale Staten 2016 - SGR-11
  6. Statenvoorstel 10de wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland - FIN-015
 10. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Ontwerp-inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland - BLD-215
 11. Vragensessie
 12. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie van PvdA, SP, D66, SGP, PVV, GL, CDA, CU, 50PLUS, ZL en PvZ over Openbaar vervoer jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers
  2. Motie van PVV over onderzoek bevorderen doorstroming verkeer rondom Sluiskiltunnel
  3. Motie van PvZ over behoud huidige logo
  4. Motie van SP, D66 en 50PLUS over eigendomssplitsing Delta N.V.
  5. Motie van CDA, VVD, SGP, PvdA, ZL, PVV en CU over eigendomssplitsing Delta N.V.
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting

Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 25 september 2015

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief Raad van State van 27 juli 2015 over luchthaven Midden-Zeeland verordening luchthaven besluit - 15011232
 2. Brief heer B. de Klerck van 28 juli 2015 met verzoek tot ontslag als Lid Rekenkamer - 15011479

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

001 - PvdA - Salarissen bij Zeeland Seaports NV - 14-07-2015

002 - CDA - Verdwijnen tijdelijke opnamemogelijkheid voor senioren in ziekenhuislocatie Oostburg – 14-07-2015

003 - CDA - Misgelopen investering offshore terminals door Sif Group en Verbrugge International - 01-09-2015

004 - SP - Minder geld uit Brussel voor Nieuwe Sluis Terneuzen - 01-09-2015

005 - CU - Vitaliteitsindex - 08-09-2015

006 - CDA - Tekort woonruimten Zeeuwse studenten in Randstad - 08-09-2015

007 - SP - Gebruik vervuilde grond Gerbenesseweg voor Sloeweg - 15-09-2015

008 - GL - Langer in gebruik huden van Belgische kerncentrales - 15-09-2015

009 - PvdA - Sluiting van de PAAZ in Terneuzen en Vlissingen - 15-09-2015

010 - PvdA - Mismatch Zeeuwse arbeidsmarkt - 15-09-2015

011 - PvZ - PvdA - Sluiting PAAZ in Terneuzen en Vlissingen - 15-09-2015